BaraNytt 2008

BaraNytt nr 1 2008

Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun

Information från – lokalpartiet BARAPARTIET för Svedala kommun

Välkommen till Barapartiets Årsmöte måndagen den 31 mars kl 18.30 på Värbygården i Bara

Vad är Barapartiet? Barapartiet är ett lokalt parti för Svedala kommun, som är helt fritt från blockpolitik. Vi har inte heller någon riksorganisation, som talar om för oss vad vi ska tycka. Vi tänker själva.

Vill du vara med i Barapartiet? Vi söker fler aktiva i alla åldrar. Du behöver inte ställa upp på allt, utan det kan vara en speciell fråga du vill diskutera. Vi har alltid öppna möten, så att alla som har något att ta upp är välkomna att delta. Våra mötesdagar finns på hemsidan, www.barapartiet.se. Där kommer ni i kontakt med oss via valet ”Fråga Barapartiet”.

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver? Läs artiklarna på de efterföljande sidorna.

Du är väl medlem i Barapartiet? Medlemsavgift 25 kr/person och år. Postgiro 23 12 41-1

I detta nummer:
Årsmöte och aktuella artiklar
Särskilt boende i Bara
Samrådsmöte Bara centrum 2008
Barapartiets nya hemsida
Konstutställningslokal
Gång och cykelväg Bara-Torup
Motion sjukförsäkring för anställda

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD)
Redaktionen:
Alice Alvinstedt (AA)
Carin Falck (CF)
Peter Ekström (PE)
Bo-Göran Håkansson (BGH)
Bo Becking (Bec)
Missa inte hemsidan, www.barapartiet.se och anslagstavlan vid entrén till Barakulien

Särskilt boende i Bara
Barapartiets kamp för ett särskilt boende i Bara fortsätter. I vård och omsorgsplanen för äldre och funktionshindrade yrkade Barapartiet åter igen på att minst hälften av platserna i särskilt boende skall byggas i Bara.
Vi vill försäkra oss om att det verkligen planeras och byggs ett särskilt boende i Bara eftersom vi tycker detta måste finnas i kommunens 3 tätorter.
En moderat och en miljöpartist röstade med oss när frågan togs upp i fullmäktige den 13 februari 2008. Särskilt boende är en vårdform för personer med demenssjukdom och personer med en komplex sjukdomsbild.
BD/CF
Monorailbana! Naturligtvis tycker Barapartiet fortfarande att det ska byggas en monorailbana mellan Bara och Svedala.
Lite synpunkter från Barapartiet efter samrådsmöte kring Bara

Jan Bergfeldt beskrev planprocessen, med visionen mix av boende, kultur och handel i närhet av skola och fritid. Tätare struktur och aktivare centrum stärker säkerheten och skapar samhörighet. Detaljplaneprogrammet är utställt tom 20 mars på biblioteket, med alla myndigheters utlåtande samt alla medborgares synpunkter.

Barapartiets synpunkter:
• Befintlig gång och cykeltunnel under Värbyvägen
förbättras
• Särskilt boende för äldre ska finnas i Bara

Nästa fas blir att samla ihop synpunkter till Bygg & Miljö, kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF), för antagande och slutligt besked i höst.

Särskilt intressant i detaljplanprogrammet:
Studier i landskapet visar att höghusen inte är för dominerande. Barapartiet är för att bygga höghusen men det är viktigt att de inte tar över intrycket i centrum.
Väg 841, akutåtgärder i mindre omfattning klart 2010, alltså ingen ny väg söderut. Barapartiet tycker att det ska satsas mer på väg 841, då trafiken kommer att öka avsevärt med de planerade anläggningarna.
Ett projekt startas med mjuka värden för våra ungdomar, främst för våra ickeidrottande ungdomar.
Att skapa möjligheter och lokaliteter för våra unga och lösa problem med skadegörelse, utanförskap är en mycket viktig fråga för Barapartiet. Ett internetcafé testas under planskedet.
Besök biblioteket och ta del av detaljplanen, det som tidigare var ”bara Bara” är på väg att bli det Barapartiet strävar mot!
BARA!
P E

Missa inte hemsidan, www.barapartiet.se och anslagstavlan vid entrén till Barakulien

Barapartiets nya hemsida – fototävling
Vår nya hemsida har varit igång i drygt 2 månader och fram till i dag har vi haft 1657 besök på sidan. Det här är naturligtvis glädjande för oss, speciellt med tanke på att massmedia på senare tid har rapporterat om ett rekordlågt intresse för kommunpolitik. Jämför man dessutom med hur många registrerade användare som går in under Tyck till på Svedala kommuns hemsida, där medborgare kan ställa frågor till politiker och få svar, ligger vår hemsida mycket bra till statistiskt sett.

