BaraNytt 2010

BaraNytt Nr 1 2010

Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun

Information från lokalpartiet BARAPARTIET för Svedala kommun

Välkommen till Barapartiets Årsmöte måndagen den 29 mars kl 18.30 på Värbygården i Bara

Vad är Barapartiet?
Barapartiet är ett lokalt parti för Svedala kommun, som är helt fritt från blockpolitik. Vi har inte heller någon riksorganisation, som talar om för oss vad vi ska tycka.
Detta skiljer Barapartiet från andra partier:
Vi utgår från kommuninvånarna och de förutsättningar och behov de anser vara viktiga. Andra partier utgår från rikspolitiken.
Vi är ett parti som är aktivt endast i Svedala kommun.

Vill du vara med i Barapartiet?
Vill du vara med och påverka det som du tycker är viktigt i vår kommun? Kom då till Barapartiet! Vi har alltid öppna möten och alla som har något att ta upp är välkomna. Tidpunkterna för våra mötesdagar kan du finna på vår hemsida:
www.barapartiet.se
Där kan du också komma i kontakt med oss via valet ”Fråga Barapartiet”.

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver? Läs artiklarna på följande sidor

I detta nummer:
Årsmöte och aktuella artiklar
Inför valet
Väg 841
Statens spårprojekt (podcar)
Kulturskolan
Motioner
Röj upp kring Sege å

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD)

Redaktionen:
Carin Falck (CF)
Bo-Göran Håkansson (BGH)

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Gå in på vår hemsida och anmäl er
Plusgiro 23 12 41-1

Ytterligare information på www.barapartiet.se och anslagstavlan inne i Bara centrum

Det börjar närma sig val och Barapartiet behöver din röst.
Detta kännetecknar Barapartiet
Vi driver frågor som invånarna anser viktiga.
Vi kämpar för större ärlighet i politiken, mer insyn och närdemokrati.
Vi är trots vårt namn, aktiva i hela kommunen och värnar om hela kommunens bästa.
Vi vill ge kommunen en vikänsla, både då det gäller fysisk sammanbindning med
vägar och kommunikationer och kulturell spridning och gemenskap.

Vårt motto är
BARAPARTIET – partiet som
håller mer än andra lovar

Väg 841 Kölnan – Bara – Klågerup
Denna väg börjar bli en långbänk, vilket Barapartiet verkligen kan hålla med om och vinterns problem visar tydligt på behovet av en upprustning. Vår motion ”Klågerup behöver en ny ”lättkörd väg till Malmö”, som lämnades in under 2008 är nu bifallen 100210 i Fullmäktige. Bifallet innebär att Vägverket har kontaktats för initiering av en förstudie av en ny väg mellan Klågerup och Bara, tyvärr konstaterar Vägverket att ekonomiskt utrymme inom ramen för nuvarande prioritering av vägprojekt saknas, och därmed finns inte ekonomiskt utrymme för en förstudie. Barapartiet yrkade på att i samband med yttrande över Vägverkets RTI- plan (RTI = Regional transportinfrastrukturplan), skall kommunen påtala behovet av förbättring av väg 841.
Barapartiet bevakar självklart utvecklingen av väg 841 på hela sträckningen mellan Klågerup och Kölnan. Om ni själv vill meddela Vägverket era åsikter, så kan ni göra det på www.vv.se och välj ”Kontakta oss”.
BGH

Barapartiet tycker också att informationen på Svedala kommuns hemsida avseende de norra kommundelarna kan bli bättre!

