BaraNytt 2006

BaraNytt Nr 1 2006

Barapartiet – håller mer än andra lovar
Barapartiet – ett oberoende parti

För alla nyinflyttade i Bara vill vi ge en kort historik över Barapartiet.
Partiet bildades 1982 som en protest mot att vi i tidigare Bara kommun kände oss överkörda av Svedalapolitikerna. Den stora frågan var att man hade funderingar på att anlägga en jättesoptipp i Torup som ersättning för Spillepengen.
Vår ambition har hela tiden varit att stå oberoende av blocken. Det finns bra idéer på båda sidorna, och vi har ibland ställt upp på s-förslag och ibland på borgerliga förslag.
Dessutom har vi drivit egna förslag.
Bland det som genomförts finns badet i Bara och gång- och cykelväg mellan Klågerup och Pude badsjö. Dessutom kan ju var och en konstatera, att någon stor soptipp i Torup blev inte av, eftersom övriga partier också ställde upp mot denna, när man insåg att detta var något som Baraborna inte ville ha.
Nu får vi istället en golfanläggning, som kan ge en hel del arbetstillfällen. Förutsättningen för detta är att man åtgärdar vägen till Bara, mellan Kölnan och fram till golfbanan. Här kommer vi att ligga på och tjata tills det ger resultat.

I det första valet fick vi fyra mandat av Kommunfullmäktiges 45, men vårt inflytande blev större, eftersom vi hamnade mittemellan de båda blocken.

Från allra första början har vi hävdat, att blockpolitiken inte hör hemma i kommunalpolitiken. Här gäller det att finna lösningar på lokala problem. Rikspolitiken styr till stor del hur övriga partier agerar, men vi står helt fria från detta. På senare år har en förändring skett. Blockpolitiken spelar inte fullt så stor roll som tidigare, även om en del politiker har svårt att tänka i nya banor.

Vi kommer att fortsätta att driva vår oberoende linje även i framtiden. Vi tror att ett fritt, obundet parti som Barapartiet behövs också framöver. Vi vädjar till er alla att tänka efter: Är det lillebror till rikspolitiken ni vill ha, eller är det frihet från gammaldags bindningar ni vill ha?
Om ni väljer frihet, är Barapartiet det enda alternativet. Vi är det enda Barapartiet!

Du är väl medlem i Barapartiet?
Medlemsavgift 25 kr/person/år
Postgiro 23 12 41-1

Idrottsplatsernas upprustning
Det pågår ett arbete inom förvaltningen att ta fram ett förslag till hur man ska förbättra idrottsplatserna i kommunen, bland annat i Bara. Till saken hör att man också funderar på att använda grusplanen vid centrum till bebyggelse, och att samla fotbolls- och annan sportverksamhet vid gräsplanen i anslutning till badet.
Detta verkar kunna bli ett bra alternativ för framtiden, inte bara en kortsiktig lösning.

Kvarterspolis
Vi har tidigare haft en kvarterspolis stationerad i Bara. Denna tjänst har dragits in, och en av motiveringarna var att det inte var så många incidenter att det motiverade en tjänst. Man tar sig för pannan. Att det finns en kvarterspolis är ju naturligtvis en av anledningarna till att det inte blir så mycket problem. Efter att kvarterspolisen försvann, har problemen ökat. Nu diskuterar man att flytta polisstationen från Svedala till Sturup Vem hittar på sådana dumheter? Vi måste protestera mot detta!

Barapartiet och teaterverksamheten
I Kommunfullmäktige i november togs budget för 2006.
Barapartiet föreslog då, att teaterföreningarna i kommunen skulle få ett extra bidrag på 90 000 kronor. Detta skulle delas så, att nyårsrevyn skulle få fritt använda Folkets Hus i Svedala för sina föreställningar. Det är värt ca 10.000 kronor.
Övriga 80.000 skulle delas mellan Bara Scengångare och Sveamatea, på villkor att man ordnade skolteaterföreställningar minst en gång per år.
Förslaget fick stöd i kommunfullmäktige av socialdemokraterna och vänsterpartiet.
Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Föryngringspartiet och Kristdemokraterna ville inte ha teaterverksamhet i kommunen.

Skadegörelse på skolorna
Här tror vi att kraftfullare åtgärder från skolornas sida är nödvändiga. Man måste bli aktivare i att ta reda på vem som håller på med sådana dumheter, och fordra ersättning för skadegörelsen från de skyldiga. Larm och övervakningskameror kan hjälpa till i detta arbete.

Samlingsplatser för ungdomar
Det pågår ett arbete med detta, och förslag till lösningar kommer inom kort. I samband med detta kan man också nämna, att en ny uppdragsbeskrivning för fältgruppen är under arbete, och kanske kan detta mynna ut i att fältgruppen bör förstärkas, men just nu är detta inte färdigdiskuterat.

Svedalahem
Det kommunala bostadsbolaget heter Svedalahem. Det är tänkt att vara en motvikt mot privata exploatörer, och erbjuda hyreslägenheter till rimliga priser.
I Klågerup har man ett fåtal lägenheter och äldreboende i Solhemmet. I Bara har man ett antal lägenheter vid centrum. Dessutom har man övertagit de hus, som Stiftelsen i Bara byggde för ca 40 år sedan.
I Svedala har bolaget ett stort antal lägenheter, varav några nu ska säljas för att finansiera ytterligare nybyggnader.
Vi anser att man kan kräva av ett kommunalt bolag att man ser till hela kommunens behov, framförallt äldreboende i Bara. Annars är det risk att man ser bolaget enbart som SVEDALAhem.

