Motioner 2006

Nedan finner du de motioner som Barapartiet inlämnat under året

2006-03-21
Bygg särskilt boende och lägenheter med hög tillgänglighet i Bara.

Bakgrund

I investeringsbudgeten finns pengar avsatta för nya särskilt boende platser i kommunen. Barapartiet anser att detta boende skall byggas i Bara (ej på Toftaängen som det står i investeringsbudgeten). Baraborna är lovade platser sedan 7-8 år tillbaks, redan då äldreboendet Stella i Svedala planerades var löftet att nästa äldreboende skulle planeras i Bara, och där emellan har de flesta partier inför förra valet lovat bygga för äldre i Bara. Nu är ytterligare en mandatperiod strax till ända och ingenting har hänt. I Svedala har det byggts och mer planeras men Baraborna har ännu inte sett något äldreboende förverkligas. Barapartiet anser att nu är det dags för alla partier att ställa upp bakom sina vallöften och bygga ett ”Stella 2” i Bara.

Bara är den kommundel där de äldre ökar mest och Barapartiet anser inte det är acceptabelt att man skall behöva flytta från kommundelen där man kanske har bott i 40-50 år bara för det inte finns lämpliga lägenheter eller om man är i behov av särskilt boende skall behöva flytta från sin invanda närmiljö. Idag har även äldre, boende i andra kommuner, samma rätt som äldre kommuninvånarna att ställa sig i kö för en plats i särskilt boende och desto fler nyinflyttade till villor i kommunen desto fler ansökningar kommer vi att se framöver från äldre anhöriga till dessa som önskar plats till kommunens särskilda boenden.

Resonemang, förslag och ideér bakom motionen

 • Detaljplanera nuvarande grusplansområdet och flytta grusplanen till det övriga bad- och idrottsplatsområdet i Bara
 • Bygg ett ”Stella 2” på grusplansområdet, innehållande:
  – 30 särskilt boende och korttidsplatser
  – dagcenter med träffpunkt för äldre
  – 10-15 vanliga lägenheter med hög tillgänglighet i olika storlek anpassade över generationerna. Lägenheterna skall även vara anpassade för trapphusboende för personer med funktionshinder.
 • Flytta alla kommunens korttidsplatser till Bara (i dagsläget 9 st). På så vis frigörs dessa platser för utökning av särskilt boende i Svedala.
 • Lägg ner Erlandsdals gruppboende, som är en liten enhet med dyra kostnader.
 • Bygg ”Stella 2” och undvik att köpa vårdplatser i andra kommuner (2005: 19 st) utan hyr i stället ut platser till andra kommuner i mån av tillgång.
 • Placeringen på nuvarande grusplan föreslås inte bara för att de äldre skall ha närheten till centrum utan även därför att det är rörelse utanför. Forskning visar att de äldre mår bättre om man ser barn och andra röra sig utanför.

Barapartiet föreslår med anledning av ovanstående:

att  avsatta medel i investeringsbudgeten utnyttjas till byggande av ett särskilt boende med dagcentral i Bara
att  det särskilda boendet med dagcentral (kommunalt ansvar) inryms i ett bostadshus med ytterligare lägenheter med hög tillgänglighet, dock skall lägenheterna kunna bebos av personer över generationerna (Svedala hem eller annat bostadsbolag)
att  kommunens totala vårdresurser ses över för ett effektivt och ekonomiskt utnyttjande utifrån ovanstående beskrivna resonemang av bl.a korttidsplatser.

För Barapartiet

Carl-Göran Sjöstedt

SVAR: Motionen besvarad 2008-02-13.


2006-06-14 

Motion avseende höjande av trafiksäkerheten vid Södra Infarten

Efter färdigställande av Södra Infarten i Svedala, kan konstateras att den del av Södra Infarten som omfattar vägkorsning till Tegelbruksområdet med tillhörande busshållplats har hastighetsbegränsningen satts till 70 km/tim. Detta är olämpligt då denna trafikplats kommer att ha tät svängande biltrafik till och från Tegelbruksområdet samt även många gående i och kring busshållplatsen.

Barapartiet hemställer:

 att trafiksäkerheten på ovannämnda trafikområde höjs genom att tätortsskyltarna, som innebär hastighetsbegränsning till 50 km/tim och som idag står efter nämnda trafikplats vid trafikdelare samt på gatan in på Tegelbruksområdet, flyttas till en plats mellan busshållplatsen och väg 108.

