BaraNytt 2007

BaraNytt Nr 1 2007

Gruppkorsband till hushållen

Välkommen till Barapartiets Årsmöte måndagen den 2 april kl 18.30 i Klågerupskolans matsal.

Vad är Barapartiet?
Barapartiet är ett lokalt parti för Svedala kommun, som är helt obundet av socialistisk eller borgerlig politik. Vi har inte heller en riksorganisation, som talar om för oss vad vi ska tycka.
Vi tänker själva.

Vill du vara med i Barapartiet? Vi behöver fler aktiva, och gärna då yngre medlemmar. Du behöver inte ställa upp på allt, utan det kan vara en speciell fråga du vill diskutera. Vi har alltid öppna möten, så att alla som har något att ta upp är välkomna att delta.
Våra mötesdagar finns på hemsidan, www.barapartiet.se. Där finns också möjlighet att komma i kontakt med oss via e-mail eller att ställa frågor.

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver?

Läs artiklarna på de efterföljande sidorna.

Du är väl medlem i Barapartiet?
Medlemsavgift 25 kr/person/år
Postgiro 23 12 41-1

Upplevelsecentrum i Bara
För någon vecka sedan kunde man läsa i dagstidningarna att det planeras för ett upplevelse- och friskvårdcenter i Bara, intill den nya PGA golfbanan. En jätteanläggning med ett flertal badanläggningar i stil med Lalandia i Danmark. Investeringen på ca 1 miljard görs av ett företag som heter Holiday Club med tidigare anläggningar i bland annat Åre och med 7 anläggningar i Finland.

Blir denna anläggning verklighet så har BARAPARTIET med råge fått gehör för sin tidigare motion om att anlägga ett turist-, folkhälso- och upplevelsecentrum i Torup. I vår motion, som vi inlämnade till kommunfullmäktige i juni 2006, utvecklar vi våra tankar kring ett större äventyrsbad som skulle kunna genomföras i samverkan med andra aktörer. Vår tanke var att man skulle bygga vidare på den friluftsanläggning som redan finns i Torup i stället för att satsa på en 25 meters bassäng a´la 60-talet som socialdemokraterna tidigare föreslog skulle anläggas i Svedala. Vår uppfattning är, att kommunen inte har råd att ensam anlägga en modern och attraktiv badanläggning, då driftskostnaderna för en sådan är allt för höga.

Vår motion behandlar även förbättrade kommunikationer mellan kommundelarna och där vi ställer oss positiva till Herman Arndts medborgarförslag om en monorailbana. En tågbana som skulle göra det möjligt att förflytta sig mellan kommundelarna på ca 15 minuter. Vi kan nu se att denna monorailbana även dragit till sig ett stort intresse bland de aktuella investerarna av PGA-golfbanan och friskvårdsanläggningen och kommer kanske även denna att bli verklighet. Detta innebär att Svedala kommer att bli en attraktiv turist- och upplevelsekommun med attraktioner som genererar många nya arbetstillfällen.

Vår motion till kommunfullmäktige avslutas med nedanstående att – satser.

Barapartiet föreslår
att Svedala kommun i samarbete med Malmö kommun skall ställa sig positiva till önskemål om etableringar kring friskvård-/folkhälso-, fritidsverksamhet och ”upplevelseindustri” i området i och kring Torup och Bara.

att man utreder möjligheterna att anlägga ett så kallat äventyrsbad i anknytning till Torups friskvårdsanläggning tillsammans med andra aktörer och finansiärer.

att man utreder kostnader och möjligheter att anlägga en spårtaxi/monorailbana mellan Svedala och Bara enligt intensionerna i motionen.

att man utreder möjligheterna till alternativa finansieringar för investeringar inom framför allt kultur och fritidssektorena i kommunen.

Vi uppmanade också kommunen:
”Se möjligheterna – gör kommunen till en enhet och en hälsofrämjande sådan!”

