BaraNytt 2013

BaraNytt Nr 1 2013

Gruppkorsband till samtliga hushåll i Svedala kommun

Information från – lokalpartiet BARAPARTIET för Svedala kommun

Barapartiet hoppas att ni alla hittills haft en riktigt skön och avkopplande sommar, och vi vill med detta BaraNytt informera er om vad som är aktuellt samt vår kommande politiska verksamhet

Vad är Barapartiet
Detta skiljer Barapartiet från andra partier:
Vi är ett parti som är aktivt endast i Svedala kommun.
Barapartiet driver frågor, som är angelägna för Svedalas kommuninvånare utan att vara styrda av rikspartier.
Vi koncentrerar oss helt och hållet på Svedala kommun och tar ansvar för alla frågor som berör vår kommun.

Vill du vara med i Barapartiet
Vill du vara med och påverka det som du tycker är viktigt i vår kommun?
Kom då till Barapartiet!
Vi har alltid öppna möten och alla som har något att ta upp är välkomna.
Tidpunkterna för våra mötesdagar kan du finna på vår hemsida www.barapartiet.se, där kan du också komma i kontakt med oss om du har frågor via valet ”Fråga Barapartiet”.

Vad är aktuellt och vad kommer att hända framöver? Läs artiklarna på de efterföljande sidorna

I detta nummer:
Samlingslokal i Bara
Trygghetsboende i Bara
Hastighetsplan Bara – Klågerup
Pude badsjö
Väg 841
Ny politiker

Ansvarig utgivare:
Birgitta Delring (BD).

Redaktionen:
Carin Falck (CF).
Bo-Göran Håkansson (BGH).
Carina Lindhe (CL)
Jonathan Wetterström (JW).

Bli medlem i Barapartiet!
Medlemsavgift 25 kr/person och år
Gå in på vår hemsida och anmäl er
Plusgiro 23 12 41-1

Barapartiet tycker det är viktigt att prioritera följande i Svedala centrum:
Tunnel under järnvägen vid stationen
Ny bro och upprustning av omgivningarna Aggarpsvägen – Ågatan

Besök vår hemsida www.barapartiet.se och anslagstavlan inne i Bara centrum

Samlingslokal i Bara

Baraborna har länge väntat på att få en ersättningslokal för Barakulien, en lokal som kan användas till olika former av sammankomster, allt från fester till föreläsningar.
Stora förhoppningar sattes till Kuben, men det blev inte så. Nu är en ny lösning på gång och Barapartiet menar att Spångholmsskolans matsal borde kunna användas. Det lilla rum, som ligger i anslutning till matsalen ska renoveras och utrustas till ett litet kök, som kan användas i samband med fester. Detta är idag bestämt och på gång.Det måste också finnas porslin, bestick, glas och annan utrustning som behövs för att anordna en fest. Barapartiet arbetar vidare för detta.
Många har frågat varför man inte kan använda Barakulien, när inte PEAB verkar nyttja lokalen. Vi har ställt frågan och fått till svar att PEAB flyttar in nu igen eftersom byggandet återupptas. De äger byggnaden och vill inte hyra ut någon del.
BD – CF

Trygghetsboende
År 2009 skrev vi följande i BaraNytt om trygghetsboende i Bara.
Trygghetsboende – det nya på agendan!
Trygghetsbostäder är ett förslag från regeringen på alternativt boende för äldre, som känner sig otrygga hemma, men som anses för friska för att få plats på kommunens särskilda boenden.
Investeringsbidrag ska kunna utgå för att uppmuntra kommunerna till en utbyggnad.
Inriktningen inom äldreomsorgen är, sen länge, att de äldre ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt, med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Det är dock så att glappet mellan eget boende och dagens särskilda boenden upplevs av en del äldre som för stort, och man skulle vilja ha något däremellan.
Ett trygghetsboende ska ha hög tillgänglighet och det ska finnas gemensamhetslokal, där man också kan äta tillsammans. Det ska finnas trygghetslarm och personal som ser till att det finns aktiviteter för hyresgästerna.
Vård- och omsorgsdelen ska ligga utanför och den som behöver hjälp ska få det, på samma sätt som vanligt boende, genom hemtjänsten.
Det finns planer på att bygga denna form av boende i Bara och Svedala.
Vi i Barapartiet tycker att detta är en utmärkt boendeform, som bör finnas i kommunens tätorter. Vi kommer att arbeta för detta.
Nu i kvartal 4 år 2013, äntligen, börjar byggandet av trygghetsboendet ovanpå biblioteket.
BD – CF