För Barapartiet

Bo-Göran Håkansson

SVAR: Motionen besvarad 2006-10-11, markeringen för 50 km/tim på S Infarten skall flyttas dit skylten för 70 km/tim idag står.


2006-06-06

Turist-, folkhälso- och upplevelsecentrum!

Barapartiet vill genom denna motion att man vidareutvecklar Torupsområdet till ett verkligt turist- folkhälso- och upplevelsecentrum. Genom samverkan med andra aktörer som t.ex Malmö kommun, PGA, Region Skåne kan man få ett attraktivt äventyrsbad, bättre kommunikationer mm. PGA:s storsatsning kommer att ge möjligheter som är viktiga för kommunen att spinna vidare på och varför inte satsa på det som är positivt för invånarna och kan ge kommunen turistintäkter.

 Se möjligheterna – gör kommunen till en enhet och en folkhälsofrämjande sådan!

Bakgrund till motionen
Barapartiet anser inte kommunen har råd att ensam göra stora investeringar inom fritidsverksamheten då denna verksamhet inte på samma sätt som skola- och socialområde är lagreglerade verksamhetsområden. Vi anser dock inte att kultur och fritidsverksamheten är ett oväsentligt område, utan väl så viktigt för att skapa en bra folkhälsa och positiv anda bland kommuninvånarna. Vi vill därför att man tittar framåt och försöker att se vad som kan bli en bra framtidsinvestering när vi nu står i startgroparna för norra Europas största golfbana.

Viktiga framtidsvisioner och argument
Efter industrialismepoken lever vi nu i ett informationssamhälle som också kommer att förändras. Informationssamhället innebär mycket information, ett snabbt tempo och allt större krav som gör att människorna blir allt mer stressade och behöver tid för avkoppling och upplevelser utanför arbetet. Vi i Barapartiet anser därför, att det är rätt tid att spinna vidare på det som redan finns, eller är på gång i och kring Torup, som t.ex. hästgårdar, Torups friluftområde, PGA och Bokskogens golfbana etc.

Svedala kommun borde vara en större turistattraktion än det är idag och vi anser därför att man måste våga satsa på lite udda och vågliga projekt för att nå ända fram för att bli en attraktiv turistkommun. PGA kommer att bli stor draghjälp men för de skall vi inte avvakta och se vad som händer, det gäller att hoppa på tåget medan det rullar. Tillsammans med PGA, Region Skåne och Malmö kommun borde man kunna finansiera lite nya koncept. Vi tror också många aktörer utanför dessa kan vara intresserade om man är aktiv från kommunens sida.

Upplevelsebad i Torup
Istället för att själv finansiera ett inomhusbad med en 25 meter bassäng a´la 60-talet borde man kunna i samverkan med Malmö kommun  PGA och näringsliv få ett modernt och attraktivt inomhusbad i nära anknytning till den friskvårdanläggning som redan finns i kommunen. Ett modernt äventyrsbad väl anpassat till Torupsmiljön och den friluftsanläggning som redan finns skulle vara ett starkt tillskott. Ett förslag till placering skulle kunna vara enligt bifogad karta.

Spårtaxi eller monorailbana med dubbelspår vid Torup
Herman Arndts medborgarmotion om en monorailbana verkar kanske som en vision i ett första skede, men vi i Barapatiet anser att det är en ide man skall bygga vidare på, dels för det sammanbinder kommun och förbättrar kommunikationerna, det ger också en snabb kommunikation mellan kommundelarna betydligt snabbare än med buss och bil, samtidigt som det är en stor miljösatsning då det skulle minska miljöutsläppen. Ett inomhusbad i Bokskogen skulle då inte heller kännas så avlägset för någon i kommunen utan skulle upplevas mycket centralt placerat och nås på ca 10-15 minuter. För alla invånare blir hela kommunen en centralort, genom att man snabbt förflyttar sig inom kommunen om man skall handla, gå i skolan, åka till jobb, eller kanske besöka någon på ett äldreboende. Samtidigt kommer en monorailbana att bli en stor turistattraktion, då man kan glida fram över landskapet och bokskogen och uppleva djur och natur från ovan.

