BaraNytt 2009

BaraNytt nr 1 2009

Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun

Information från – lokalpartiet BARAPARTIET för Svedala kommun

Välkommen till Barapartiets Årsmöte måndagen den 30 mars kl 18.30 på Värbygården i Bara

Vad är Barapartiet?
Barapartiet är ett lokalt parti för Svedala kommun, som är helt fritt från blockpolitik. Vi har inte heller någon riksorganisation, som talar om för oss vad vi ska tycka. Vi utgår ifrån förutsättningar och behov som finns i vår kommun.

Vill du vara med i Barapartiet?
Vill du vara med och påverka det som du tycker är viktigt i vår kommun? Kom då till Barapartiet! Vi har alltid öppna möten och alla som har något att ta upp är välkomna. Våra mötesdagar finns på hemsidan, www.barapartiet.se. Där kan du också komma i kontakt med oss via valet ”Fråga Barapartiet”.

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver? Läs artiklarna på de efterföljande sidorna.

Du är väl medlem i Barapartiet? Medlemsavgift 25 kr/person och år. Postgiro 23 12 41-1

I detta nummer:
Årsmöte och aktuella artiklar
Avgifter på baden
Hemtjänst
 Kulturskolan
 Lärartäthet
 Särskilt boende i Bara
Väg 841 Klågerup—Bara—Kölnan
 Öppen förskola

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD)
Redaktionen:
Carin Falck (CF)
Gull-Britt Svensson (GBS)
Bo-Göran Håkansson (BGH)

Missa inte hemsidan, www.barapartiet.se och anslagstavlan vid entrén till Barakulien

Avgifter på baden
I Kommunfullmäktige 090211 togs beslut att på försök införa avgifter på Svedala kommuns friluftsbad. Barapartiet är helt emot att införa avgifter på Svedalakommuns friluftsbad, då vi anser att detta är en service som ska tillhandahållas medborgarna utan kostnad. För många år sedan fanns avgifter på baden, men de avskaffades då det konstaterades vara ett nollsummespel. Vi är mycket tveksamma till de redovisade vinstmöjligheterna.
Vi i Barapartiet yrkade bifall till att badvakter med adekvat utbildning ska bemanna baden i Svedala och Bara. Anpassning av baden för att kunna ta avgifter kostar 100.000 kr. Dessa pengar skulle istället kunna användas till hjälp för nödvändiga upprustningar av baden med tillhörande byggnader.
Placering av hjärtstartare vid friluftsbaden ser vi som mycket positivt.
BGH

Monorailbana
Naturligtvis tycker Barapartiet fortfarande att det ska byggas en monorailbana mellan Bara och Svedala. Ett långsiktigt mål ska dessutom vara att knyta samman de 3 huvudorterna och Sturup med en monorailbana.

Lokalisering av Hemtjänst i Bara centrum samt samlingslokal
Barapartiet genomförde i april 2008 en namninsamling, för att undersöka intresset av att få till stånd en lokal för Hemtjänst i Bara centrum. Detta gav till resultat att 712 stycken skrev på uppropet och därefter lämnade Barapartiet in en motion till Kommunfullmäktige avseende lokalisering av Hemtjänst i Bara centrum.
Barapartiet noterar med tillfredställelse att Kommunfullmäktige i svaret på motionen anser att det kan finnas behov av lokalisering av Hemtjänst i Bara centrum. Svaret på motionen går i linje med Barapartiets vilja, men vi kommer självklart att bevaka frågan under planeringen av Bara centrums utbyggnad.
Vårdutskottet har även flaggat upp behov av en Dagcentral i Bara centrum, men Barapartiet vill att en Dagcentral kompletteras med samlingslokal för de äldre med möjlighet till sociala aktiviteter av typ studiecirklar, föredrag, musik, café m.m.
GBS och BGH