CGS

Vi har mer än nog med golfbanor!
Kommunfullmäktige beslöt 070214 att anta framlagt förslag till detaljplan för Hyby 3:5 med flera, Hyby golfbana, vilket innebär att det nu är fritt fram att anlägga en golfbana i Hyby.
Vi i Barapartiet har hela tiden varit motståndare till planerna, då banan är tänkt att ligga på ett område som omfattas av flera olika restriktioner ifråga om markanvändningen.
Det finns ett tiotal golfbanor inom och i nära anslutning till kommunen. Vi anser inte att det finns behov av ytterligare en bana.
Man kan dra en parallell till tennisboomen, där det byggdes banor i snart sagt varje liten by. Dessa banor står till stor del övergivna idag. Samma sak kan hända (är på väg att hända) med golfbanorna. Skillnaden är att det är ojämförligt större markområden som påverkas.
Svenska Golfförbundet är tveksamma till att fler banor byggs. Man talar om en överetablering i Skåne.
Man kan fråga sig: Är det rimligt att lägga beslag på stora strövområden för en golfbana, och i praktiken omöjliggör för det rörliga friluftslivet?
Klubben har inte heller lyckats få sponsorer att gå in med kapital, och det finns i dagsläget ingen som helst ekonomisk bärighet i planerna.
Man har sagt att kommunen inte ska lägga sig i det ekonomiska i fråga om golfbanan. Det är fråga om ett planärende, och inget annat. Men om nu klubben inte själv kan inse att projektet är orealistiskt, ska då kommunen ställa upp och göra en plan för detta?
Det blir ingen reklam för Svedala att det byggs en golfbana som är på fallrepet innan ens planen är färdigställd.
Vi ställer inte upp på ett så uppenbart misslyckat projekt!

Till saken hör, att Barapartiet hela tiden varit negativ till projektet. Andra partier har tidigare sagt att man inte skulle ställa upp på banan, men har ändrat sig efterhand. Varför? Har det kommit fram nya fakta, som vi inte har fått ta del av? Eller har man påverkats på annat sätt?
BC

Framtidsvision (som nu har kommit närmare)
Kring ett av Barapartiets nyckelord  Miljön, finns kopplat en sakfråga: Utveckla miljön och kommunikationsmöjligheterna i samband med byggandet av PGA-golfbanan i Bara.
Barapartiet har tagit fasta på ett medborgarförslag från Herman Arndt om en monorailbana från Bara till Svedala. Herman har varit med på ett partimöte för att presentera sin idé. Efter det har även andra partiet visat intresse.
Barapartiet vill satsa på monorailbanan som en miljövänlig attraktion, en ringlinje i kommunen som knuter samman Bara – Klågerup – Holmeja – Svedala.
Satsa på turism och upplevelsecenter kring PGA, monorailbanan är en viktig del i detta “till nöje för Stockholmarna till nytta för Baraborna.”

Monorail är ett tåg som går på bara ett brett spår i stället för på två parallella spår högt ovanför marken på pelare.En rälsjärnväg på pelare är ganska bullrig, medan monorail går på gummihjul och är ganska tyst.
Två huvudtyper finns:
I de hängande tågen löper tåget hängande under spåret – en sådan hängbana finns i Wuppertal i Ruhr-området i Tyskland.
Den andra huvudtypen grenslar spåret och täcker det på båda sidorna.  Den mest kända banan av denna typ körs i Disneyland.
PE
Sturupspendeln
En utredning har genomförts avseende en framtida utformning av en ny järnväg till Malmö-Sturups flygplats ansluten till befintlig järnväg mellan Malmö och Ystad.
I remissvaret från Svedala kommun förordas alternativen med genomgående bana, 25 promilles lutning, bibehållen godstrafik på befintlig bana, samplanering och flyttning av väg E65 norrut, åtgärder för kompensering av miljöförluster genomförs i helhet.

Barapartiets ståndpunkt i frågan, vilket också yrkades på i Kommunstyrelsen, är att alternativet med 25 promilles lutning gör att investeringen görs med begränsningar redan från början då godstrafik inte kan trafikera den nya järnvägsslingan till Sturup.
Detta innebär att om näringsverksamheten expanderar på Sturups flygplats, så måste gods transporteras på landsväg till destinationen eller närmaste järnvägsstation.
I dessa tider då miljötänkandet måste prioriteras, så framstår det som fel att bygga med begränsningar vilka medför en ökande landsvägstrafik. Det måste vara så att landsvägstrafiken ska föras över till järnvägen och inte tvärtom!
Barapartiet instämmer på övriga punkter i yttrandet.

För den som önskar fördjupa sig i utredningen, så finns denna på Svedala kommuns hemsida.
BGH

För övrigt tycker vi i Barapartiet att:
• Det är dags att satsa på uppfräschning och skapande av ett strövområde längs Sege å söder om Ågatan i Svedala.
• Vi ska värna om trafiksäkerheten inom tättbebyggt område genom att bibehålla förbud att överträda 30 km/tim på äldre villagator och utforma lokalgator inom villa och bostadsområde så att de inte medger högre hastighet än 30 km/tim.

