BaraNytt 2012

BaraNytt Nr 1 2012

Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun

Information från – lokalpartiet BARAPARTIET för Svedala kommun

Barapartiet hoppas att ni alla hittills haft en riktigt skön och avkopplande sommar, och vi vill med detta BaraNytt informera er om vad som är aktuellt samt vår politiska verksamhet inför hösten.
Barapartiet firar i år 30 års jubileum som politiskt parti i Svedala kommun, det finns mer att läsa om detta i en artikel inne i bladet samt på www.barapartiet.se.

Vad är Barapartiet?
Detta skiljer Barapartiet från andra partier:
Vi är ett parti som är aktivt endast i Svedala kommun.
Barapartiet driver frågor, som är angelägna för Svedalas kommuninvånare utan att vara styrda av rikspartier.
Vi koncentrerar oss helt och hållet på Svedala kommun och tar ansvar för alla frågor som berör vår kommun.

Vill du vara med i Barapartiet?
Vill du vara med och påverka det som du tycker är viktigt i vår kommun?

Kom då till Barapartiet!
Vi har alltid öppna möten och alla som har något att ta upp är välkomna. Tidpunkterna för våra mötesdagar kan du finna på vår hemsida: www.barapartiet.se
Där kan du också komma i kontakt med oss via valet ”Fråga Barapartiet”.

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver?
Läs artiklarna på följande sidor 

I detta nummer:
Barapartiet 30 år
Upprustning Pude badsjö
Extra tillskott i kommunkassan
Bara Fiber
Gång och ridstig PGA
Motioner 2011
Ny politiker
Hjärtstartare

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD).

Redaktionen:
Bo Christiansson (Bo C).
Carin Falck (CF).
Bo-Göran Håkansson (BGH).
Anders Swahn (AS).
Bo Becking (BB).
Jonathan Wetterström (JW).

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Gå in på vår hemsida och anmäl er
Plusgiro 23 12 41-1