Kulturskolan
Vi, i Barapartiet, tycker det är oerhört angeläget att Kulturskolans verksamhet även finns i Bara och Klågerup. Detta har vi påpekat ända sedan Kulturskolan startade höstterminen 2007 i Svedala tätort. Fortfarande erbjuds bild och dans enbart där. Utbildningsutskottet ställer sig bakom Barapartiets krav och kommunfullmäktige anslog i november 2008 extra pengar för att säkerställa att även norra kommundelarna får samma utbud.
Vi i Barapartiet förväntar oss att eleverna på Bara- och Klågerupskolan erbjuds lektioner i bild- och dans redan i mars 2009. Vi kommer att följa upp att så sker. Det är extra viktigt eftersom få fritidsaktiviteter finns för de barn, som inte är sportintresserade.
BD och CF

Lärartäthet
Statistiken omfattar den personal, som arbetar med barnen/eleverna dvs. förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger och barnskötare.
Svedala Kommun har låg lärartäthet i förskolan, grundskolan och på fritidshemmen. Bland Sveriges 290 kommuner placera sig Svedala kommun långt ner på listan när det gäller antalet helårstjänster per barn/elev. Vi finns bland de 50 kommuner som hamnar längst ner på listan dvs. som har lägst antal lärare per barn.
Barapartiet arbetar för att detta ska förändras. Det är ingen merit för vår kommun att ha låg lärartäthet. Tvärtom! Vi menar att det är viktigt att det finns tillräckligt med personal bland barnen/eleverna. Det måste finnas tid att se och stödja varje barn.
Effektivitet är bra när det gäller administration men det går inte att effektivisera bort den mänskliga kontakten. I dagens samhälle behöver våra barn stöd av många vuxna. Förskolan, grundskolan och fritidshemmet är ett viktigt komplement till hemmen och det krävs att där finns kompetent personal, som har tid och ork ”att se” barnen.
Vi i Barapartiet fortsätter att kämpa för en högre lärartäthet.
BD och CF

Särskilt boende i Bara
Barapartiet lämnade i maj 2008 in en motion avseende Särskilt Boende i Bara, där Barapartiet hemställde om investeringsmedel för planering och projektering. Bakgrunden till Barapartiets kamp för Särskilt Boende i Bara är baserad på att det är en självklarhet att få stanna kvar i det område där man bott i kanske 40 – 50 år, vilket är en viktig trygghetsfråga och en social rättighet att kunna besöka sin maka/make i hemorten.
Kommunfullmäktiges svar på motionen innebar att inga investeringsmedel avsattes i 2009 års budget. I gällande exploateringsavtal med PEAB har dock garderats för att kommunen framgent kan ha behov av bostäder för Särskilt Boende i de fastigheter som avses uppföras i Bara centrum. Svaret på motionen går inte helt i linje med Barapartiets vilja, men vi kommer självklart att bevaka frågan under den fortsatta planeringen av Bara centrums utbyggnad.
GBS och BGH

Väg 841 Bara – Kölnan och Klågerup – Bara
Som vi skrev i förra numret av BaraNytt, så har Barapartiet tidigare i Kommunstyrelsen fått gehör för att prioritera upprustning av delen Bara – Kölnan på väg 841.
För att förbättra trafiksäkerhet och kapacitet för hela sträckningen av väg 841 mellan Klågerup och Kölnan, så lämnade Barapartiet i juni 2008 in en motion till Kommunfullmäktige avseende sträckningen mellan Klågerup och Bara.
I denna motion anser Barapartiet att sträckningen mellan Klågerup och Bara måste rustas upp, då den är smal, backig och krokig.
Beroende på införande av PGA – golfbanan, hotell och rekreationscenter och kommande bostadsutbyggnader i de norra kommundelarna, kommer trafiken med stor sannolikhet att öka ytterligare även på denna vägsträcka.
Barapartiet föreslår därför att kontakt snarast möjligt tas med Vägverket för att initiera en förstudie av en ny väg mellan Klågerup och Bara.
GBS och BGH