Det finns dock en del att utläsa ur statistiken som gör oss konfunderade.På omröstningssidan, där vi ställer en aktuell fråga till er medborgare som ni kan rösta på, är det bara en av sex som röstar. Vi frågar oss naturligtvis: kan vi ha ställt ointressanta frågor eller vad är anledningen till detta? Vår målsättning är att vi ska ha en bättre kommunikation med er medborgare och få en uppfattning om vad ni tycker i olika, aktuella frågor.
Vi trodde också att fler skulle passa på att ställa frågor till oss eller komma med synpunkter via ”Fråga Barapartiet”.

Nu skulle vi vilja veta vad ni tycker. Ställer vi ointressanta frågor och har ni i så fall förslag på mer intressanta frågor att rösta om? Är det svårt att hitta på hemsidan var man kan ställa frågor till oss eller har kommunpolitik helt enkelt blivit ointressant? Hur skulle den i så fall kunna bli intressantare? Hör gärna av er! Enklast kan ni göra det via ”Fråga Barapartiet” på hemsidan eller om ni har synpunkter på hemsidan maila till
webmaster@barapartiet.se Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det .

Sist men inte minst vill vi utlysa en tävling:
Vi efterlyser digitala bilder till bildspelet på startsidan på vår hemsida. Bilderna ska vara tagna i kommunen, helst föreställa något typiskt för Svedala kommun och inte vara av alltför privat karaktär. De ska vara av god kvalitet, aktuella för årstiden, i formatet jpg och helst i storleken 500×225 pixlar. Skickar ni bilder i annan storlek kommer de att justeras. Vi förbehåller oss också rätten att redigera bilderna något. De tre vinnande bidragen
publiceras naturligtvis på hemsidan och belönas. Sänd era bidrag till:
webmaster@barapartiet.se Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det .
Tävlingen pågår till den 15 april.
Konstutställningslokal kontra kulturhus
I Kommunstyrelsen togs 2007-12-19 upp frågan avseende förhyrning av lokal för konsthall i fastigheten Svedala 14:13, Storgatan 42, med en kostnad för kommunen på c:a 100.000 kr per år och en avtalstid på 7 år.
Barapartiet tycker att det är ett högt ekonomiskt åtagande under lång tid (7 år) för en enda förening.
Vi vill driva frågan att ett kommunalt kulturhus ska eftersträvas för samlade kulturinsatser och vill därför avvakta ett bättre samlat alternativ, då vi kortsiktigt har möjligheter till konstutställningar på Holmagården och Killehuset i Bara.
Barapartiet yrkade därför på avslag avseende förhyrning av lokal för konsthall. Yrkandet avslogs av övriga politiska partier i Kommunstyrelsen efter votering.
Barapartiet kommer kommer naturligtvis fortsatt att bevaka frågan avseende skapande av ett kommunalt kulturhus.
/BGH

Missa inte hemsidan, www.barapartiet.se och anslagstavlan vid entrén till BarakulienBarapartiets nya hemsida – fototävling

Om cykelleden m.m.
Som vi berättade i förra numret avsatte kommunen till slut 1,8 miljoner kronor i investeringsbudgeten till en gång- och cykelled Bara-Torup, en sedan länge behövlig sträcka, eftersom den bilväg som finns är för smal.
Ett litet orosmoln har dykt upp i tidningsartiklar, där man berättat att leden blir dyrare och att Vägverket kanske inte kan skjuta till pengar. Det vore ett svek mot alla Barabor om inte leden blir av. Däremot, om den blir av; tjänar alla på det:
Kommunen får utföra en nödvändig och populär åtgärd som Baraborna blir tacksamma för.
Vägverket ökar trafiksäkerheten och kommer närmare nollvisionen.
Baraborna får nära till ett unikt skogsområde i sydligaste Sverige.