Ordningen på badet
Det har varit problem under de senaste somrarna med busliv på badet, och i samband med detta har det varit parkeringskaos. Vi har föreslagit att man skulle lägga en rejäl kantsten längs med gräsmattorna, för att hindra felparkering. Detta fick tyvärr inte gehör. Vi tror också att övervakningskameror vid badet kan hjälpa till att minska busliv och skadegörelse. De ljusskygga individer som sysslar med detta vill inte bli sedda.

Golfbana i Hyby
Vi har ända från början sagt, att en golfbana i Hyby kommer att förstöra värdefulla strövområden. Från klubben hävdar man att det är fritt tillträde för att promenera på golfbanans område. Det är rent struntprat! På alla andra golfbanor har man skyltat att tillträde sker på egen risk. Så blir det säkert även här. Vi kommer att motarbeta golfbanan i Hyby så långt vi kan!

Gång- och cykelväg Bara-Svedala
Från cykelvägen förbi Spångholmen kan man på ett ganska
enkelt sätt förlänga vägen fram till vägen genom Boksko-
gen och därifrån via Lilla Roslätt till Svedala. Vi kommer att motionera om detta under våren.
Personalbudget för kompetensutveckling, Svedala kommun

Barapartiets ståndpunkt avseende personalbudget för kompetensutveckling är att denna ska tas fram som en del i budgetprocessen inför kommande budgetår och vara baserad på verksamheternas utvecklingskrav, behov och möjligheter och inte i förväg bindas till specifika belopp. På detta sätt skapas en grund att säkerställa medarbetarnas kontinuerliga kompetensutveckling.

Barapartiet har drivit denna ståndpunkt konsekvent i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, och beslut togs i Fullmäktige 060111 att inte sätta en fast procentsats för kommande budgetår, däremot kvarstår att Fullmäktige årligen ska avsätta medel till kompetensutveckling och då menar Barapartiet att denna ska säkras via budgetprocessen.

Vägen genom Bara måste förbättras!
I samband med att golfbanan byggs måste man ta hänsyn till att trafiken kommer att öka betydligt. Redan nu är det ganska stora problem med tunga lastbilar som genar mellan
väg 108 och ringvägen.
Vad vi har hört, är Vägverket inte negativa till en upprustning av vägen. Men Svedala kommun måste ligga på och
i alla sammanhang ta upp frågan. Det händer ingenting utan att vi ligger på! Lobbying är vad som behövs. Men det är
kanske inte så intressant – det är långt från Svedala?!
Ansvarig utgivare: Birgitta Delring. Redaktör Bo Christiansson


BaraNytt Nr 2 2006

Gruppkorsband till hushållen
Information från Barapartiet-lokalpartiet för Svedala kommun

Välkommen till Barapartiets Årsmöte onsdagen den 5 april kl 18.30 i Värbygården, Bara.

Vad är Barapartiet?
Barapartiet är ett lokalt parti för Svedala kommun, som är helt obundet av socialistisk eller borgerlig politik. Vi har inte heller en riksorganisation, som talar om för oss vad vi ska tycka. Vi tänker själva.

Vad sysslar Barapartiet med just nu?

Vi arbetar politiskt i de olika utskotten och nämnderna, där vi blivit invalda. Vi har ordförandeposten i sociala utskottet och vice ordförandeposten i miljöutskottet.Dessutom är vi representerade i alla nämnder, styrelser och utskott i kommunen.

Vad kommer att hända framöver? I Bara kommer PGA att bygga en stor golfbana. Hur den kommer att påverka oss är oklart, men det ger säkert en injektion i samhället. Det kan bli effekter på centrumhandeln, det ger nya arbetstillfällen mm.
En utbyggnad av samhället västerut längs väg 841 är under arbete. I Klågerup är en utbyggnad åt söder nära förestående.
Vi kommer att försöka driva igenom att man bygger fler hyreslägenheter i Bara, både smålägenheter och lägenheter med hög tillgänglighet för äldre personer. Kanske kan man fundera på att använda grusplanen vid centrum för detta, samtidigt som man koncentrerar idrottsverksamheten vid nuvarande gräsplanen. Det behövs en upprustning för idrottsverksamheten i Bara.

Du är väl medlem i Barapartiet?
Medlemsavgift 25 kr/person/år
Postgiro 23 12 41-1

Förslag till dagordning:
1 Mötets öppnande
2 Val av mötesordförande
3 Val av mötessekreterare
4 Val av två justerare/rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
5 Fastställande av dagordning
6 Röstlängd
7 Fråga om mötets behöriga utlysande
8 Styrelsens redogörelse för verksamheten
9 Styrelsens kassaberättelse
10 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11 Nominering av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
12 Val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
13 Val av valberedning till nästa årsmöte
14  Fastställande av medlemsavgift för 2007
15 Övriga frågor
16 Avslutning

Kvällen avslutas med en enkel förtäring, som Barapartiet bjuder på. Vi vill gärna höra din syn på aktuella politiksa frågor och hur du vill att vi ska jobba i framtiden.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen för Barapartiet

Vill du vara med i Barapartiet? Vi behöver fler aktiva, och gärna då yngre medlemmar. Du behöver inte ställa upp på allt, utan det kan vara en speciell fråga du vill diskutera. Vi har alltid öppna möten, så att alla som har något att ta upp är välkomna att delta.
Våra mötesdagar finns på hemsidan, www.barapartiet.se. Där finns också möjlighet att komma i kontakt med oss via e-mail eller att ställa frågor.
Samlingsplatser för ungdomar
Enligt ett förslag från “Ung i Svedala” planerar man att införa samlingsplatser för unga. Detta ska ske i skolorna i de olika kommundelarna. Tanken är att verksamheten ska startas upp med samverkan med Fältgruppen, men att det sedan ska drivas av ungdomar och föräldrar i samarbete. Vid beslutet i Kommunfullmäktige ville Barapartiet att man skulle skriva in att verksamheten skulle drivas med sikte på ett genusperspektiv, så att man skulle få ett varierat utbud.
BD

Varför jag gått med i Barapartiet:
Jag kände ett behov av att engagera mig politiskt och ville vara en del av den demokratiska processen. Barapartiet framstod som det bästa politiska alternativet eftersom Barapartiet sätter människan i centrum och tillvaratar lokala intressen. Att värna om våra ungdomar, våra äldre, och alla våra kommuninvånare ser jag som oerhört viktigt och jag tycker det känns bra att ha ett engagemang i ett parti som fokuserar på vad som är viktigt i livet. Jag har en hel del att lära men jag har hela tiden känt mig välkommen i Barapartiet där jag på ett trevligt sätt får möjlighet att lära mig mer om hur kommunpolitiken fungerar i Svedala kommun.