Statens – spårprojekt (podcar)
Barapartiet lämnade 2006 in en motion avseende bl.a. att utreda kostnader och möjligheter att anlägga en spårtaxi/monorailbana mellan Svedala och Bara enligt intentionerna i motionen. En monorailbana kan långsiktigt sammanbinda exempelvis kommunens 3 huvudorter med Malmö, Sturup och Torup.
I svaret på motionen 080326, ställde sig Kommunfullmäktige dock positiv till anordnande av monorailbana eller spårtaxi mellan Svedala tätort och Bara om det finns intresse från andra intressenter att anordna sådan kommunikation.
Nu börjar utvecklingen ta fart, då Staten via näringsminister Åsa Torstensson har gett avgående Generaldirektör för Statens institut för kommunikationsanalys (Sika), Kjell Dahlström, ett uppdrag att genomföra en utredning kring förutsättningar för försök med spårbilar, eller som de också kallas, podcars. Uppgiften var att sammanställa kunskaper om denna relativt oprövade teknik. Dessutom ska undersökas ekonomiska och upphandlingsmässiga förutsättningar för systemet. Utredaren
ska också skapa kontakter med kommuner som har möjlighet att uppföra pionjärbanor. Beskrivning av denna utredning kan nås på följande webbadress:
www.sweden.gov.se/sb/d/11346/a/133061
Barapartiet kommer självklart att bevaka den vidare utvecklingen av denna nya spårteknik och utfallet av testerna på pionjärbanorna. Det som tillkommit inom ramen för spårprojekt är en diskussion om planering av en s.k. Light-Train förbindelse mellan Malmö – Bara – Klågerup, detta tycker vi är en utmärkt idé.
BGH

Svedala kommuns Kulturskola
Nyckelord i Kulturskolans verksamhet är lust, inspiration och skapande. Eleverna erbjuds musik, dans och bild, en verksamhet, som Barapartiet stöttar. Vi vill att Kulturskolan får möjlighet att utvidgas och omfatta fler skapande verksamheter som t.ex. filmkunskap. Vi vill också att informationen om utbudet förbättras, så att alla elever vet vad som erbjuds i hela kommunen. All undervisning ska utlokaliseras så långt det är möjligt, så att eleverna själva kan ta sig till Kulturskolans lektioner.
CF

Motioner 2010
Under dec 2009 och fram till och med februari 2010 har följande av Barapartiets motioner besvarats:
– Motion från 2008 gällande införande av mentometersystem för voteringar. Bifallen.
– Motion från 2008 gällande Klågerup behöver en ny ”lättkörd” väg till Malmö. Bifallen.

Under jan – febr 2010 har Barapartiet lämnat in följande motion:
– Inställelsetid i Hemtjänst.

Obesvarade motioner:
– Motion från 2007 avseende busshållplatsen på Stortorget i Svedala.
– Motion från 2009 avseende Svedala säkerhet, åtgärder mot skadegörelse och drogmissbruk. Bifallen i Kommunstyrelsen, kommer upp i Fullmäktige.

Detaljerad beskrivning av motionerna, status samt svar på dessa finner ni på Barapartiets hemsida www.barapartiet.se, under flik motioner.
BGH

Röj upp kring Sege å
Barapartiet lämnade 10/9 2007 in en motion avseende upprustning av Segeåområdet i Svedala, denna motion bifölls senare av Kommunfullmäktige 12/3 2008. Då upprustningen var beroende av byggandet av en ny bro över Aggarpsvägen samt planering av FSI-området, så skulle dessa aktiviteter samordnas.
Dessvärre är nu byggandet av en ny bro över Aggarpsvägen skjutet på framtiden och orsaken till detta är bl.a. uteblivet statsbidrag från Vägverket.
Barapartiet anser därför att uppröjningen och upprustningen av Segeåområdet enligt den bifallna motionen omedelbart ska påbörjas.
Läs mer om denna motion på www.barapartiet.se.
BGH

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Gå in på vår hemsida och anmäl er
Plusgiro 23 12 41-1

Besök vår hemsida www.barapartiet.se och anslagstavlan inne i Bara centrum


BaraNytt Nr 2 2010

Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun

Information från – lokalpartiet BARAPARTIET för Svedala kommun

Vill du vara med i Barapartiet?
Vi behöver fler aktiva, och gärna då yngre medlemmar. Du behöver inte ställa upp på allt, utan det kan vara en speciell fråga du vill diskutera. Vi har alltid öppna möten, så att alla som har något att ta upp är välkomna att delta.