PGA verkar inte ha direkt ont om pengar. Kan inte de bidraga lite mer till att göra området fint även för dem som inte svingar klubbor ?
På tal om att göra området fint : Ett gammalt s.k. LIP-projekt (en miljösatsning där Staten betalar hälften) har, enligt vad undertecknat hört, tagits upp igen sedan markägaren förklarat sig villig att återuppta diskussioner med kommunen. Det rör sig om området söder om Bara Tegelbruk, vid den nydöpta Skräddardammen.
Detta område, som ju gränsar till den tänkta GC-leden, skall enligt planerna förvandlas till ett rekreationsområde med stigar och spångar över de små vattensamlingarna.

Vad trevligt om båda dessa satsningar skulle bli verklighet!
Bec

Barapartiets motion avseende privat sjukförsäkring för tillsvidareanställda i Svedala kommun
Barapartiet lämnade in en motion 2007-05-09 avseende utvärdering av ett införande av privat sjukförsäkring för tillsvidareanställda i Svedala kommun, med målet att anställda får snabb och adekvat vård vid sjukdom eller olycksfall. Detta leder till minskat antal sjukskrivningsdagar, minskade kostnader för kommunen och det underlättar för den enskilde vid sjukdom/olycksfall.
Bakgrunden till motionen är att Sunne kommun den 1 april 2007 införde en sjukvårdsgaranti för alla som har en tillsvidaranställning i Sunne kommun samt för ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder. De räknar med att få tillbaka de pengar som satsas genom att kostnaderna för sjukfrånvaro och vikarier minskar. Sunne kommun värderar även den mänskliga vinsten högt genom att medarbetarna slipper vänta på att få vård och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

Barapartiet anser att svaret på motionen endast beskriver kostnaderna och inte effekterna av ett införande, så Anders Swahn, BP, yrkade på att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsen i avvaktan på att Sunne kommun under våren 2008 lämnar en utredning om och utvärdering av den privata sjukförsäkringen.
Motionen avslogs därefter av övriga politiska partier i Kommunfullmäktige 080109 efter votering.
Barapartiet bevakar naturligtvis fortlöpande resultatet av utvärderingen i Sunne kommun.
/BGH

Du är väl medlem i Barapartiet? Medlemsavgift 25 kr/person och år. Postgiro 23 12 41-1.

Missa inte hemsidan, www.barapartiet.se och anslagstavlan vid entrén till Barakulien


BaraNytt Nr 2 2008

BaraNytt på Hemsidan

Information från BARAPARTIET -lokalpartiet för Svedala kommun

God Jul och Gott Nytt år
Barapartiet önskar alla invånare i Svedala kommun en riktigt god jul.

Vill du vara med i Barapartiet? Vi behöver fler aktiva, och gärna då yngre medlemmar. Du behöver inte ställa upp på allt, utan det kan vara en speciell fråga du vill diskutera. Vi har alltid öppna möten, så att alla som har något att ta upp är välkomna att delta.

I detta nummer:
Budget 2009, viktiga punkter
Hantering av vindkraftsärende
Centralskolan
Inlämnade motioner 2008
Besvarade motioner 2008
Väg 841 Bara-Kölnan
Gång och cykelväg Bara-Torup

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD)

Redaktionen:
Birgitta Delring (BD)
Bo-Göran Håkansson (BGH)
Bo Becking (Bec)

Budget 2009, viktiga punkter

Nedan beskrivs Barapartiets ställningstagande i viktiga frågor under budgetdebatten, som gick till votering.

Barapartiet stödjer att:
Eventuellt förändrat skatteintäktsutfall ska inte påverka kommunbidraget.

Kommunbidraget skall reduceras med 500 tkr inom verksamheter där produktivitetsförbättring har gjorts på grund av IT. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att framlägga förslag inom vilka verksamheter kommunbidraget skall reduceras med 500 tkr med anledning härav.

Vårdnadsbidrag införs fr o m den 1 augusti 2009.

Inte utöka kommunbidraget för medier och tidskrifter.

Barapartiet vill absolut inte ha någon avgift på baden och stöder därför att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen för ytterligare utredning med avseende på hur de skrivna avtalen med föreningarna kommer att se ut, säkerhet under hela badets öppettider och inte enbart en redovisning för vissa timmar, när entréavgift skall tas ut, delning av intäkter mellan kommun och föreningar m m.

Föreningsbidragen utökas med 200 tkr.