Kristine Hansen, Arbetsförmedlare

Vi har mer än nog med golfbanor!
Svedala kommun har ställt ut ett planförslag för en golfbana i Hyby. Banan är tänkt att ligga på ett område som omfattas av flera olika restriktioner ifråga om markanvändningen.
Vi i Barapartiet har hela tiden varit motståndare till planerna. Det finns ett tiotal golfbanor inom och i nära anslutning till kommunen. Vi anser inte att det finns behov av ytterligare en bana.
Man kan dra en parallell till tennisboomen, där det byggdes banor i snart sagt varje liten by. Dessa banor står till stor del övergivna idag.  Samma sak kan hända (är på väg att hända) med golfbanorna. Skillnaden är att det är ojämförligt större markområden som förstörs.
Svenska Golfförbundet är tveksamma till att fler banor byggs. Man talar om en överetablering i Skåne.
Hyby GK:s planer på en ny bana har ingen som helst bärighet. Man har bara tecknat 8 spelrätter för den nya banan. 7 av dessa är medlemmar i styrelsen för Hyby GK. Man har alltså under flera års arbete bara lyckats värva en enda spelare utanför styrelsen.
Då kan man fråga sig: Är det rimligt att ett litet fåtal personer lägger beslag på stora strövområden för egen del, och i praktiken omöjliggör för det rörliga friluftslivet?
Klubben har inte heller lyckats få sponsorer att gå in med kapital, och det finns i dagsläget ingen som helst ekonomisk bärighet i planerna. Man har sagt att kommunen inte ska lägga sig i det ekonomiska i fråga om golfbanan. Det är fråga om ett planärende, och inget annat. Men om nu klubben inte själv kan inse att projektet är orealistiskt, ska då kommunen ställa upp och göra en plan för detta?
Det blir ingen reklam för Svedala att det byggs en golfbana som är på fallrepet innan ens planen är färdigställd.
Vi ställer inte upp på ett så uppenbart misslyckat projekt!
BC

Onödigt dyrt för de boende
När Tegelbruksområdet i Svedala planerades ville vi i Barapartiet att kommunen skulle satsa på förnyelsebara energikällor föratt undvika att energiförsörjningen kom från främst fossila bränslen. Tyvärr fick vi inte gehör för vårt krav. Det fanns en utredning som underlag för beslutet, som hade gjorts av en konsultfirma.
Konsultfirman var Sydcon, som är ett dotterbolag till dåvarande Sydkraft, numera e.on, som också är helägare till Sydgas. Naturligtvis kom de fram till att förnyelsebar energiförsörjning i form av till exempel fastbränslepanna för halm eller flis, eller termoenergi i form av värmepumpar inte var lönsamma. När det sedan visade sig att en del av husen hade så effektiva återvinningssystem att Sydgas inte kunde räkna med en snabb vinst på gasledningarna, sade Sydgas upp kontraktet för den delen av området. Kommunen fick då snabbt ändra sin energiförsörjningsplan till el.

Nu har en fristående konsult gjort en ny utredning och kommit fram till att kommunen bör satsa på förnyelsebara energikällor.
Utredningen som är välgjord kan vi varmt rekommendera för de som vill sätta sig in i hur vi ska klara att minska vårt beroende av fossila, ändliga energikällor. Dessutom pekar utredningen på vilka utmärkta möjligheter vi har till förnyelsebara energikällor vi har inom vår egen kommun. Men då gäller det att vara framsynt och öppen för nya tankegångar och inte sitta fast i ett betongtänkande.
A S

Bygg särskilt boende i Bara!
Barapartiet har under drygt 15 år kämpat för att man skall bygga för äldre i Bara. Under dessa år har det lagts fram några halvmesyrer om man ens kan kalla dem det. Det verkar som om Baraborna är mindre värda något ordentligt än andra. För när det är tal om att bygga i Svedala så skall det alltid göras ordentligt. Möjligen kan det bero på att det bara är ett fåtal av politiker som kommer från Bara.

I Bara finns endast ett fåtal lättillgängliga lägenheter, inga grupp-boenden eller annat särskilt boende. För Baraborna som inte längre klarar av att bo kvar i sin villa, finns inget annat val än att flytta från sin invanda närmiljö där man kanske har bott i 40-50 år. I Barapartiet anser vi inte detta är acceptabelt när Bara nu är den kommundel där äldregruppen ökar som mest och kommer så att göra de närmsta 10 åren som prognoserna visar.

När äldreboendet ”Stella” planerades i Svedala för 7-8 år sedan, så sades det att nästa gång är det Baras tur, men lova kan man ju alltid. Något bygge har Baraborna ännu inte sett röken av. Under åren har det i kommunens regi ordnats enkätundersökningar och  fokusgrupper där Baraborna har fått säga hur man vill ha det, men inget händer, utom i Svedala där det varken behövs den ena grup-pen eller den andra för att bygga. När det är dags för val dyker också bygg- och löftesivrarna upp i Bara, men när valet är över är det som vanligt igen.

