BaraNytt 2011

BaraNytt Nr 1 2011

Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun

Information från – lokalpartiet BARAPARTIET för Svedala kommun

Välkommen till Barapartiets Årsmöte onsdagen den 6 april kl 18.30 på Värbygården i Bara

Vad är Barapartiet?
Barapartiet är ett lokalt parti för Svedala kommun, som är helt fritt från blockpolitik.
Vi har inte heller någon riksorganisation, som talar om för oss vad vi ska tycka.
Detta skiljer Barapartiet från andra partier:
Vi utgår från kommuninvånarna och de förutsättningar och behov de anser vara viktiga.
Andra partier utgår från rikspolitiken.
Vi är ett parti som är aktivt endast i Svedala kommun.

Vill du vara med i Barapartiet?
Vill du vara med och påverka det som du tycker är viktigt i vår kommun? Kom då till Barapartiet! Vi har alltid öppna möten och alla som har något att ta upp är välkomna. Tidpunkterna för våra mötesdagar kan du finna på vår hemsida: www.barapartiet.se där kan du också komma i kontakt med oss via valet ”Fråga Barapartiet”.

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver?
Läs artiklarna på följande sidor

I detta nummer:
Årsmöte och aktuella artiklar:
Väg 841, ingen aning.
Våra valfrågor
Stationering av hemtjänst
Räddningsvärn i Bara-Klågerup
Motioner
Närpolis i Svedala

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD).

Redaktionen:
Bo Christiansson (Bo C).
Bo-Göran Håkansson (B-G H).
Anders Swahn (AS).
Roland Hellén-Halme (RHH).
Lotta Jangborn (LJ).

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Gå in på vår hemsida och anmäl er
Plusgiro 23 12 41-1

Besök vår hemsida www.barapartiet.se och anslagstavlan inne i Bara centrum

Väg 841 Kölnan – Bara – Klågerup
Vi, och i stort sett alla lokala partier och organisationer har under lång tid klagat på den undermåliga vägen. Ingenting händer!
Trafikverket kallar till ett möte den 10/11 genom annons i SDS den 7/11 och i SKD 9/11. Ändå har man mage att påstå att mötet blivit behörigen utlyst!
Mötet behandlade enbart en förändring av busshållplatsernas läge. Hållplatsen väster om Kvisslekorset ska flyttas till ett läge strax öster om Kvisslekorset.
På frågan från en mötesdeltagare hur man skulle lösa skolbusshållplatsen vid Kvissle, visade det sig att man inte visste att det fanns en hållplats där. (Trafikverket har ingen aaaaning…). Den andra hållplatsen vid Bjärshögsvägen ska också slopas. Den nya hållplatsen ska läggas strax öster om den gamla bron vid Kvissle by. Den här platsen är den som först fyker igen när det snöar. Det vet alla i Bara. (Trafikverket har ingen aaaaning…).
Ett stort antal bussförare fick en enkät om vägen. De instämmer i kritiken av vägen. (Trafikverket hade ingen aaaaning…).
Normalt tänkande människor begriper ju, att om man ska bygga en stor golfanläggning, en stor badanläggning, ett stort antal andelslägenheter och villor, nya höghus i Bara med mera, då måste man se till att det finns en ordentlig väg! Självklart för alla utom Trafikverket! (Dom hade ju ingen aaaaning…).
Det går ju naturligtvis att raljera om Trafikverkets okunnighet om verkligheten, men det är allvarligt att en person dödas och ytterligare två skadas allvarligt på grund av att vägen är under all kritik!
Svedalapolitiker, Trafikverket, Malmö kommun och alla andra inblandade:
BÖRJA BYGGA OM VÄGEN NU!!!
Bo C

Våra valfrågor
Ett stort tack till alla er som trodde på oss, tack vare er så blev Barapartiet det femte största partiet i Svedala kommun och ert förtroende har resulterat i att vi fått ett antal politiska poster i kommunen. Mer om detta kan ni läsa på www.barapartiet.se
Inför valet 2010, så gick Barapartiet ut med ett antal sakfrågor som vi ville driva under kommande mandatperiod. De frågor som vi nu vill prioritera är:
• Mångsidig ny sporthall i Klågerup, en arena för idrott och kultur.
• Vidareutveckla ungdomarnas mötesplatser och tillvarata deras idéer till förbättringar.
• Utveckla Kulturskolans verksamheter i alla kommundelar.
• Stimulera kultur– teater och musikarrangemang i multihallen i Bara.
• Verka för att hela kommunen binds samman genom ett väl utbyggt gång och cykelvägnät.
Ni kan läsa mer om våra val och sakfrågor på Barapartiets hemsida.
LJ