Tack för allt stöd och alla röster i valet!
Vi i Barapartiet kommer att göra allt för att tillvarata kommuninvånarnas intressen, och med stort engagemang och bred kunskap kommer vi att driva Barapartiets valfrågor. Alla våra möten är öppna och du, liksom alla kommuninvånare, är välkomna hit för att diskutera politik och ge oss dina synpunkter.
Tid och plats hittar du på vår hemsida www.barapartiet.se.

Vi i Barapartiet önskar alla GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Birgitta Delring

BARAPARTIET – ditt kommunala alternativ för hela Svedala kommun

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver? Läs artiklarna på de efterföljande sidorna

I detta nummer:
Samverkan efter valet
Nu fortsätter vi
SMS larm vid hjärtstopp
Barapartiets politiska platser

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD)

Redaktionen:
Birgitta Delring (BD)
Bo-Göran Håkansson (BGH)
Bo Becking (BB)
Anders Swahn (AS)

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Plusgiro 23 12 41-1

Besök vår hemsida www.barapartiet.se eller anslagstavlan vid entrén till Barakulien

Samverkan med M, FP och C

Efter valet inledde Barapartiet ett samarbete med M, Fp och C, vilket innebär att dessa partier bildar majoritet i Svedalas Fullmäktige. Genom denna samverkan, som innebär att Barapartiet får ordförandeposten i beredningen för kultur och fritid, så tror vi att möjligheterna att genomföra våra vallöften kraftigt förbättrats, då vi kommer att få bättre gehör för vår politik.
Naturligtvis kommer vi fortfarande att driva Barapartiets egna frågor.
Genom ordförandeskapet i kultur och fritid, så kommer partiet att flytta fram de kulturella frågorna samt arbeta för att det blir mera jämlikt i kulturutbudet mellan Svedala tätort och Bara/Klågerup.
Utifrån dessa förutsättningar så påbörjas nu arbetet med att ta fram handlingsplaner för att driva och genomföra våra valfrågor till invånarnas och kommunens bästa.
BD/BGH

Nu fortsätter vi
Barapartiet lever vidare, och vi ser med tillförsikt fram mot nästa mandatperiod, där vi har ordförandeskapet i kultur- och fritidsberedningen. Gång- och cykelvägar har vi skrivit om förut, och visst har GC-vägen Bara-Torup blivit fin.
Det finns dock en cykelväg till i grannskapet, den mellan Bara och Klågerup. Om man cyklar denna väg, kan man inte låta bli att fundera över, om inte denna väg hade varit mycket populärare om den liksom GC-vägen Bara-Torup varit asfalterad. Det är ibland svårt att cykla i det lösa gruset, och vid regnväder bildas små forsar i vägen, särskilt i backarna. Det blir då, om vägen asfalteras, också lättare att ta sig fram till ”begravningsplatsen” Dö-ängen och minnesmärket över Klågerupsupproret, vilket ägde rum 1811, böndernas protest mot krigsutskrivningarna, då militär sköt ihjäl 30-40 bönder. Det juridiska efterspelet slutade med att en person halshöggs, Mårten Bengtsson från Bara.
Vi fortsätter framåt efter Döängen och kommer snart fram till Klågerupsskolan. Men innan dess tar en liten sidoväg upp åt höger. Den leder så småningom fram till ”Pude Holla”, det populära badstället. Denna sidoväg är i dåligt skick, minst sagt: brant, stenig, gropig, ja: icke cykelbar, knappt gångbar. Den bör rustas upp! Pude sjö, ja. Birgitta och Carin i vårt parti har skrivit en motion om skötsel m.m. Läs motionen på vår hemsida www.barapartiet.se och kommentera gärna!
BB