Besök vår hemsida www.barapartiet.se och anslagstavlan inne i Bara centrum

Barapartiet 30 år

1982 bildades Barapartiet. Anledningen var till största delen att man planerade att anlägga en jättesoptipp på Torups åkermark, omedelbart söder om Bara. Tippen skulle ersätta Spillepengen. Detta skulle innebära stora störningar för Baraborna med tunga transporter av sopor, med måsar och råttor och andra följdverkningar och skulle dessutom förstöra miljön kring Torups slott och strövområdena.
En del av politikerna i Svedala kommunfullmäktige tyckte att det kunde bli positivt med arbetstillfällen i Bara. Informationen om projektet var mycket dålig, näst intill obefintlig, och vi bildade Barapartiet för att försöka stoppa planerna. Vi organiserade en demonstration, där invånarna skulle cykla eller gå vägen förbi Spångholmen och vidare till Torup. På vägen passerade man då platsen där ett gigantiskt sopberg skulle ersätta skog och gröna ängar.
Så gott som alla i Bara ställde upp, däribland även olika partier, som upptäckte att opinionen var mot planerna, och därför ville man dra fördel av vårt initiativ.
Som alla vet, finns det nu en mycket högklassig golfbana här istället för en soptipp.
Vi fick höra många kommentarer under valkampanjen 1982. Vi var ett gäng amatörer, som inte hade en chans att få några mandat i valet. Valresultatet blev 4 mandat för oss, och dessutom blev resultatet att inget av blocken kunde få majoritet utan Barapartiet. Vi hade mycket klart deklarerat att blockpolitiken var av ondo. En majoritet på något eller några mandat innebar inte att detta block alltid hade rätt. Därför kunde vi förhandla med båda sidor om att bilda en kartell, så att vi kunde få inflytande över politiken. Vårt valresultat gjorde att vi fick in en ledamot mellan de båda blocken i alla nämnder och styrelser.
Vi upplevde att vi efter sammanläggningen med Svedala fått ett mindre gensvar beträffande Barafrågorna än när vi var en egen kommun. Vi ville ha närdemokrati, dvs. att besluten skulle fattas närmare väljarna. Vi föreslog att kommunfullmäktiges möten inte bara skulle hållas i Svedala, utan omväxlande också i Bara och Klågerup. Man fick många deltagare vid dessa möten.
Vi jobbade vidare. En av de stora frågorna för oss var ett friluftsbad i Bara. Det tog några år, men det finns på plats och är en välbesökt och trevlig anläggning. Det behövdes ett antal motioner och diverse skrivelser och förhandlingar, men det var det värt. Som en parentes kan nämnas, att vi donerade en klocka till badet (den finns där än), men att det inte fick synas att Barapartiet skänkt den!
Klågerup har Pude sjö, men för att ta sig dit var man tvungen att cykla längs väg 108, med de trafikfaror det innebar. Lösningen på detta stod klar för oss: Bygg en gång- och cykelväg från Klågerup till Pude. Detta gjordes och den fungerar fortfarande.
Under åren ökade Barapartiet till 6 och sedan till 8 mandat. Det är givet att man kan få större inflytande om man har starkare väljarstöd.
Några andra frågor, där vi lyckades få gehör:
Killehuset i Bara, som man tänkte riva. Ett av partierna ansåg att Killehuset var ett exempel på gamla ”fattigsverige”.
Vi var också aktiva når det gällde rivningen av huset på Almgatan 7, som skulle bli parkeringsplatser.
Gamla brandstationen i Svedala skulle också rivas av parkeringsskäl, men där gick vi in aktivt och beslutet ändrades med stöd av andra partier, så att SMURF fick ta över. Vem anser idag att det var en felsatsning, med tanke på Sommarrocken i Svedala, som ger bra PR för kommunen?
I samarbete med andra partier lyckades vi få en samlingslokal i Bara, Barakulien, där vi genom åren haft en hel del fina arrangemang med gästartister. Vi kan nämna Åke Arenhill, Jaques Werup, Ted Perssons jazz, Anna-Lena Brundin med Piaftolkningar, kvartalsdanser genom Bara Gif och även annat. Men nu finns lokalen inte längre. 50-årsfester, studentfirande och andra evenemang ska i fortsättningen ske i Spångholmsskolans matsal (hur trevligt är det?). Sådana fester får inte förekomma i Kuben, där är det totalt alkoholförbud.
Under åren har vi också sänt närradio från en studio i Svedala.
Under de första 12 åren var Barapartiets ordförande Bo Christiansson, som numera är pensionär och bara är engagerad i Kommunrevisionen och PRO. Dessutom kan man ju alltid skriva medborgarförslag om det går snett igen.
Bo Christiansson

Upprustning av Pude badsjö
Barapartiet har alltid värnat om badplatsen vid Pude sjö, en oas för familjer, ungdomar och äldre under varma sommarmånader.
Inför årets badsäsong föreslog Birgitta Delring (Bp), ordförande i beredningen för kultur och fritid, att beredningen skulle föreslå kommunstyrelsen att redan i år genomföra de mest akuta säkerhetsåtgärderna.
Förslaget fick ett positivt bemötande i alla instanser, beredningen för kultur och fritid, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Följande har sålunda gjorts:
• barnbryggan har ersatts av en ny brygga
• ny entré med grind och hårdgjord körväg in på området för ambulans
Dessutom har hopptornet renoverats och grönområdena har ”öppnats upp” för att göra det lättare att kunna ha uppsikt över barnen.
Ytterligare åtgärder var tänkt att ske inför badsäsongen 2013.
BD/CF

Extra tillskott i kommunkassan
AFA försäkring, Fora, har av olika anledningar beslutat att återbetala de premier som inbetalades under 2007 och 2008. För Svedalas räkning handlar det om 14,6 miljoner kr som förstärker vår budget för innevarande år.
Kommunen har en bra balans i årets ekonomi och behöver av den anledningen inte medvetet besluta/verka för att stärka vårt resultat ytterligare. Detta är en engångsförstärkning av budgeten som vi nu tillsammans ska hantera på ett klokt och ansvarsfullt sätt.
Vi, i Barapartiet, kommer att föreslå och driva att dessa pengar satsas på en upprustning av kommunens fastigheter både ute och inne. Vi vill även att de två återstående gamla bryggorna i Pude sjö byts ut mot nya så fort som möjligt, helst innan badsäsongen är slut.
BD/CF