Öppen förskola
Stämmer det att det inte finns intresse av en öppen förskola i Bara och Klågerup? I Svedala tätort finns det, sedan en tid tillbaks, en öppen förskola med en förskollärare anställd på 15 timmar i veckan. Denna öppna förskola drevs från början av föräldrar. När beslut togs att kommunen skulle anställa en förskollärare, yrkade Barapartiet på att motsvarande möjlighet skulle finnas i Bara och Klågerup förutsatt att det fanns behov och intresse.
Utbildningsförvaltning har genom press gått ut med en förfrågan om intresse finns. Resultatet blev att två Barabor var intresserade och ingen i Klågerup.
Är det verkligen så eller har inte förfrågan nått de berörda?
BD och CF

Barapartiet tycker också att
Vindkraftverk ska prövas med Detaljplan, då vindkraftverk är så komplexa i sin natur och har stor påverkan på miljö, landskapsbild och boende genom sin höjd. En detaljplan innebär bl a att närboende kommuninvånare inom ett större område får möjlighet att yttra sig samt att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Det är viktigt att den fortsatta utvecklingen av Bara centrum, intilliggande hotell och rekreationscenter inte stannar upp.

Du är väl medlem i Barapartiet? Medlemsavgift 25 kr/person och år. Postgiro 23 12 41-1.


 BaraNytt Nr 2 2009

Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun

Information från – lokalpartiet BARAPARTIET för Svedala kommun

God Jul och Gott Nytt år
Barapartiet önskar alla invånare i Svedala kommun en riktigt God Jul.

Vill du vara med i Barapartiet? Vi behöver fler aktiva, och gärna då yngre medlemmar. Du behöver inte ställa upp på allt, utan det kan vara en speciell fråga du vill diskutera. Vi har alltid öppna möten, så att alla som har något att ta upp är välkomna att delta.

BARAPARTIET
– ditt kommunala alternativ för hela Svedala kommun

Det börjar närma sig val och Barapartiet behöver din röst.
Barapartiet driver frågor, som är angelägna för Svedalas kommuninvånare utan att vara styrda av rikspartier. Vi koncentrerar oss helt och hållet på Svedala kommun och tar ansvar för alla frågor som berör vår kommun. Har du synpunkter eller önskemål så lyssnar vi. Kom till något av våra öppna styrelsemöten eller kontakta oss via vår hemsida eller per telefon.
Vi kan hjälpa till att påverka. Barapartiet gör skillnad.
Detta skiljer Barapartiet från andra partier:
Vi utgår från kommuninvånarna och vad de anser viktigt.
Andra partier utgår från rikspolitiken. Vi är ett parti som är aktivt endast i Svedala kommun.

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver?
Läs artiklarna på de efterföljande sidorna

I detta nummer:
Hemtjänst i Bara centrum
Trygghetsboende
Särskilt boende i Bara
Idrottsplaner i Klågerup
G-C väg Bara – Torup
Väg 841 Kölnan – Bara – Klågerup
Pudebadet
Budget 2010
Motioner 2009

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD)

Redaktionen:
Birgitta Delring (BD)
Carin Falck (CF)
Bo-Göran Håkansson (BGH)
Bo Becking (BB)
Gull-Britt Svensson (GBS)
Torsten Paulcén (TP)

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Postgiro 23 12 41-1

Besök vår hemsida www.barapartiet.se eller anslagstavlan vid entrén till Barakulien

Lokalisering av Hemtjänst i Bara centrum
I BaraNytt nr 1, mars 2009, skrev vi om Hemtjänst i Bara centrum. Nu pågår det förhandlingar med Peab om lokaliseringen.
Vi fortsätter att bevaka detta ärende då vi i Barapartiet tycker det är mycket viktigt att det finns närhet till service i Bara.
Nybyggnationen i Bara ger kommunen möjlighet att få tillgång till ändamålsenliga lokaler.
BD/CF