Barapartiet uppmanar nu alla partier att stå till sina vallöften innan man går ut och lovar nya inför årets val. Moderaterna motionerar om att bygga lättillgängliga bostäder i Bara sam-tidigt som man vill bygga ut Toftaängens äldreboende i Svedala.

Dubbelmoral som vanligt, bygg det dyra i Svedala och kasta smulorna till Baraborna. Moderaterna vet att kommunen inte har råd att bekosta mer än ett särskilt boende under de närmsta åren och bygger man det inte i Bara denna gången så lär det inte bli senare i heller.

Motion om särskilt boende
Barapartiet har tröttnat på alla löften om att bygga i Bara. Vi har nu lagt in en motion om att bygga ett ”Stella 2 ” i Bara. Ett bostadshus innehållande 30 särskilt boende- och korttidsplatser för äldre, samt en dagcentral men träffpunkt för äldre. Bostadshuset skall också ha 10-15 lägenheter med hög tillgänglighet i olika storlekar, anpassade över generationerna. Det skall även vara möjligt till trapphusboende för personer med funktionshinder.

Vi anser att de pengar som anvisats för byggande av särskilt boende på Toftaängen i Svedala istället skall användas för byggande av särskilt boende i Bara. ”Stella 2” som vi kallar det kan uppföras av Svedalahem eller annat fastighetsbolag.

Forskning kring äldre och deras hälsa visar att äldre mår bäst när de bor där som är rörelse och gärna där man kan se barn leka och roa sig, så därför föreslår vi att man anlägger byggnaden på nuvarande grusplan norr om centrumbyggnaden. Nuvarandegrusplan flyttas istället till det övriga bad- och idrottsområdet i Bara.

Ett av argumenten för att inte bygga särskilt boende i Bara har varit att underlaget varit för dåligt och att det blir för små oekonomiska enheter. I Barapartiet anser vi inte detta resonemang längre är hållbart. Idag fyller inte Bara upp ett helt boende med 30 särskilt boende platser men genom att flytta alla kommunens korttidsplatser (rehab och avlastningsplatser) till Bara, så frigörs dessa platser till särkilt boende i framför allt Svedala. Barabor som idag upptar platser på andra boenden i kommunen kan få plats på hemmaplan vilket också frigör platser på andra ställen. Statistiskt så kommer Barabor att uppta ca 75 % av alla nya särskilt boende platser som behövs i hela kommunen fram till 2015.

Ekonomiska aspekter som vi också framlägger i motionen är, att om man bygger i Bara så behöver man inte köpa vårdplatser utanför kommunen (under 2005 19 st). I mån av tillgång skulle man istället kunna hyra ut till andra kommuner. Vi anser också att man skall lägga ner Erlandsdals gruppboende som är en liten enhet med 8 boende och orimligt dyr i drift.

Man börjar också se all fler äldre från andra kommuner ansöka om plats i särskilda boenden i Svedala vilket de har laglig rätt till. Detta beror på den allt större inflyttning till kommunen där man gärna vill ha sina äldre anhöriga på nära avstånd. Svedala kommun är också kända för att ha en bra äldreomsorg, vilket vi skall tacka vår trevliga och tillmötesgående personal för.
CGS

Cykelväg Bara-Svedala
Att knyta samman kommunen har länge varit en hjärtefråga för Barapartiet, trots att andra partier så ofta sagt att vårt parti endast behandlar Barafrågor. Cykelvägar har vi alltid varit för, och nu verkar det som om kommunen håller på att få en imponerande ”ringlinje” av cykelleder, med en liten avstickare här och där. Ett gammalt önskemål från Barapartiet, gång-cykeltunnel under väg 108 mellan Hyby och Pudesjön, är planerad och håller på att bli verklighet, dock med någon försening.
Men ”ringlinjen” blir inte fullständig utan en sträcka mellan Bara och Svedala! Får vi föreslå den enklaste, rakaste, mest klassiska (gamla landsvägen) och mest natursköna sträckningen :

a. Vi börjar i Bara på cykelvägen Malmö-Torup och cyklar förbi bl.a Spångholmsgården.
b. Då vägen svänger 90 grader vänster mot Torup, fortsätter vi rakt fram genom Bokskogen.
c. Längs några skogsvägar och en och annan högersväng kommer vi genom Bokskogen ut vid en stor hästgård (heter den fortfarande Stall Ess?).
d. Ut på Torupsvägen höger några meter, innan vi svänger in på Roslättsvägen vänster.
e. Genom skogen igen, förbi Lilla Roslätt, så småningom under E65:an, och vi kan anknyta till cykelvägarna i Svedala! Denna sträckning kan göras funktionsduglig till en relativt liten kostnad (landsvägssträckorna är sparsamt biltrafikerade), och kan bli till glädje också för Svedalabor som vill göra en cykelutflykt till Torup!

Området har beskrivits av Bara fältbiologer och Per Blomberg i en liten skrift från 1986:
”Vi hoppas att området även i framtiden får behålla sin variationsrikedom med ängar, kärr, dammar och skog till glädje för folk, djur och växter.”
Det är nu år 2006. Varför inte fira 20-årsjubileet för denna trevliga skrift, som förresten heter ”Naturen kring Lilla Ryd”

genom att göra cykelleden Svedala – Bara till verklighet ?