Bara Fiber
Barapartiet stödjer till fullo Bara Fibers projekt, och anser det därför angeläget att ärendet avseende förslag till markavtal och lantmäteriförrättning för Bara Fiber prioriteras och därmed skyndsamt hanteras av Svedalas kommunledning.
Kommunstyrelsen tog 120123 beslut att stödja Bara Fiber i deras projekt och beskrev även i beslutet kopplingar till lantmäteriförrättningar och framtagning av förslag till markavtal, det är beklagligt att projektet har hamnat i långbänk. Det som beskrivs i svaret till Bara Fiber på Dialogen avseende bredbandsstrategi och dess möjligheter att vara vägledande i hur bredbandsutbyggnad och dess infrastruktur ska hanteras, samt därmed utformning av markavtal och lantmäteriförrättning, ställer Barapartiet sig bakom.
Barapartiet anser dessutom att ärendet avseende Bara Fiber ska tas upp på första Kommunstyrelsemötet efter sommaren med bl.a. krav på återrapportering från Kommunledningen. Vi anser även att det är angeläget med en interrimslösning för Bara Fiber, om inte en klar policy för markavtal och kopplingar till en bredbandsstrategi kan tas fram på kort sikt.
BGH

Gång/ridstig längs norra PGA-gränsen Nuläget
Hur blir det nu med en ”kärleksstig” längs den norra gränsen av PGA– banan, vid sidan av det ringlande lilla vattendraget, parallellt med väg 841? Visst låter det fint? Men Ove Sellberg, VD för PGA of Sweden national AB, har ansökt och fått igenom anstånd för genomförandet.
Orsaken till att Svedala Kommun godkänt detta är tre:
1. Utredning om en eventuell light-railbanas sträckning.
2. Eventuell ny tillfart till äventyrsbad och hotellanläggning.
3. Bara Söders planprogram.
Åtagandet för PGA kvarstår, och när förutsättningarna klarlagts skall arbetet med gång/ridstigen upptas (observera att enligt exploateringsavtalet skall en gång/ridstig anläggas, icke endast en ridstig). Allt skall utföras enligt kommunens standard.
Så vi får vänta, men mycket av det kommunala arbetet går ut på att just3 vänta. Men det gäller att fortsätta att bevaka ärendet, och det gör vi!
Bo Becking för Barapartiet

Motioner 2011

Besvarade motioner:
– Motion avseende utveckling av centrumströget Storgatan. Se hemsidan.
– Motion avseende förslag till att utöka turistbesök i kommunen. Besvarad.
– Motion avseende Pude sjö. Bifallen.
Obesvarade motioner:
– Motion avseende SMS larm.
BGH

Ny politiker

Jonathan Wetterström Applikationsspecialist, bor i Bara sedan 2007 med fru och två barn.
Jag är ny inom politiken och valde att representera Barapartiet eftersom jag håller med om de grundläggande värderingar partiet står för samtidigt som jag kan vara med och påverka på ett bra sätt.
Jag anser att kommunen skall erbjuda bra service till alla kommuninvånare, på det sätt som skapar mest nytta per kostnad, men som skall kännas nära och påverkbar.
JW

SMS larm vid hjärtstopp
Efter det positiva mottagandet i Kommunfullmäktige av Barapartiets motion om SMS larm vid hjärtstopp, så blev detta även uppmärksammat av region Skåne. Frågan om införande av SMS larm övertogs av region Skåne vid ett möte i november 2011, då det naturligtvis är en stor fördel om detta kan införas i hela regionen. Tyvärr så har inte mycket hänt i regionen, som vanligt så skyller man på ekonomin. Men en positiv sak finns att berätta, numera så får räddningstjänsten i Svedala även larm som gäller hjärtstopp och ofta kan de vara på plats tidigare än vad Ambulansen är och kan alltså påbörja hjärt- lung-räddning snabbare.
AS

Barapartiet anser fortfarande att en ny sträckning av väg 841 mellan Bara och Kölnan  (alternativ 3) har prioritet 1, utformningen kan vara 2+2 eller 2+1 väg, detta styrs ju av kapacitetsbehovet.

Besök vår hemsida www.barapartiet.se och anslagstavlan inne i Bara centrum