Överföringar från anslaget för oförutsedda behov till vård och omsorgs driftbudget för 2009 avseende 1000 tkr för kompetensutveckling av personalen, 4500 tkr för utökad insats inom individ- och familjeomsorg och 1000 tkr för insatser inom hem-tjänsten.

Insatser inom särskilt boende, överföra 500 tkr från resultatet till driftsbudgeten för vård och omsorg för 2009.

Det riktade kommunbidraget till fastighetsenheten reduceras med 2000 tkr.

Uppdra åt kommunstyrelsen att senast 2009-06-30 redovisa förslag på produktivitetsförbättringar på 3,5mkr inför arbetet med förslag till budget för 2010.
Barapartiet stödjer inte att:
Inläsningsarvodet kvarstår.

Avslag på att ytterligare 500 tkr, utöver förslagets 1000 tkr, ska tillföras för att öka personaltätheten i förskolor, grundskola och fritidshem för att uppnå riks-genomsnittet i landet. Resterande 1900 tkr för att nå det första del-målet i denna strävan ska finansieras inom ramen för kommunbidraget för barnomsorg, grundskola, vilket innebär ett anslag på totalt 3400 tkr för ökad personaltäthet.
Uppdra åt kommunstyrelsen att senast 2009-04-30 redovisa förslag till pro-duktivitetsförbättringar på 3 mkr som ska ge effekt under 2009.
Övrigt
Kommunfullmäktige beslöt att uppta 12 700 tkr för en konstgräsplan och en gräsplan.
Barapartiet avstod från att rösta i frågan avseende konstgräsplaner, då enligt vår uppfattning en utredning pågår avseende fotbollsplaner. Naturligtvis är vi för investeringen på 12 700 tkr för fotbollsplaner.

Under övriga ärenden under budgetpunkter hade Barapartiet inte någon avvikande mening.

BGH

Hantering av vindkraftsärende
Barapartiet anser att de riktlinjer för uppförande av vindkraftverk i den antagna fördjupningen av översiktsplanen för vindkraft inte är tillräckliga.
Enligt riktlinjerna så är det bygg och miljönämnden som behandlar om det finns krav på detaljplan i samband med att bygglov för uppförande av vindkraftverk prövas.
Vindkraftverk är så komplexa i sin natur och har stor påverkan på miljö, landskapsbild och boende genom sin höjd. En detaljplan innebär bl a att närboende kommuninvånare inom ett större område får möjlighet att yttra sig, en miljökonsekvensbeskrivning upprättas som kommuninvånarnas egna förtroendevalda har att yttra sig över.
Barapartiet bedömer därför att endast bygglovsprövning är ett alltför trubbigt instrument. Detaljplan ger en bredare förankring och bedömning samt beslutas i Kommunfullmäktige.

Barapartiet har lämnat in en motion för att kräva krav på detaljplan för vindkraftverk, men denna avslogs med röstsiffrorna 36 nej och 8 ja till detaljplan för vindkraftverk.

BGH


Centralskolan
På Kommunfullmäktige 081210, så avslogs efter en lång debatt förslaget till samarbetsavtal avseende byggande av en ny Centralskola samt uppförande av bostäder inom området för Centralskolan och Röda skolan.
Barapartiet har hela tiden varit emot detta föreslagna avtal, då det varit för många frågetecken kring ekonomiska förutsättningar, avtalets upplägg, bolagets möjligheter och kontaktnät för att genomföra ett projekt av denna storleksordningen mm.
Barapartiet är självklart inte motståndare till en ny skola och anser det viktigt med en snar diskussion avseende den fortsatta hanteringen, upphandling av entreprenörer m.m.

BGH

INLÄMNADE MOTIONER 2008

Under 2008 har Barapartiet lämnat in motioner i följande frågor:
• Motion avseende lokalisering av Hemtjänst i Bara centrum.
• Motion avseende Särskilt boende i Bara.
• Motion gällande införande av mentometersystem för voteringar.
• Klågerup behöver en ny ”lättkörd” väg till Malmö.
• Motion gällande genomförande av projekt XLife i Svedala kommun.
• Bygglov för Vindkraftverk bör prövas med detaljplan.
• Motion avseende trafiksituationen på Aggarpsvägen – Södra infarten.
• Motion avseende anläggande av syntetisk isbana på en eller flera platser i Svedala kommun.
Samtliga motioner är ännu inte besvarade men vi bevakar självklart den fortsatta utvecklingen.
Mer detaljerad  beskrivning av motionerna finner ni på Barapartiets hemsida www.barapartiet.se, under flik motioner.

