Arkiv tidigare artiklar

Korttids / växelplatser i Klågerup / Bara

I kommmunstyrelsens yttrande över PRO:s förslag, om att anordna korttidsplatser / växelplatser på Solgården i Klågerup eller annan lämplig placering i Baradelen, så yrkade Barapartiet på och fick igenom följande att- satser:

Att kommunstyrelsen ger beredningen för Vård och Omsorg i uppdrag att beakta frågan om ett införande korttidsplatser / växelvårdsplatser i den norra kommundelen, när förutsättningarna förändras.

Att påskynda diskussionerna på ledningsnivå om växelvårdsplatser för demenssjuka på befintliga demensavdelningar inom Särskilt boende.

Att driva denna fråga är väl i linje med Barapartiets sakfråga inför valet 2014, att bygga alla typer av äldreboende i alla kommundelar med prioritet för korttidsboende och avlastningsboende i Klågerup.
Birgitta Delring

Satsa på mindre företag

Vi i BARAPARTIET vill att Svedala kommun ska satsa på nyetablering av nya mindre företag och redan etablerade småföretag. Detta kommer att motverka arbetslöshet och främja tillväxten av nya arbetstillfällen.

Dessa åtgärder kommer även att skapa ett bra arbetsklimat inom Svedala kommun och öka köpkrften hos våra samhällsmedborgare. “Många bäcka små bildar en stor å”.

Detta kan göras, genom att iordningställa ett ändamålsenligt “småföretagarhotell” med rätt utformning av mindre företags- och industrilokaler, där företagen kan erhålla en gemensam företagsservice.

Det måste också skapas ett gott samarbetsklimat mellan företag, länsarbetsnämnd/arbetsförmedling, skola och kommunens politiker och tjänstemän.

RHH

Bara centrum

Barapartiet har under den senaste tiden fått signaler om ett missnöje med hur Bara centrum med lokalgator ser ut, det har under lång tid varit och är fortfarande en byggarbetsplats med alla de nackdelar det innebär med allmän stökighet och oreda.
Även om flera projekt är försenade, så måste miljön i Bara centrum hållas på en rimlig nivå, för att näringsliv och medborgare ska kunna fungera och röra sig i denna.

Barapartiet tog därför upp frågan på senaste kommunstyrelsemötet med krav på att åtgärder snarast ska vidtas av entreprenörer och kommunen för att förbättra miljön i Bara centrum med lokalgator. Återrapportering ska göras på nästa kommunstyrelsemöte.
För Barapartiet
Birgitta Delring
Bo-Göran Håkansson

Öppna gågatan i Svedala för biltrafik

Barapartiet vill öppna Storgatan (gågatan) för biltrafik, och även ansluta Nygatan, för att stötta vår centrumhandel.

Vi tycker dock att det mest optimala är att enkelrikta trafiken i riktning från Kyrkogatan till Långgatan. Det blir då ett naturligt flöde från huvudstråket in i Svedala samt skapar en bra trafikmiljö, då det med dubbelriktad trafik riskerar att bli bökigare för alla trafikanter samt sämre utrymme för parkering. Vi vill också bevara den fina miljö som byggts upp på gatan.

BGH/BD

Barapartiet 30 år

1982 bildades Barapartiet. Anledningen var till största delen att man planerade att anlägga en jättesoptipp på Torups åkermark, omedelbart söder om Bara. Tippen skulle ersätta Spillepengen. Detta skulle innebära stora störningar för Baraborna med tunga transporter av sopor, med måsar och råttor och andra följdverkningar och skulle dessutom förstöra miljön kring Torups slott och strövområdena.