 Trygghetsboende – det nya på agendan!
Trygghetsbostäder är ett förslag från regeringen på alternativt boende för äldre, som känner sig otrygga hemma, men som anses för friska för att få plats på kommunens särskilda boenden.
Investeringsbidrag ska kunna utgå för att uppmuntra kommunerna till en utbyggnad.
Inriktningen inom äldreomsorgen är, sen länge, att de äldre ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt, med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård.
Det är dock så att glappet mellan eget boende och dagens särskilda boenden upplevs av en del äldre som för stort, och man skulle vilja ha något däremellan.
Ett trygghetsboende ska ha hög tillgänglighet och det ska finnas gemensamhetslokal, där man också kan äta tillsammans. Det ska finnas  trygghetslarm och personal som ser till att det finns aktiviteter för hyresgästerna.
Vård- och omsorgs delen ska ligga utanför och den som behöver hjälp ska få det, på samma sätt som vanligt boende, genom hemtjänsten.
Det finns planer på att bygga denna form av boende i Bara och Svedala.
Vi i Barapartiet tycker att detta är en utmärkt boendeform, som bör finnas i kommunens tätorter. Vi kommer att arbeta för detta.
BD/CF

Särskilt boende i Bara
Trygghetsboende ersätter inte särskilt boende. Barapartiet tycker fortfarande att det ska finnas ett särskilt boende i Bara, och vi fortsätter att driva denna fråga.
För oss är det en självklarhet att få stanna i det område där man kanske bott i 40 år. Det är en trygghetsfråga för den sjuke och en social rättighet för den anhörige att kunna besöka sin make/maka.
BD/CF

Idrottsplaner i Klågerup
Nu är det beslutat i kommunen att det ska byggas nya fotbollsplaner och omklädningsrum i Svedala tätort och Bara.
Barapartiet har varit med i en arbetsgrupp på tre, som tagit fram förslag på nya fotbollsplaner i Klågerup. Det är angeläget för oss i Barapartiet att detta kommer till stånd så fort som möjligt, då behovet är stort.
BD/CF

Besök vår hemsida www.barapartiet.se eller anslagstavlan vid entrén till Barakulien

Äntligen G-C väg Bara—Torup
Med stor glädje konstaterar Barapartiet att en angelägen fråga för Barapartiet håller på att bli verklighet, en ”Gång och Cykelväg” mellan Bara och Torup planeras bli färdig under våren 2010.
GC-leden mellan Bara och Torup har varit på tapeten många gånger under årens lopp. Byggandet av PGA-banan aktualiserade dock frågan igen och 060614 lämnade Barapartiet in en motion till Fullmäktige avseende byggande av två cykelleder. Motionen kan läsas på www.barapartiet.se. Motionen avslogs dock 061011 av Fullmäktige, med hänvisning till att ny cykelväg redan var planerad mellan Bara och Torup och ingår i detaljplanen för PGA-banan.
I budgetarbetet inför 2008 tyckte Barapartiet att det var dags att avsätta 1,8 mkr för byggande av GC-väg mellan Bara och Torup och fick gehör för detta i Fullmäktige, och därmed kunde projektet påbörjas!
BB/BGH

Väg 841 Kölnan – Bara – Klågerup
En helt ny väg, i ny sträckning, kommer att behövas på sikt
Detta säger Gert-Inge Sjödin, Vägverket, i intervju till SDS tidigare i höst. Intervjun avser sträckan Kölnan-Bara, men hela vägsträckan Kölnan-Bara-Klågerup är smal, krokig, backig med stora träd i vägrenen och med otaliga farliga utfarter. Det borde vara rimligt att anta att man inte delar på vägsträckan.
Gert-Inge Sjödin säger vidare att under 2010 kommer vi att göra en del smågrejor, som vi tycker är nödvändiga i det korta perspektivet. Det handlar om kurvrätning, siktröjning och flyttande och anpassning av busshållplatser.
En förutsättning för att förändringarna skall komma till stånd är att Vägverket, Malmö stad och Svedala kommun kan komma överens om förslagen i avtal.
Ny väg tidigast om femton år
Detta är naturligtvis ett politiskt beslut och att pengar skall anvisas. En helt ny väg, i ny sträckning, fordrar MKB (Miljökonsekvensbeskrivningar), alternativa sträckningar och markägarförhandlingar. Det är naturligtvis en process, som tar sin tid. Det viktiga är att den initieras och kan komma i gång.
Barapartiet bevakar naturligtvis!
TP