BGH

MOTIONER BESVARADE 2008
Under 2008 har följande av Barapartiets motioner besvarats:
• Motion avseende privat sjukförsäkring till tillsvidareanställda i Svedala kommun (Inlämnad 2007). Avslag på motionen 080109.
• Motion avseende upprustning av Segeåområdet i Svedala (Inlämnad 2007). Bifall till motionen 080312.
• Motion avseende vägvisning i Svedala centrum (inlämnad 2007). Bifall till motionen 080312.
• Gemensam motion BP, S, M, FP gällande att tidigt fånga upp samt hjälpa barn och unga som är i riskzonen för psykisk och fysisk ohälsa. (Inlämnad 2007). Bifall till motionen 081112.
• Turist-, folkhälso- och upplevelsecentrum! (Inlämnad 2006). Motionen besvarad 080326.
Det finns även en obesvarad motion från 2007 avseende busshållplatsen på Stortorget i Svedala, i avvaktan på övergripande trafikutredning av Svedala centrum.
Mer detaljerad  beskrivning av motionerna finner ni på Barapartiets hemsida www.barapartiet.se, under flik motioner.

BGH

Väg 841 Bara – Kölnan
Kommunstyrelsen godkände 060125 en överenskommelse med vägverket avseende åtgärder på allmänna vägnätet till följd av detaljplanen för PGA golfbanan i Bara.
Överenskommelsen omfattade anläggande av ny cirkulationsplats på väg 841, en planskild förbindelse under väg 841 för oskyddade trafikanter samt genomförande av en förstudie som ska vara grund för erforderliga åtgärder på väg 841 på sträckan Kölnans fritidby – Bara tätort.
Förstudien som togs fram 2007, visar att vägen Kölnan – Bara tätort idag inte har en standard som tål trafikökningen som en planerad utbyggnad av Bara centrum samt en ny stor golfanläggning medför.
På Kommunstyrelsen 081119, så redovisades kort och långsiktiga åtgärder avseende väg 841, delen Kölnan – Bara. Då de kortsiktiga åtgärderna är på gång så fokuserades på det fortsatta arbetet avseende erforderliga åtgärder på sträckan Kölnan – Bara tätort.
Barapartiet tycker att det är viktigt att prioritera det fortsatta arbetet och yrkade därför på och fick godkänt att ytterligare en att- sats skulle läggas till beslutet, nämligen:

att verka för att påskynda det fortsatta arbetet med upprustning av den aktuella vägsträckan.

Barapartiet kommer självfallet att bevaka den fortsatta utvecklingen.

BGH

Gång- och cykelvägen till Torup på väg !

Undertecknad kan efter ett samtal med kommunens projektchef Alf Rasmussen lämna ett trevligt besked till Baraborna : GC-vägen Bara – Torup kommer att byggas till sommaren 2009 !
Projektet beräknas till 4,5 miljoner kronor, varav Kommunen tar två och Vägverket två. Var den sista halva miljonen skall tas är ännu inte klart.
Cykelvägen kommer att gå väster om bilvägen, alltså åt golfbanehållet, och skall leda fram till en kullerstensbelagd plats framför slottsingången. Om planerna att återuppbygga de nedbrända ladorna och förlägga bland annat en restaurang där blir verklighet, kommer det verkligen att bli fint där ! PGA tillhandahåller marken och vill dessutom att en ridväg skall gå parallellt med GC-vägen, som blir asfalterad och försedd med belysning. En GC-bro av trä över bäcken nära Bara blir också ett trevligt inslag !
Låt oss hoppas att allt detta, efter många om och men, äntligen blir verklighet !

Bec-08

DETTA ENGAGERAR OSS

Fortsatt bevaka Särskilt boende i Bara.

Fortsatt förnyelse/utveckling/modernisering av det politiska arbetet på medborgarnas villkor, d.v.s en vidareutveckling av den gamla Vision 2000.

Fortsatt bevaka möjligheten att knyta samman kommundelarna med spårtaxi/monorailbana. (C-G Sjöstedts motion).

Du är väl medlem i Barapartiet?
Medlemsavgift
25 kr/person och år
Postgiro: 23 12 41 – 1

www.barapartiet.se