BB

Ansvarig utgivare: Birgitta Delring (BD)

Redaktion
Bo Christiansson (BC)
Carl-Göran Sjöstedt (CGS)
Anders Swahn (AS)
Bo Becking (BB)
Bo-Göran Håkansson (BGH)


BaraNytt Nr 3 2006

Barapartiet – lokalpartiet för Svedala kommun

Vision 2000 – och sedan?
Vilka visioner har de styrande i Svedala? Tänker man överhuvudtaget framåt? Är tanken attSvedala tätort ska växa på bekostnad av övriga kommundelar? Frågorna är berättigade med tanke på vad som pågår i vår kommun. Kan det möjligen ha betydelse vilken postadress man har? Av de styrande är 73% från Svedala, 18% från Klågerup och 9% från Bara.
I Svedala bygger man bostäder som aldrig förr. I Bara bygger man ingenting.
I Svedala bygger man äldreboende trots att äldregruppen procentuellt ökar mest i Bara. I Bara bygger man ingenting.

I Bara är man igång med PGA-golfanläggningen. Denna ska innehålla treartonhålsbanor,hotell,klubbhus mm. Den här satsningen är så stor, att de flesta politikerna i Svedala tätort inte har förstått omfattningen.
Här kommer att behövas fler servicefunktioner kring banan. Hur planerar vi i Svedala för detta? Inte alls.

Vision: En kommuninvånare lämnar ett medborgarförslag om att bygga en monorailbana mellan Bara och Svedala. Ett spektakulärt projekt som kan dra turister till hela kommunen.
Vad gör kommunstyrelsen? Man avslår ärendet utan minsta försök att ta reda på kostnader eller att försöka sätta sig in i frågan.
Givetvis borde man försöka se vilka effekter banan skulle få. Man kan fundera på att dra banan i en ringlinje, från Svedala, via golfhotellet, Torups slott, Bara, Klågerup och åter till Svedala. Härifrån tar man sig lätt till Kastrup och Köpenhamn via Sturup.

Vision: Från Barapartiet har vi lagt ett förslag om att lägga ett folkhälsocenter i Bokskogen, vid Torup. I centret ska ingå motionsanläggning, upplevelsebad med mera.
Detta istället för en omodern 25-metersbassång i Svedala, ett rent 60-talsprojekt.En enkel 25-metersbassäng är inte vad invånarna vill ha, eller förväntar sig. Detta projekt godkänns av kommunstyrelsen utan kostnadsberäkning för bygget eller uppskattning av driftskostnaderna för badet.
Med monorailbanan, eller för den delen, andra kommunikationer, kan man enkelt nå ett bad i Torup på några minuter, oavsett var man bor i kommunen.

Vision: Äldreboende i Bara är något som kommer att bli ett akut behov om några få år. Vi har föreslagit att man ska utnyttja grusplanen i Bara för detta, eftersom den ligger i direkt anslutning till centrumet.
När grusplanen försvinner, är vår tanke att den ska ersättas av en ny plan i anslutning till befintliga planer och friluftsbadet.  I sammanhanget kan man också utöka detta idrottsområde till att omfatta även andra sporter.

Vision: Det kommer att bli bostadsbebyggelse längs väg 841, i riktning mot Malmö. Man kommer också att bygga vid avfarten till Spångholmen. Hur går detta ihop medde båda storavindkraftverk, som planeras på samma område? Byggnadsnämnden (inte Barapartiets ledamöter) har sagt ja till dessa verk, helt i strid med den vindkraftspolicy som kommunen har antagit. I policyn pekar man ut några få områden i Svedala kommun som lämpliga förgrupper av vindkraftverk. I andra sammanhang kan man tänka sig enstaka verk, men då ska bygglov föregås av detaljplan, vilket innebär att man har en större informations- och samrådsplikt mot invånarna. I det aktuella fallet har man tagit beslut utan att ta hänsyn till policyn,varken beträffande storleken på verken eller på kravet om detaljplan.
Policyn och översiktsplanen säger att maximal navhöjd får vara 90 meter. De verk Byggnadsnämnden godkänt med motiveringen ”man kan inte säga nej till allt” är betydligthögre.

Vision : PEAB är involverade i golfbanebygget. Enligt tidningsartiklar är man också intresserade av att bygga i anslutning till Bara Centrum. Det har nämnts 12-14 -våningshus isammanhanget. Detta hade verkligen satt Bara på kartan.

Med dessa stora projekt och planer, varför tar man från Svedalas ledning inte upp en diskussion med Malmö Kommun, NCC, PEAB, PGA och andra intressenter om en gemensam satsning på dessa projekt? Det finns säkert också ett intresse från Barabor att köpa andelar i dessa framtidsprojekt.
Som man kan se av hur ärendena behandlas i Svedalas ledning, måste man efterlysa visioner,det vill säga politiker som vågar ta ansvar för beslut, som kan ge effekt på längre sikt äntill nästa val.

BC
Medborgarmöten
Minst ett medborgarmöte bör ordnas vardera i de olika kommundelarna, där man skulle kunna diskutera olika aktuella frågor.
För Bara-Klågerup skulle man kunna ta upp vindkraftsetablering, äldreboende, höghus i Bara, cykelvägar, monorailbana med mera.
Mötena ska anordnas före valet. Det är väsentliga frågor för oss som bor i kommunen. Därför kommer vi inte att godta undanflykter som att ”det är svårt med tiden före valet” eller liknande. Medborgarmöten med raka, tydliga besked till invånarna, plus intresse att lyssna på och ta till sig de synpunkter som kommer fram är det viktigaste inför valet.
BC

Behövs nya Fokusgrupper?
Tidigare har vi haft ett antal Fokusgrupper, som diskuterade aktuella frågor i kommunen. Grupperna bestod av personer i olika åldrar, och resultaten av diskussionerna redovisades på offentliga stormöten. Detta sätt att arbeta uppskattades av invånarna. Tyvärr blev resultatet av mötena inte så positivt, eftersom många av förslagen och idéerna schabblades bort av politiker, som tyckte att förslagen var kontroversiella, eller stred mot ideologiska riktningar. Men dessa politiker måste försöka fatta, att det var folkets åsikter som kom till uttryck, helt i linje med Vision 2000, som har antagits av kommunfullmäktige i Svedala.
BC