Ansvarig utgivare: Birgitta Delring (BD)

Redaktion
Bo Christiansson (BC)
Carl-Göran Sjöstedt (CGS)
Bo-Göran Håkansson (BGH)
Peter Ekström (PE)

Du är väl medlem i Barapartiet?
Medlemsavgift 25 kr/person/år
Postgiro 23 12 41-1


BaraNytt Nr 2 2007

Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun

Information från BARAPARTIET -lokalpartiet för Svedala kommun

God Jul och Gott Nytt år
Barapartiet önskar alla invånare i Svedala kommun en riktigt god jul.

Vill du vara med i Barapartiet? Vi behöver fler aktiva, och gärna då yngre medlemmar. Du behöver inte ställa upp på allt, utan det kan vara en speciell fråga du vill diskutera. Vi har alltid öppna möten, så att alla som har något att ta upp är välkomna att delta.

I detta nummer:
Ny hemsida och ny grafisk profil
Barapartiet 25 år
Gång- och cykelväg till Torup
Särskilt boende i Bara
Golfbanor i kommunen
Svedala kommuns 30– årsjubileum
Motioner 2007

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD)

Redaktionen:
Alice Alvinstedt (AA)
Carin Falck (CF)
Carl-Göran Sjöstedt (CGS)
Bo-Göran Håkansson (BGH)
Bo Becking (Bec)

Välkommen in på vår nya hemsida!
Vi är stolta över att kunna presentera en ny, modernare, snabbare och mer funktionell hemsida. Varmt välkomna in på www.barapartiet.se!

Under framtagandet av hemsidan har en viktig fråga varit: Hur vi kan få er medborgare att enkelt komma till tals och få ett större, direkt inflytande över politiken i vår kommun? Vi i Barapartiet är mycket intresserade utav att höra vad ni grunnar på mellan valen, samt få pejl på vad majoriteten utav er tycker i olika, aktuella frågor. Som ett steg i riktning mot en förbättrad och kontinuerlig medborgardialog har vi infört omröstningar på vår nya hemsida.
Vi kommer med jämna mellanrum att ta upp en ny, aktuell fråga som ni kan rösta på under en viss tid. Välkomna in på www.barapartiet.se och rösta!

Kommer resultaten utav omröstningarna att vara avgörande för hur Barapartiet kommer att arbeta med olika frågor? I likhet med folkomröstningar i vårt land, kommer vi att låta resultaten vara vägledande, dock inte nödvändigtvis avgörande för hur vi kommer att driva olika frågor.
Barapartiets ambition är att även fortsättningsvis arbeta för att utöka dialogen med er medborgare. Omröstningarna på hemsidan är bara en del utav det arbetet.
(AA)

Barapartiets nya grafiska profil
25 år har gått sedan starten. Mycket har hänt och mycket är på gång, inte bara i Svedala kommun. Vi i Barapartiet kände att det var dags att vidareutveckla vår logotyp och profilera oss starkare.
I vår nya huvudlogotyp har vi valt att behålla Killehuset som en central symbol. För oss symboliserar Killehuset vår historia och kultur, det stabila och hållbara men det står även som symbol för samhällsbyggnad.

De moderna figurerna står för framtiden och att vi gemensamt, oavsett generation och bakgrund, måste hjälpas åt för att bygga det samhälle som vi vill ha, samt värna om det. Barnen är vår framtid och dem sätter vi främst! Kort sagt: Med avstamp i historien och vår kultur sätter vi full fart mot en ny, ljusare framtid, i vilken mänsklig utveckling är mer i balans med den ekonomisk utvecklingen!
(AA)

www.barapartiet.se

 

Barapartiets 25-års jubileum

Barapartiet 25 år

I början av 80-talet var mycket som hände,
gastvång och soptipp till allt annat elände.
Bo, Torsten och några till, ansåg det fick va` slut,
nu får de styrande minsann bytas ut.

Soptippsskriverierna var många och pressen spekulera i,
om inte Bara kom att bilda sitt eget parti.
Man pejlade stämningen och då intresset var stort,
så bildades Barapartiet, sen gick det som smort.

Första valet -82, det kunde bli ett mandat eller två,
men ingen kunde tro, att man fyra skulle få.
Sedan blev det kaos i de etablerade partiernas politik,
när Barapartiet inte ville dansa till deras musik.

Under fru Hardenstedts tid i maktens korridor,
var kampen hård, med allt mer ärrade sår.
Efter valet -91 blev det Ljung som tog över,
för Barapartiet blev detta ett lyckoklöver.

En ”Samverkansregering” bildades, för politisk majoritet,
för Barapartiet ville inte tala om någon blocktillhörighet.
Sakfrågorna var viktigare än politisk ideologi,
ordförandeplatser det var ett krav, ja så fick det bli.