BARAPARTIET – ditt kommunala alternativ för hela Svedala kommun
www.barapartiet.se

Barapartiet vill ha Hemtjänst stationerad även i Bara
Barapartiet har under flera år på olika sätt agerat för att vi vill ha Hemtjänst lokaliserad i de norra kommundelarna (Bara). 2008 lämnade vi in en motion till kommunfullmäktige där BARAPARTIET vill att kommunen möjliggör en lokalisering av
Hemtjänst i Bara centrum. Detta innebär att Hemtjänst skulle finnas i närområdet i Bara för att hantera larm m.m. i de norra kommundelarna med kortare inställelsetid, vilket skapar trygghet. I anslutning till detta ska det också finnas en samlingslokal för de äldre.
2010 lämnade vi in ytterligare en motion avseende inställelsetider vid larm i hemtjänsten, som vi tyckte var för långa. I svaret sades att det finns mätbara mål för inställelsetider vid larm som är en timme och att detta framgår i avtalet för trygghetslarm. Då Barapartiet vill att inställelsetiderna ska kunna följas upp politiskt, så fick vi med en att- sats att uppdragsbeskrivningen för Vård och Omsorg ska uppdateras och förtydligas vad avser inställelsetider och uppföljning vid larm i Hemtjänsten.
I nya Bara centrum byggs det nu för fullt och därför kommer Barapartiet att agera för att det ska planeras för lokalisering av Hemtjänst i Bara på ett lämpligt sätt, då det kommer att leda till ett optimalare utnyttjande av personalen och därmed minimering av antal personer som cirkulerar hos vårdtagarna, kortare körtider och därmed kortare inställelsetider, Barapartiets mål är att inställelsetiden vid larm ska vara max 20 minuter oberoende vart än i kommunen vårdtagaren befinner sig.
B-G H

Räddningsvärn i Bara/Klågerup
Till kommunfullmäktige (KF) har det kommit ett medborgarförslag om att inrätta ett räddningsvärn i Bara/Klågerup. Vi i Barapartiet tycker att detta är en alldeles utmärkt idé, då insatstiden för Svedalas räddningstjänsten är väldigt lång. Egentligen är de norra kommundelarna beroende av Räddningstjänsten Syd för att få hjälp inom rimlig tid och de prioriterar naturligtvis sina egna uppdragsgivare så det är inte säkert att de är tillgängliga när nöden är som störst.
Ett räddningsvärn baseras på medborgare som frivilligt och utan ersättning ställer upp om de kan. De kan svara på ett nödrop väldigt fort, men de kan naturligtvis inte vara ersättning för räddningstjänsten, bara som en frivillig hjälp. De finns dock nära och kan vara på plats snabbt och starta en räddningsinsats. Naturligtvis kan de inte utföra avancerade insatser som t.ex. rökdykning men de kan göra mycket som t.ex. hjärt/lung räddning, släcka mindre bränder, hjälpa till med utrymning m.m. m.m. Kommunen kan naturligtvis genom sin räddningstjänst hjälpa till med utbildning av medlemmarna, och inte minst tillhandahålla materiel och lokal.
Barapartiet hoppas att KF ser positivt på medborgarförslaget och vi är säkra på att Svedalas räddningstjänst kommer att vara goda mentorer till ett räddningsvärn i Bara/Klågerup.
AS

Motioner 2011
Under april 2010 och fram till och med februari 2011 har följande av Barapartiets motioner besvarats:
– Motion från 2007 avseende busshållplatsen på Stortorget i Svedala. Bifallen.
– Motion avseende inställelsetider vid larm i hemtjänsten. Besvarad.
– Motion Svedala säkerhet. Bifallen.
– Motion avseende Torupsvägen vid Skräddartorpet. Besvarad.

Obesvarade motioner:
– Motion avseende utveckling av centrumströget Storgatan.
– Motion avseende förslag till att utöka turistbesök i kommunen.
– Motion avseende Pude sjö.
– Motion avseende SMS larm.
B-G H

Detaljerad beskrivning av motionerna, status samt svar på dessa finner ni på Barapartiets
hemsida www.barapartiet.se, under flik motioner.