SMS larm vid hjärtstopp
Barapartiet har i en motion föreslagit att Svedala kommun inför en sms tjänst, som larmar ut frivilliga vid hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp är tiden från hjärtstopp till dess att livsuppehållande åtgärder påbörjas den absolut viktigaste faktorn för, om den drabbade skall överleva eller inte. I Sverige avlider cirka 15000 personer varje år av hjärtstopp, de flesta avlider plötsligt och utanför sjukhus, men redan efter cirka 5 minuter skadas främst hjärncellerna om inte livräddande åtgärder såsom hjärt- och lungräddning (HLR) utförs. Även om SOS larmas, så tar det ofta alltför lång tid till dess räddningstjänsten är framme vid den drabbade.
Svedala kommun har föredömligt utbildat de flesta av sina anställda på HLR och fortsätter att göra detta, dessutom har kommunen köpt in hjärtstartare och utbildat personal på denna utrustning. Men! Det kan vara så att en människa drabbas av hjärtstopp i en affär. Ingen i affären kan HLR men de ringer naturligtvis SOS. Utanför affären finns i samma ögonblick folk som kan HLR, men som naturligtvis inte vet om att en medmänniska är i akut nöd några meter ifrån dem och skulle behöva deras hjälp.
Om då i enlighet med vår motion, SOS skickar ut ett sms till de personer som frivilligt har anmält sig till denna tjänst, kan de om de har möjlighet hjälpa till. De som då svarar ja, får direkt i sina telefoner den aktuella adressen, och kan snabbt vara på plats och påbörja den livsviktiga behandlingen i väntan på att kvalificerade resurser i form av räddningstjänsten kommer fram.
Rent administrativt kan tjänsten utvecklas så att de som vill och har genomgått kurs i HLR, registrerar sig hos räddningstjänsten. Själva tekniken med sms ”larm” finns redan i kommunen t.ex. när barnomsorg/skola behöver kalla in vikarier så går frågan ut på sms, till dem som anmält sig till vikariepoolen och vill ha förfrågan till sin telefon. Främst kan man om detta införs i kommunen göra en stor humanitär insats gentemot den som drabbats. Även rent ekonomiskt kan bara en lyckad insats ”betala” hela kostnaden för tjänsten, om man tänker på vad det kostar att hjälpa en hjärnskadad person med insatser i form av hemtjänst o.s.v.
I Stockholm har Södersjukhuset tillsammans med SOS inlett ett mycket lyckat försök med sms larm.
AS

Barapartiet tycker fortfarande att informationen på Svedala kommuns hemsida avseende de norra kommundelarna kan bli bättre!

Barapartiets politiska platser

I valet 2010-09-19 fick Barapartiet 3 mandat av 45, femte största partiet i Svedala kommun. Detta innebär att under kommande mandatperiod år 2011-2014, kommer följande att vara Barapartiets representanter i Kommunfullmäktige:
Ordinarie: Birgitta Delring, Carin Falck och Bo-Göran Håkansson.
Ersättare: Bo Becking och Anders Swahn.

Barapartiet valdes av Kommunfullmäktige 101208 till följande platser i Styrelse/Nämnd/beredning
Kommunstyrelsen, ordinarie Birgitta Delring och ersättare Bo-Göran Håkansson.
KF valberedning, ordinarie Bo-Göran Håkansson och ersättare Birgitta Delring.
Beredning för Samhällsbyggnad och tillväxt, ersättare Roland Hellén Halme.
Beredning för Ekonomi och demokrati, ordinarie Carin Falck.
Beredning för Utbildning, ordinarie Lotta Jangborn.
Beredning för Kultur och fritid, ordinarie Birgitta Delring, tillika ordf. i beredningen,
och Bo Becking.
Beredning för Vård och omsorg, insynsplats Gull-Britt Dahlberg.
Revisionen Bo Christiansson.
Myndighetsnämnd Social och Skola, ordinarie Carin Falck.
Bygg & miljönämnden, ordinarie Anders Swahn och ersättare Torsten Paulcén.
Valnämnden, ordinarie Bengt Persson och ersättare Yvonne Andersson.
Nämndemän Carin Falck.
Ersättares inträdande som beslutande om Barapartiet inte är närvarande görs i följande
ordning: M, FP, C.

Barapartiet tycker också att hela väg 841 mellan Klågerup och Kölnan är en högprioriterad
fråga, och vi kommer fortsatt att i högsta grad bevaka och driva på.

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Plusgiro 23 12 41-1

Besök vår hemsida www.barapartiet.se eller anslagstavlan vid entrén till Barakulien