Första valet
I år är det ovanligt många förstagångsväljare. Många av dessa ungdomar är inte särskilt intresserade av politik.
Jag vill rikta en vädjan till alla dessa ungdomar: Gå och rösta! Det spelar egentligen ingen roll vilket parti ni röstar på (även om vi naturligtvis helst ser att ni röstar på Barapartiet!), huvudsaken är att ni röstar. Det är en demokratisk rättighet, som vi ska värna om.
BC

Varför Barapartiet?
Som relativt nyinflyttad i kommunen fick jag upp ögonen för Barapartiet först i våras. Inför partiets årsmöte hittade jag nämligen väldigt intressant information i brevlådan. I samma veva hade jag på egen hand gjort ett trevande försök att påverka lokalpolitiken genom att skriva ett medborgarförslag ang. anslag till barn- och ungdomskultur samt uppstart utav
en Kulturskola. När jag så läste Baranytt föll alla tidigare politiskt vilsna pusselbitar på plats.
Tack vare Barapartiet har politik blivit något enkelt, nära och engagerande. Det är skönt att enbart kunna koncentrera sig på sakfrågor som berör de flesta av oss på ett eller annat sätt.
Till min glädje har jag upptäckt att man som medborgare i vår kommun har stor möjlighet att påverka lokalpolitiken. Jag hoppas att fler tar tillvara på den möjligheten. Vår natursköna kommun har med sitt goda läge stor potential att utvecklas till ett föredöme bland landets kommuner. Många av oss sitter inne med visioner, idéer och lösningar på lokala problem men det är kanske inte alla som har ork att försöka att utveckla och förverkliga sina idéer på egen hand. Mitt tips är att ta kontakt med Barapartiet.
Tillsammans kan vi få goda idéer att gro, växa och komma oss alla tillgodo.
Alice Alvinstedt

Varför Barapartiet?
Jag bor i Bara och att engagera mig är det bästa sättet att bli insatt i frågor som rör mig och min omgivning. Barapartiets politiska obundenhet och frihet speglar mycket väl min livssyn.
Allt är möjligt, ingenting är omöjligt.
Peter Ekström

Kolla också vår hemsida
www.barapartiet.se

Du är väl medlem i Barapartiet?
Medlemsavgift 25:- per år
Postgiro 231241-1
Redaktion:
BC             Bo Christiansson
TP            Torsten Paulcén
Ansvarig utgivare: Birgitta Delring
Svedalapolitiker säger ja till 2 stora vindkraftverk vid PGA:s golfbana i Bara
Den 15 juni överraskade Bygg- och Miljönämnden med att godkänna bygglov för 2 stora vindkraftverk i Bara. Beslutet var inte enhälligt. I Bygg- och Miljö-nämnden, som består av 7 ledamöter, röstade 4 ledamöter (socialdemokraterna, centern, folkpartiet och vänsterpartiet) ja. Nej röstade barapartiet (2 ledamöter) och moderaterna. I massmedia (SDS 17/6) får man läsa: ”Någon gång måste vi sluta säga nej”. En sådan kommentar hör inte hemma i en myndighetsnämnd, som är skyldig att följa lagar och förordningar – i andra hand kommuninvånarnas bästa. Dessutom skall man vara oväldig (opartisk). Det är viktigt för en myndighetsnämnd att värna om allmänhetens förtroende.
Bygglovet strider mot Svedala kommuns vindkraftspolicy.

Häromåret utarbetade kommunen en vindkrafts-policy, som senare fastställdes av kommunfull-mäktige. Denna går i stora drag ut på att stora verk hänvisas till särskilda områden, där även grupper kan etableras. I övriga kommunen gäller en maxhöjd på 90 meter. Före vindkraftspolicyn prövades vindkraftverk med detaljplan och miljökonsekvens-beskivning, som är mer omfattande än en vanlig bygglovsprövning och boende inom ett större område skall också tillfrågas.

För några år sedan prövade Bygg- och Miljö-nämnden ett stort vindkraftverk strax öster om Bara. Verket fick avslag.
Bygg- och Miljönämnden har nu godkänt 2 stora vindkraftverk, som är 137 m höga. Om bygglovet vinner laga kraft, så blir detta prejudicerande för kommande verk i framtiden. Flera vindkraftverk ligger redan och väntar på att behandlas av byggnadskontoret.
Vad tänker PGA, som får 2 stora vindkraftverk vid infarten till det som har tänkt att bli en av norra Europas mest exklusiva golfbanor?
Man har tänkt att satsa hundratals miljoner på anläggningen, på hotell m. m., som kommer att ge kommunen många nya välkomna arbetstillfällen.

Vid infarten till golfbanan är det tänkt att ytterligare några villor skall byggas. Dessa kommer att bli påverkade av närheten till vidkraftverken – likaså de 55 villor på fribyggartomter, som är planerat på Bara väster alldeles norr om Malmövägen.
Vad tänker kommunfullmäktige göra med sin vindkraftspolicy, när nu Bygg- och Miljö-ämnden satt en ny norm på verkens Vad tänker kommunfullmäktige göra med sin vindkraftspolicy, när nu Bygg- och Miljö-ämnden satt en ny norm på verkens storlek genom att ignorera den gamla?.

Barapartiet är inte motståndare till vindkraft, men det är viktigt att verken placeras med klokhet och förstånd, så att inte miljön och landskapsbilden tar skada i onödan.