Pudebadet
De senaste årens bad-diskussioner har handlat om mycket, men inte om Pudesjön. Det har handlat om inomhusbad i Svedala eller upplevelsebad i Baratrakten.
Det har också, särskilt den senaste tiden, handlat om badavgifter på Bara- och Svedalabaden. Att dubbla badvakter behövdes var alla partier överens om, men Barapartiet tycker att gratis inträde är rätt beslut för kommuninnevånarnas bästa (och en jämlikhetsfråga). Nu gick det inte, och badavgifterna är här för att stanna tills vidare.
Ett bad i kommunen är emellertid fortfarande avgiftsfritt, nämligen ”Pudesjön”, de senaste åren har dock sett ett ökat förfall. Kommunen har reparerat bryggor (de börjar dock bli gamla), städat av stränder och sjö, lagt lite mer sand i barndelen osv….
Från Barapartiets sida önskar vi en ordentlig satsning på en upprustning, och då främst en gallring av sly, buskar och småträd (hela området kring sjön håller på att växa igen).
Fler kommuninnevånare borde upptäcka denna trevliga lilla badsjö!
BB

Budget 2010, viktiga punkter

Yrkande från Barapartiet:
– Barapartiet yrkade på och fick gehör för, med bifall av M och S, att Bara Scoutkår ska erhålla ett bidrag med 57.000 kr för renovering av sin Scoutgård.
– Barapartiet yrkade på och fick gehör för att anslaget till Svedala centrum ska vara 750 tkr och enbart användas för upprustning av Nygatan.
Vi tyckte också det var viktigt att stödja
– Oförändrad skatt.
– Att avsätta 4 mkr för att bereda ungdomar antingen sysselsättning eller utbildning. Detta är en viktig satsning för att så långt det är möjligt underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.
– Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda alternativa finansieringsmöjligheter för nya skolan.
– Att Vård och Omsorg erhåller ytterligare 600 tkr i kommunbidrag, för att kompensera utfallet av Kommunals lönerevision.
Barapartiet stödde inte
-Att pengar avsätts till voteringsutrustning innan Barapartiets motion avseende voteringsutrustning färdigbehandlats.
-Extra anslag på 200 tkr för ungdomsutbyte med vänorterna.
Barapartiet vill absolut inte ha någon avgift på baden, men vill att badvakterna bibehålles.
Under övriga ärenden avseende budgetpunkter hade Barapartiet inte någon avvikande mening.
BGH

Motioner 2009

Under dec 2008 och 2009 har följande av Barapartiets motioner besvarats:
– Motion avseende lokalisering av Hemtjänst i Bara centrum. Besvarad.
– Motion avseende Särskilt boende i Bara. Besvarad.
– Gemensam motion BP och M gällande genomförande av projekt XLife i Svedala kommun. Besvarad.
– Motion avseende trafiksituationen på Aggarpsvägen – Södra infarten. Avslagen.
– Motion avseende avseende anläggande av syntetisk isbana på en eller flera platser i Svedala kommun. Avslagen.

Under 2009 har Barapartiet lämnat in motion avseende Svedala säkerhet.

Obesvarade motioner:
– Motion från 2007 avseende busshållplatsen på Stortorget i Svedala.
– Motion från 2008 gällande införande av mentometersystem för voteringar.
– Motion från 2008 gällande Klågerup behöver en ny ”lättkörd” väg till Malmö.
Detaljerad beskrivning av motionerna, svar samt status på finner ni på Barapartiets hemsida www.barapartiet.se, under flik motioner.
BGH

Barapartiet tycker också att
Kommunen arbetar för och ställer krav på energieffektiva nybyggnationer
av bostäder och lokaler, t.ex. passivhus och lågenergihus.
GBS

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år

Besök vår hemsida www.barapartiet.se eller anslagstavlan vid entrén till Barakulien