När man blickar tillbaka, för att se vad som hänt
så är kampen för Barabadet, det som är mest känt.
Att satsa på ungdomar, har också varit en paroll,
där SMURF och fritidsgårdar, spelat en viktig roll.

Att rädda gamla byggnader har även varit partiets sak,
som Killehuset och Almgatan 7, med hål i sina tak.
Inför rivningen av gamla brandstationen och småskolan, fick man in en kil,
annars hade det blivit parkeringshus, till var och varannan bil.

Ett jämlikare parti än Barapartiet är svårt att finna
på ledande poster har nästan alltid varannan varit kvinna.
Generationerna var samlade i begynnelsens tid,
men var har de unga tagit vägen, som snart skall ta vid?

Det var ett glatt gäng amatörer, som inte visste vad de starta,
när de kom att placera Barapartiet på Svedalas politiska karta.
En dagslända sa många, för de har inga ideologiska mål,
men nu firar Barapartiet 25 år, och för det höjer vi en skål.

Carl-Göran Sjöstedt 15/11 2007

Gång- och cykelväg Bara- Torup
Bp har länge tyckt att människor som vill gå eller cykla till Torup skall slippa behöva trängas med bilister på den smala bilvägen. Vi har slagits för frågan i kommunens Agenda 21-grupp och sett leden komma med i ett s.k. LIP-projekt (där staten stod för halva kostnaden), bara för att se den strykas när det plötsligt skulle paniksparas.

Motion
För ett år sedan skrev undertecknad en motion där bl.a. följande stod :

Motion avseende iordningsställande av två nya cykelleder:
I. Bara-Torup.  II. Svedala-Bara.

I.
I samband med byggandet av PGA-banan och ett promenad- och frilufts-stråk söder om Tegelbruket i Bara vill vi att det byggs en cykelled Bara-Torup. Vi har länge  arbetat med denna fråga i olika kommunala sammanhang och skriver denna motion med hopp om att inte frågan glöms bort. En smal bilväg, inte särskilt säker för gång- och cykeltrafikanter, har hittills varit den närmaste förbindelsen till Torup för Baraborna. Vi vill ändra på det.

När motionen kom upp i KF sa vårt kommunalråd att denna första del av motionen var onödig eftersom denna GC-led redan fanns med i planeringen och skulle byggas.

Struken!

När den första versionen av 2008 års budget kom, hade samma kommunalråd strukit investeringen! Noll kronor 2008, Noll kronor 2009, Noll kronor 2010 !
BP mobiliserade, fann stöd för frågan i andra partier, och när vår representant i Kommunstyrelsen lade fram frågan, svängde det: 1 800 000 kronor i investeringsbudgeten år 2008!
I Kommunfullmäktige i onsdags klubbades frågan, trots visst motstånd från Föryngringspartiet, som i stället ville ha en GC-led där det redan finns en!

Slutsats
Det finns bara ett lokalt parti, som ser till att resurserna fördelas rättvist över hela kommunen: BARAPARTIET !
Bec

Golfbanan i Hyby
Det verkar inte som om det blir någon golfbana i Hyby. Det föreligger överklaganden, klubben har ingen fulltalig styrelse och medlemsantalet har sjunkit drastiskt. Svenska golfförbundet undersöker dessutom om klubben fortfarande uppfyller kraven för att vara medlem i förbundet. Barapartiets inställning är och har hela tiden varit att ingen golfbana ska anläggas i Hyby.
Särskilt boende i Bara
Baraborna är lovade särskilt boende platser sedan 7 år tillbaks. Redan då äldreboendet Stella i Svedala planerades var löftet att nästa äldreboende skulle planeras i Bara. Inför förra valet lovade samtliga partier att det skulle byggas för äldre i Bara. Ingenting har hänt! I Svedala har det byggts och mer planeras men Baraborna har ännu inte sett något äldreboende. Barapartiet anser att nu är det dags för alla partier att ställa upp bakom sina vallöften och bygga ett ”Stella 2” i Bara!
Barapartiet arbetar för att det i samband med utbyggnaden i Bara ska byggas ett särskilt boende där.