Nu då vi återigen har närpolis i Svedala, så når Du
bäst och lättast denna vid icke brådskande ärende på följande sätt:
Ring 114 14 och välj ett av följande två alternativ, när telefonsvararen startar.
1. Välj tipsa polisen och tala in Ditt ärende och att det gäller polisen i Svedala.
Detta expedieras sedan vidare till polisen i Svedala.
Eller
2. Välj att få tala med telefonist och begär att bli kopplad till polisen i Svedala.
Du kommer då att bli kopplad till polisens expedition i Svedala, om det finns personal inne så svarar de i telefonen.
Om det inte finns personal inne, så möts Du av expeditionens telefonsvarare. Du talar in namn, telefonnummer och Ditt ärende, så ringer Mats Polis upp Dig när han kommer in.
Vid polislarm eller brådskande ärende ringer Du larmnummer 112.
RHH

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Gå in på vår hemsida och anmäl er
Plusgiro 23 12 41-1


 

BaraNytt Nr 2 2011

Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun

Information från – lokalpartiet BARAPARTIET för Svedala kommun

Vill du vara med i Barapartiet?
Vi behöver fler aktiva, och gärna då yngre medlemmar. Du behöver inte ställa upp på allt, utan det kan vara en speciell fråga du vill diskutera.
Vi har alltid öppna möten, så att alla som har något att ta upp är hjärtligt välkomna att delta. Vi i Barapartiet kommer att göra allt för att tillvarata kommuninvånarnas intressen, och med stort engagemang och bred kunskap kommer vi fortsatt att driva Barapartiets valfrågor.
Alla våra möten är öppna och du, liksom alla kommuninvånare, är välkomna hit för att diskutera politik och ge oss dina synpunkter. Tid och plats hittar du på vår hemsida www.barapartiet.se.

BARAPARTIET – ditt kommunala alternativ för hela Svedala kommun

Vi i Barapartiet önskar alla GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Plusgiro 23 12 41-1

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver?
Läs artiklarna på de efterföljande sidorna

I detta nummer:
Barapartiets samarbete med alliansen
Nu är Pude sjö räddad
SMS larm vid hjärtstopp
Motioner
Bygglov
Väg 841

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD)

Redaktionen:
Birgitta Delring (BD)
Carin Falck (CF)
Anders Swahn (AS)
Bo Christiansson (BC)
Bo-Göran Håkansson (BGH)

Barapartiets samarbete med Alliansen
Under innevarande mandatperiod ingår vi, i Barapartiet, i majoriteten tillsammans med alliansen. Vi tycker att vi härigenom har fått möjlighet att driva och förverkliga våra vallöften. Alla vi i majoriteten träffas ofta, minst en söndag i månaden inför
kommunstyrelsens möte, och diskuterar alla aktuella frågor. Det är ett givande och tagande och alla partiers åsikter respekteras. Barapartiets aktiva representanter anser att härigenom får vi möjlighet att kunna uppfylla våra vallöften.
Vi tror att samarbete och kompromisser ger resultat. Att envist hävda sina åsikter och vägra lyssna på andra, verkar kanske som om man vill mycket men ger klent resultat.
BD/CF

Nu är Pude sjö räddad
Den 14 november beslöt Svedalas kommunfullmäktige att kommunen ska köpa Pude sjö.
Kommunen har köpt Pude sjö samt gång och cykelvägen mellan Klågerup och Pude av ägaren till Hyby gård, Bertil Jönsson, till en summa av 1 620 000 kr.
Det har gått många år sedan Barapartiet drev och fick igenom, att kommunen skulle bygga en cykelväg från Klågerup till Pude sjö. Vi ville att barn och ungdomar skulle kunna ta sig till badsjön på ett trafiksäkert sätt. Området är också en uppskattad mötesplats för ungdomar, som samlas där varma sommarkvällar, badar, grillar och umgås.
Den 25 oktober år 2010 lämnade Barapartiet in en motion angående Pude sjö, där vi poängterade att Pude sjö är en uppskattad badsjö, som nyttjas av många i vår kommun.
Sommaren 2010 var badplatsen mycket välbesökt av både gammal och ung.
I motionen hemställde Barapartiet:
– att kommunfullmäktige uppdrar åt berörd förvaltning att förlänga kontraktet med markägaren
– att ett enkelt omklädningsrum byggs
– att ordentliga toaletter byggs
– att grillplats, bänkar, bryggor, hopptorn och flotte iordningsställs innan badsäsongen
– att området städas och underhålls under hela badsäsongen
Barapartiet har följt ärendet och till vår stora glädje har vi nu nått längre än vad vi trodde. Kommunen äger nu Pude sjö och kan rusta upp badplatsen, som vi önskar.
CF/BD