En del av politikerna i Svedala kommunfullmäktige tyckte att det kunde bli positivt med arbetstillfällen i Bara. Informationen om projektet var mycket dålig, näst intill obefintlig, och vi bildade Barapartiet för att försöka stoppa planerna. Vi organiserade en demonstration, där invånarna skulle cykla eller gå vägen förbi Spångholmen och vidare till Torup. På vägen passerade man då platsen där ett gigantiskt sopberg skulle ersätta skog och gröna ängar. Så gott som alla i Bara ställde upp, däribland även olika partier, som upptäckte att opinionen var mot planerna, och därför ville man dra fördel av vårt initiativ. Som alla vet, finns det nu en mycket högklassig golfbana här istället för en soptipp.

Vi fick höra många kommentarer under valkampanjen 1982. Vi var ett gäng amatörer, som inte hade en chans att få några mandat i valet. Valresultatet blev 4 mandat för oss, och dessutom blev resultatet att inget av blocken kunde få majoritet utan Barapartiet. Vi hade mycket klart deklarerat att blockpolitiken var av ondo. En majoritet på något eller några mandat innebar inte att detta block alltid hade rätt. Därför kunde vi förhandla med båda sidor om att bilda en kartell, så att vi kunde få inflytande över politiken. Vårt valresultat gjorde att vi fick in en ledamot mellan de båda blocken i alla nämnder och styrelser.

Vi upplevde att vi efter sammanläggningen med Svedala fått ett mindre gensvar beträffande Barafrågorna än när vi var en egen kommun. Vi ville ha närdemokrati, dvs. att besluten skulle fattas närmare väljarna. Vi föreslog att kommunfullmäktiges möten inte bara skulle hållas i Svedala, utan omväxlande också i Bara och Klågerup. Man fick många deltagare vid dessa möten.

Vi jobbade vidare. En av de stora frågorna för oss var ett friluftsbad i Bara. Det tog några år, men det finns på plats och är en välbesökt och trevlig anläggning. Det behövdes ett antal motioner och diverse skrivelser och förhandlingar, men det var det värt. Som en parentes kan nämnas, att vi donerade en klocka till badet (den finns där än), men att det inte fick synas att Barapartiet skänkt den!

Klågerup har Pude sjö, men för att ta sig dit var man tvungen att cykla längs väg 108, med de trafikfaror det innebar. Lösningen på detta stod klar för oss: Bygg en gång- och cykelväg från Klågerup till Pude. Detta gjordes och den fungerar fortfarande.

Under åren ökade Barapartiet till 6 och sedan till 8 mandat. Det är givet att man kan få större inflytande om man har starkare väljarstöd.

Några andra frågor, där vi lyckades få gehör: Killehuset i Bara, som man tänkte riva. Ett av partierna ansåg att Killehuset var ett exempel på gamla ”fattigsverige”. Vi var också aktiva når det gällde rivningen av huset på Almgatan 7, som skulle bli
parkeringsplatser. Gamla brandstationen i Svedala skulle också rivas av parkeringsskäl, men där gick vi in aktivt och beslutet ändrades med stöd av andra partier, så att SMURF fick ta över. Vem anser idag att det var en felsatsning, med tanke på Sommarrocken i Svedala, som ger bra PR för kommunen?

I samarbete med andra partier lyckades vi få en samlingslokal i Bara, Barakulien, där vi genom åren haft en hel del fina arrangemang med gästartister. Vi kan nämna Åke Arenhill, Jaques Werup, Ted Perssons jazz, Anna-Lena Brundin med Piaftolkningar, kvartalsdanser genom Bara Gif och även annat. Men nu finns lokalen inte längre. 50-årsfester, studentfirande och andra evenemang ska i fortsättningen ske i Spångholmsskolans matsal (hur trevligt är det?). Sådana fester får inte förekomma i Kuben, där är det totalt alkoholförbud.

Under åren har vi också sänt närradio från en studio i Svedala.

Under de första  12 åren var Barapartiets ordförande Bo Christiansson, som numera är pensionär och bara är engagerad i Kommunrevisionen och PRO. Dessutom kan man ju alltid skriva medborgarförslag om det går snett igen…

Bo Christiansson