Hastighetsplan Bara/Klågerup

Vi i Barapartiet tycker att det inte finns någon anledning att ha 60 km i timmen på någon annan väg än väg 841 i Bara och Klågerup.
På Stenminnesvägen i Klågerup föreslår vi max 40 km/h.
Höjningen av hastigheten på Bangårdsvägen i Klågerup till 40 km/h ser vi inte att den är behövlig utan 30 km/h bör behållas.
Efter ombyggnaden av Värbyvägen i Bara är det inte möjligt att ha 60 km/h där utan 40 är det naturliga valet.
På Möllebergavägen i Bara finns det inte anledning att ha mer än 40 km/h, däremot borde alla påfartsvägar ändras till att ha väjningsplikt, då högerregeln som gäller inte respekteras.
Fram till dess att en rondell byggs i samband med utbyggnaden av Bara söder föreslår vi att 60km/h inte startar förrän väster om korsningen med Värbyvägen.
JW – BGH

Pude badsjö
Barapartiets Birgitta Delring, ordförande i beredningen för kultur och fritid, har kontinuerligt följt upp Barapartiets förslag på åtgärder. Alla tre bryggorna är nu utbytta, scouterna har som vanligt ”skogat”, kommunen har skött gräsklippning och renhållning med den äran. Det har varit roligt att se hur välbesökt badet varit och att alla varit nöjda med sin badsjö. Det som återstår är att sätta upp ett omklädningsrum, vilket kommer att ske inför sommaren 2014.
BD – CF

Väg 841 – under fortsatt bevakning

Sedan många år tillbaka har Barapartiet arbetat för att uppdraget med att förbättra väg 841 inte skall falla i glömska eller dra ut alltför mycket på tiden. Planerna om att en ny väg kan finnas på plats tidigast om 12-15 år är inte tillräcklig. För att förverkliga planer måste vi ständigt ligga på och lyfta frågan.
Vad vi kan konstatera är Bararpartiet fått gehör för prioriteringen för upprustning av 841 på sträckan Kölnan-Bara och flera förbättringar gjorts men ännu återstår resterande del vidare mot Klågerup.
För att förbättra trafiksäkerhet och kapacitet för hela sträckningen av väg 841 mellan Klågerup och Kölnan, så lämnade Barapartiet i juni 2008 in en motion till Kommunfullmäktige avseende sträckningen mellan Klågerup och Bara. I denna motion anser Barapartiet att sträckningen mellan Klågerup och Bara måste rustas upp, då den är smal, backig och krokig. Beroende på införande av PGA – golfbanan, hotell och rekreationscenter och kommande bostadsutbyggnader i de norra kommundelarna, kommer trafiken med stor sannolikhet att öka ytterligare även på denna vägsträcka.
Barapartiets  motion om att Klågerup behöver en ny, lättkörd väg till Malmö har bifallits. Kontakt har tagits med Vägverket för att starta en förstudie, svaret blev att Vägverket saknade pengar till vägprojektet inom nuvarande prioritering. Därmed fanns det inte heller pengar till en förstudie.
För att komma i fråga för statens/regionens investeringar i trafikinfrastrukturbyggnad behöver  fr.o.m  2013 alla icke påbörjade infrastrukturprojekt i vilken studeras tänkbara och genomförbara åtgärder  i ett vidare perspektiv i statlig regi föregås av en utredning s.k. åtgärdsvalsstudie.
Det senaste är att Kommunstyrelsen i juni 2013 har föreslagit åt kommunalfullmäktige att bevilja 200 tkr i kommunbidrag till ledningsenheten inom miljö och teknik för genomförande av en åtgärdsvalsstudie för att utreda behovet av trafiksäkerhetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder för sträckan Bara – Malmö. Fortfarande är det inte hela sträckan Klågerup – Malmö som avses, vilket vi inom Barapartiet kommer att fortsätta verka för.
2010 fick Birgitta Delring igenom att Svedala kommun årligen skall påtala behovet för Trafikverket att hela sträckan behöver vara med när nya regionala satsningar diskuteras. Detta är något vi inte kommer att släppa, utan vi fortsätter för att på alla sätt påskynda processen.  Vi bevakar vidare!
CL – BGH

Personbeskrivning Carina Lindhe
Jag är egen företagare inom Action Markering.
Uppvuxen i Klågerup och efter några vuxna år i Malmö återvände jag när var dags för barnen att börja skolan 1996, det kändes då självklart att återvända hem till den trygga miljö jag själv vuxit upp i.
Jag är helt ny inom politiken, men har alltid varit en aktiv föreningsmänniska med många åsikter och mycket funderingar.
Barapartiet var ett självklart val eftersom det ett politiskt fritt och fokus ligger på frågor i min närhet.
Med barn i skolålder och föräldrar som är pensionärer i vår kommun ligger mitt intresse på skola, vård, omsorg och äldreboende.
Klågerup är fantastiskt att växa upp i och grannbyarna och vår natur bidrar med vardagslyx.
Om jag kan vara med att påverka så att vår kommun tar hand om sina innevånare på ett bra sätt i alla åldrar, då är jag mer än nöjd.
Mår kommuninnevånarna bra – då mår kommunen bra!
CL

Besök vår hemsida www.barapartiet.se eller anslagstavlan vid entrén till Barakulien