TP

Varför jag gick med i Barapartiet
Jag gick med i Barapartiet för att det inte styrs av ett riksdagsparti, utan det är ett lokalt parti som värnar om Svedalas kommun och dess invånare. Min far är med i partiet och sitter i tekniska utskottet. Detta var då en ytterligare orsak till att jag gick med, då jag fick reda på vad Barapartiet står för och ansåg att det passar min personlighet utmärkt. Så länge jag bor i Svedala kommun vill jag vara med och påverka de politiska beslut som tas.Jag har mer eller mindre alltid varit engagerad i olika samhällsfrågor. Jag satt två år i LRF Skånes ungdomsstyrelse och jag reste runt i Skåne med Ungt Val 2002 med LRF för att prata om djurrättsfrågor. Det är jordbruksfrågor som jag har hållit på med mest. Även miljö- och teknikfrågor intresserar mig. Jag gjorde min värnplikt på Skaraborgsregementet P4 Skövde blev jag utvald till huvudskyddsombud för P4, senare blev jag även utvald till värnpliktskongressen. För att kort beskriva vad kongressen är för något, kan man säga att den är de värnpliktigas riksdag. Även om det inte tas politiska beslut så tas det beslut om hur värnpliktsrådet ska arbeta mot politikerna i riksdagen. Finns det några ungdomar som vill lyfta några frågor eller undrar något så är det bara att ta kontakt med mig för att öppna en dialog.

Gustav Lindh

Motion avseende skapande av två nya cykelleder:
I. Bara-Torup.  II. Svedala-Bara.

I.
I samband med byggandet av PGA-banan och ett promenad- och frilufts-stråk söder om Tegelbruket i Bara vill vi att det byggs en cykelled Bara-Torup. Vi har länge  arbetat med denna fråga i olika kommunala sammanhang och skriver denna motion med hopp om att inte frågan glöms bort. En smal bilväg, inte särskilt säker för gång- och cykeltrafikanter, har hittills varit den närmaste förbindelsen till Torup för Baraborna. Vi vill ändra på det.

II.
Cykelkartan, nyligen utgiven av Svedala kommun, har en sträckning Svedala- Torup. Men denna karta blir inte fullständig utan en sträcka mellan Bara och Svedala.
Vi börjar i Bara på cykelvägen Malmö-Torup och cyklar förbi bl.a Spångholmsgården (som skall bli PGA:s golfcenter).
a. Då vägen svänger c:a 90 grader vänster mot Torup, fortsätter vi rakt fram genom Bokskogen.
b. Längs några skogsvägar och en och annan högersväng kommer vi genom Bokskogen ut vid en stor hästgård .
c. Ut på Torupsvägen höger några meter, innan vi svänger in på Roslättsvägen vänster.
d. Genom skogen igen, förbi Lilla Roslätt, så småningom under E65:an, och vi kan anknyta till cykelvägarna i bostadsområdet Erlandsdal !

Det finns många skäl till att göra denna sträckning (Svedala – Roslätt – Lilla Ryd –
Anslutning cykelväg /MalmöTorup/ – Bara) till en realitet :
1. Det blir den kortaste vägen.
2. Det är den gamla, klassiska landsvägen Svedala – Bara.
3. Det blir den mest natursköna av våra GC-leder.
4. Leden går förbi det blivande golfcentrat PGA i Bara.
5. Kostnaden blir relativt liten, eftersom vägar redan finns, utom genom hela skogsområdet Lilla Ryd.
LILLA RYD, ett naturskönt område, har beskrivits av Bara fältbiologer och Per Blomberg i en liten skrift från 198
Så här skriver de: ”Vi hoppas att området även i
framtiden får behålla sin variationsrikedom med ängar, kärr, dammar och skog till glädje för folk, djur och växter.”
Det är nu år 2006. Varför inte fira 20-årsjubileet för denna trevliga skrift, som förresten heter ”Naturen kring Lilla Ryd” genom att göra cykelleden Svedala – Bara till verklighet ?

Barapartiet hemställer:

att Kommunfullmäktige undersöker förutsättningarna att skapa dessa två leder.

För Barapartiet

Bo Becking
Barapartiets lista till kommunfullmäktige

1  Birgitta Delring, Klågerup
2  Bo-Göran Håkansson, Svedala
3  Bo Becking, Bara
4  Anders Swahn, Svedala
5  Carin Falck, Klågerup
6  Annika Celind, Klågerup
7  Carl-Göran Sjöstedt., Bara
8  Torsten Paulcén, Bara
9  Gull-Britt Svensson, Bara
10 Kristine Hansson, Klågerup
11 Charlotte Nordenfelt, Klågerup
12 Roalnd Hellén-Halme, Bara
13 Rita Lindsjö, Klågerup
14 Yvonne Andersson, Bara
15 Börje Holmberg, Bara
16 Mats Celind, Klågerup
17 Gull-Britt Andersson, Klågerup
18 Peter Ekström, Bara
19 Lena Becking, Bara
20 Börje Andersson, Bara
21 Arne Delring, Klågerup
22 Berith Johansson, Svedala
23 Ing-Marie Persson, Klågerup
24 Bertil Lindberg, Bara
25 Gustav Lindh, Svedala
26 Christer Persson, Klågerup
27 Karin Palm, Bara
28 Ingrid Pettersson, Bara
29 Stig Lindahl, Bara
30 Ulla-Britt Lindahl, Bara
31 Lars Persson, Klågerup


BaraNytt Nr 4 2006

Barapartiet – lokalpartiet för Svedala kommun            
TACK FÖR ALLT STÖD OCH ALLA RÖSTER I VALET!VI I BARAPARTIET KOMMER ATT GÖRA ALLT FÖR ATT TILLVARATA KOMMUNINVÅNARNAS INTRESSEN.

MED STORT ENGAGEMANG OCH BRED KUNSKAP KOMMER VI ATT DRIVA BARAPARTIETS VALFRÅGOR.