SMS larm vid hjärtstopp
Barapartiets motion om SMS larm vid hjärtstopp blev positivt mottagen av KF och räddningstjänsten fick i uppdrag att undersöka dels kostnaderna och dels möjligheterna att införa detta i vår kommun. Även region Skåne har uppmärksammat
detta och den 17/11 var representanter från räddningstjänsterna och kommunerna i Skåne inbjudna till ett möte av Region Skånes Prehospitala centrum för att diskutera möjligheterna att använda SMS larm i hela regionen och intresset inom Region Skåne var stort.
För Svedala kommun är det en stor fördel om regionen inför SMS larm, och därför väntar vi på regionens utredning. Kostnaderna för den teknik som behövs är för kommunen under 200 000Kr/år om vi inför SMS larm själva. Svedala kommun har köpt in ett större antal hjärtstartare och dessutom utbildas alla anställda i HLR. Men det gäller ju att informera dessa människor att deras kunskaper behövs på den plats där en medmänniska har fått hjärtstopp.
Vid Södersjukhuset i Stockholm har det bedrivits ett forskningsprojekt om SMS larm där man har reellt genomfört försök med SMS larm till cirka 1500 personer som lärt sig hjärt- och lungräddning (HLR) och frivilligt anmält sig till försöket. Dessa så kallade SMS livräddare har i försöket i medeltal varit över 2min tidigare på plats än räddningstjänsten vilket har en stor betydelse för överlevnaden av ett hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp ökar risken att dö med 10 % för varje minut som går utan behandling, eftersom hjärnan är beroende av syresatt blod för att inte ta skada.
Det finns mycket mer information på www.smslivraddare.se och www.hjart-lungfonden.se
AS

Motioner 2011

Under 2011 har följande av Barapartiets motioner besvarats:
– Motion avseende utveckling av centrumströget Storgatan. Besvarad.
– Motion avseende SMS larm till frivilliga vid hjärtstopp. Besvarad

Följande motioner är obesvarade:
– Motion avseende förslag till att utöka turistbesök i kommunen.
– Motion avseende Pude sjö.

Under 2011 har Barapartiet inte lämnat in några motioner, då arbetet inom majoriteten innebär att Barapartiets valfrågor och övriga ställningstagande förs fram via denna konstellation. Detaljerad beskrivning av motionerna, svar samt status på dessa, finner ni på Barapartiets hemsida, www.barapartiet.se under flik motioner.
BGH

Bygglov
Det har varit många ärenden om så kallade svartbyggen i bygg och miljönämnden i år och tyvärr så ökar antalet fall. Eftersom den nya plan och bygglagen innebär att kostnaderna för de som t.ex. har satt upp ett bygglovspliktigt plank utan att söka bygglov, kan kosta upp till 20 000kr i extra avgifter. Det är Staten som tar hand om de pengarna, inte kommunen.
Vi i Barapartiet vill verka för att det skall vara lätt att få adekvat information och svar på frågor , och att ett enklare bygglov ska behandlas inom en månad. Snabbare behandling går praktisk inte att uppnå, då bygg och miljönämnden bara sammanträder en gång per månad.
På kommunens hemsida finns det bra information om vad man kan bygga eller ändra utan att söka bygglov, där finns också information när man bör söka och om man planerar att ändra eller bygga till något på sitt hus eller tomt, även bygg och miljökontorets personal skall vara behjälpliga med råd. Tyvärr har det även framförts klagomål på svarstiderna, som har varit för långa. Mer information finns på www.boverket.se.
AS/BC

Väg 841

Barapartiet anser att en ny väg mellan Bara och Kölnan (alternativ 3) har prioritet 1, utformningen kan vara 2+2 eller 2+1 väg, detta styrs ju av kapacitetsbehovet.
Det är viktigt att även beakta sträckningen Bara – Klågerup, då även denna påverkas av utbyggnaden i Bara.

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Postgiro 23 12 41-1