Kulturpengar (Kulturupplevelser för barn)
För två år sen väckte Barapartiet en fråga i budgetdebatten gällande kulturen i Svedala kommun. Resultatet av våra ansträngningar blev att varje år ska 10 000 kr gå till Svedalarevyns hyra i Folkets Hus. Bara scengångare och Svea-Matea ska årligen få 25 000 kr vardera om de spelade någon teaterföreställning för eleverna i Svedala kommun.
Eftersom Bara scengångare och Svea-Matea i år har haft problem med att hinna med att spela för barnen har villkoren ändrats from nästa år. Om inte våra egna teatergrupper anser att de hinner med att spela för eleverna, så kommer dessa 50 000kr att användas till att köpa in externa teaterföreställningar föreleverna.

Svedala kommuns 30-årsjubileum
Helgen den 15-16 september firades sammanslagningen av Bara kommun och Svedala kommun. Det ursprungliga programmet innehöll aktiviteter endast i tätorten Svedala och Hyby kyrka. Barapartiet påpekade hur fel det skulle bli att inget var planerat i Bara och Klågerup. Vi fick gehör för detta i kommunstyrelsen. Föreningarna i norra kommundelen tillfrågades då, strax innan sommaren, om de ville ordna några aktiviteter. Klågerups föreningar ansåg sig inte hinna med att ordna något med så kort varsel så i Klågerup firade man över huvud taget inte kommunsammanslagningen.
I Bara ställde många upp och en hel del trevliga aktiviteter ordnades.
Tyvärr, tyvärr annonserades detta endast i lokaltidningen och det redan i augusti, när många hade semester. I nästkommande lokalblad som kom några dagar innan jubileet, stod inget om programmet i Bara endast det i Svedala tätort. Bristande information var säkert orsaken till den dåliga uppslutningen. Folk visste helt enkelt inte om arrangemangen. SYND på något, som kunde ha blivit så trevligt. SYND om arrangörerna/eldsjälarna, som hade ordnat allt.
Vi i BARAPARTIET tycker detta är ett mönster, att Bara och Klågerup tyvärr ofta glöms bort, både av politiker och av tjänstemän. Vi arbetar för att alla medborgare i Svedala kommun ska få del av och känna sig delaktiga i vad som händer i vår kommun.
DETTA ENGAGERAR OSS
Fortsatt detaljplanearbete för Bara centrum, där viktiga frågor för Barapartiet är:
Planprogrammet måste innehålla Särskilt boende för äldre. Det är inte acceptabelt att Barabor som behöver Särskilt boende, ska placeras i Svedala eller Klågerup, bland annat med hänsyn till hemmavarande maka/make. Dagens behov redovisas i Svedala kommuns Exploateringsprogram 2004 – 2008. Till detta kommer det nya behovet, som c:a 1000 nya invånare i det nya Bara centrum genererar.
Gång- och cykeltunneln under Värbyvägen har i decennier varit ett stort olycksdrabbat problem i Bara. Tunneln är för smal och lutningen på slänterna behöver halveras. Ombyggnaden har flera gånger varit budgeterad – senast 2007 – men har av besparingsskäl skjutits på framtiden. Nu måste den naturligtvis samordnas med den nya Bara centrum- planen. Det är dock angeläget att man redan i planprogrammet kan prioritera denna samordning, så att gång och cykeltunneln kan byggas om utan ytterligare dröjsmål.

Förnyelse/utveckling/modernisering av det politiska arbetet på medborgarnas villkor.

Skola och idrottsanläggning söder om Ågatan i Svedala tätort, i exploateringen är det viktigt att tillvarata Sege å och dess omgivningar för att skapa ett naturskönt område.

Vi i Barapartiet anser att förbudsmärken inom 30 km/tim begränsade område ska bibehållas.

Det politiska arbetet
Under hösten har genomförts en utbildning av oss politiker för att möjliggöra en förnyelse/utveckling/modernisering av det politiska arbetet med fokus på att fånga upp medborgarnas villkor, d.v.s. en vidareutveckling av den gamla Vision 2000.

MOTIONER 2007

 Under 2007 har Barapartiet lämnat in motioner i följande frågor:
• Privat sjukförsäkring till tillsvidareanställda i Svedala kommun
• Upprustning av Segeåområdet i Svedala
• Busshållplatsen på Stortorget
• Vägvisning i Svedala centrum
Det finns även två obesvarade motioner från 2006 avseende byggande av särskilt boende och lägenheter med hög tillgänglighet i Bara samt turist, folkhälso och upplevelsecentrum. Samtliga motioner är ännu inte besvarade men vi bevakar självklart den fortsatta utvecklingen.
Mer detaljerad  beskrivning av motionerna finner ni på Barapartiets hemsida www.barapartiet.se.
Du är väl medlem i Barapartiet?
Medlemsavgift
25 kr/person och år
Postgiro: 23 12 41 – 1