ALLA VÅRA MÖTEN ÄR ÖPPNA OCH DU, LIKSOM ALLA KOMMUNINVÅNARE, ÄR VÄLKOMMEN HIT FÖR ATT DISKUTERA POLITIK OCH GE OSS DINA SYNPUNKTER. TID OCH PLATS HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA, www.barapartiet.se.

VI I BARAPARTIET ÖNSKAR ALLA SVEDALAS KOMMUNINVÅNARE
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Birgitta Delring
Vad händer i Bara?
Just nu pågår bygget av ett antal lyxhus vid Bara Centrum. Det är ett tecken på att Bara börjar bli intressant att satsa på. Det är privata intressenter som håller på med detta.
Det kommunala bostadsbolaget Svedalahem verkar däremot inte alls intresserade att satsa i Bara.
För någon vecka sedan hade man genom Villaföreningen en information kring vad som kommer att hända i Bara de närmaste åren. Planerna omfattar en stor satsning på centrum, med bostäder för olika kategorier och en utbyggnad och uppfräschning av centrumet.
I planerna ingår att bygga höghus för att markera entrén i Bara. Det kan bli 8-10 våningar i smala hus med intressant design.
Peter Hörnlund från Peab presenterade planerna, och det blev en rätt livlig diskussion, som var övervägande positiv till idéerna.
Stadsarkitekten redogjorde också för hur planarbetet fungerar, och möjliga tider för byggstart.

En viktig förutsättning för att kunna genomföra planerna är att väg 841 (Malmövägen från Bara) rustas upp till åtminstone samma standard som mellan Sege å och Kölnan. Dessutom måste man åtgärda vägen genom Bara, så att den blir trafiksäkrare, med rondeller och farthinder. Det gäller att få ner hastigheten till max 50 km. Det finns tyvärr alldeles för många som kör hänsynslöst fort. Detta gäller inte minst de lastbilar, som sneddar närmaste vägen genom Bara.

På sikt bör man också se över om man kan bygga en ny förbifart vid Bara, men detta ligger långt fram i tiden.

Intresset för investeringar i Bara drivs på av att PGA planerar en stor golfbana i området. Vi anser inte att det ska stanna med detta. I anslutning till golfverksamheten planeras hotell och restauranger. Som en naturlig förlängning av detta ser vi Barapartiets förslag att bygga ett folkhälsocenter i Bokskogen, vid Torup. I centret ska ingå motionsanläggning, upplevelsebad med mera.
Här finns kanske möjlighet att samarbeta med Malmö kommun, med Peab och med PGA om en gemensam satsning och komplettering av utbudet vid Torups friluftsanläggning.

Det finns också ett intressant medborgarförslag om att bygga en Monorailbana, som kunde bli ett bra sätt att binda ihop Svedala, Klågerup och Bara.

De närmaste åren kommer att innebära spännande satsningar på Bara, vilket alla är intresserade av.

BC

Upprustning av grönområde
Efter år av besparingskrav inom bl.a. gata – park tycker Barapartiet att det är dags att rusta upp och har därför drivit och i Kommunstyrelsen fått godkänt att Miljö och Teknik tar fram en plan för genomförande av upprustning av allmänna ytor och grönområde.

BGH

Trafiksäkerheten på Södra Infarten i Svedala
Barapartiet har i Kommunfullmäktige fått genom sitt krav på att trafiksäkerheten höjs på den del av trafikområdet på Södra Infarten, som omfattar vägkorsning till Tegelbruksområdet med tillhörande busshållplats, genom att hastigheten sänks till 50 km/tim. Från öppnandet av Södra Infarten sattes hastighetsgränsen från väg 108 och fram till trafikdelaren i kurvan in mot Svedala tätort till 70 km/tim, vilket är klart olämpligt med hänsyn taget till gående och andra trafikanter till och från Tegelbruksområdet samt kring busshållplatserna.

BG H

Valet 2006
I valet 2006-09-17 fick Barapartiet 3 mandat av 45, fjärde största parti i Svedala kommun, vilket innebär att under kommande mandatperiod, år 2007-2010, kommer följande att vara

Barapartiets representanter i Kommunfullmäktige
Ordinarie                     Ersättare
Birgitta Delring              Anders Swahn
Bo-Göran Håkansson     Carin Falck
Bo Becking

Alla partier, som kommer att sitta i kommunfullmäktige, har sinsemellan
fördelat platserna i nämnder och styrelser. Detta har gjorts enligt ett visst system, som bygger på antalet röster i valet.

Alla partier utser sedan själv vilka som ska sitta i respektive utskott, nämnd och styrelse.

Barapartiets representanter i nämnder och utskott

Nämnd/utskott    Ordinarie   Ersättare Insynsplats

Utvecklingsutskottet och kommunstyrelse B Delring   B-G Håkansson
KF valberedning    B Delring   B-G Håkansson
Miljöutskottet    B Becking
Tekniskt utskott   A Swahn
Utbildningsutskottet       C Falck
Kulturutskottet    B Becking
Vårdutskottet        R Lindsjö
Revisionen    B Christiansson
Myndighetsnämnd
Social+Skola    Alice Alvinstedt  A Swahn
Byggnadsnämnden    G-B Svensson   T Paulcén
Valnämnden    P Ekström   G Lindh
Nämndemän    C Falck

BD / CF

Kolla också vår hemsida
www.barapartiet.se
Du är väl medlem i Barapartiet?
Medlemsavgift 25:- per år
Postgiro 231241-1

Redaktion
BD            Birgitta Delring
BC            Bo Christiansson
BGH        Bo-Göran Håkansson
CF            Carin Falck

Ansvarig utgivare: Birgitta Delring