Satsningen skulle även komma väl i fas med Skånetrafikens resonemang om att man måste satsa på snabbare och miljömässigt bättre transportmedel för att öka kollektivåkandet och nämnder då även spårtaxi som ett alternativ. (se TURE 2/2006, Skånetrafikens tidning)

Finansiering
Svedala kommun måste bli öppnare för nya finansieringsmetoder än att själv vara ansvarig. Dagens samhälle är annorlunda än gårdagens och nya grepp måste undersökas, nya finansieringssätt är en förutsättning för en framtida positiv utveckling av kommunen. Gemensam finansiering tillsammans med näringsliv, region, PGA och/eller varför inte någon form av andelsförsäljning till invånare.

Barapartiet föreslår
att Svedala kommunen i samarbete med Malmö kommun skall ställa sig positiva till önskemål om etableringar kring friskvård-/folkhälso-, fritidsverksamhet och ”upplevelseindustri” i området i och kring Torup och Bara.
att man utreder möjligheterna att anlägga ett så kallat äventyrsbad i anknytning till Torups friskvårdsanläggning tillsammans med andra aktörer och finansiärer.
att man utreder kostnader och möjligheter att anlägga en spårtaxi/monorailbana mellan Svedala och Bara enligt intentionerna i motionen.
att man utreder möjligheterna till alternativa finansieringar för investeringar inom framför allt kultur och fritidssektorerna i kommunen.

För Barapartiet

Carl-Göran Sjöstedt

SVAR: Motionen besvarad 080326. Kommunfullmäktige ställde sig dock positiv till anordnande av monorailbana eller spårtaxi mellan Svedala tätort och Bara om det finns intresse från andra intressenter att anordna sådan kommunikation.                         


2006-06-14 

Motion avseende skapande av två nya cykelleder:

I. Bara-Torup.  II. Svedala-Bara.

I.
I samband med byggandet av PGA-banan och ett promenad- och frilufts-stråk söder om Tegelbruket i Bara vill vi att det byggs en cykelled Bara-Torup. Vi har länge  arbetat med denna fråga i olika kommunala sammanhang och skriver denna motion med hopp om att inte frågan glöms bort. En smal bilväg, inte särskilt säker för gång- och cykeltrafikanter, har hittills varit den närmaste förbindelsen till Torup för Baraborna. Vi vill ändra på det.

II.
Cykelkartan, nyligen utgiven av Svedala kommun, har en sträckning Svedala- Torup. Men denna karta blir inte fullständig utan en sträcka mellan Bara och Svedala.

Vi börjar i Bara på cykelvägen Malmö-Torup och cyklar förbi bl.a Spångholmsgården (som skall bli PGA:s golfcenter).

a. Då vägen svänger c:a 90 grader vänster mot Torup, fortsätter vi rakt fram genom Bokskogen.

b. Längs några skogsvägar och en och annan högersväng kommer vi genom Bokskogen ut vid en stor hästgård .

c. Ut på Torupsvägen höger några meter, innan vi svänger in på Roslättsvägen vänster.

d. Genom skogen igen, förbi Lilla Roslätt, så småningom under E65:an, och vi kan anknyta till cykelvägarna i bostadsområdet Erlandsdal !

Det finns många skäl till att göra denna sträckning (Svedala – Roslätt – Lilla Ryd –

Anslutning cykelväg /MalmöTorup/ – Bara) till en realitet :

1. Det blir den kortaste vägen.
2. Det är den gamla, klassiska landsvägen Svedala – Bara.
3. Det blir den mest natursköna av våra GC-leder.
4. Leden går förbi det blivande golfcentrat PGA i Bara.
5. Kostnaden blir relativt liten, eftersom vägar redan finns, utom genom hela skogsområdet Lilla Ryd.
LILLA RYD, ett naturskönt område, har beskrivits av Bara fältbiologer och Per Blomberg i en liten skrift från 1986.

Så här skriver de: ”Vi hoppas att området även i framtiden får behålla sin variationsrikedom med ängar, kärr, dammar och skog till glädje för folk, djur och växter.”

Det är nu år 2006. Varför inte fira 20-årsjubileet för denna trevliga skrift, som förresten heter ”Naturen kring Lilla Ryd” genom att göra cykelleden Svedala – Bara till verklighet ?

Barapartiet hemställer:

 att Kommunfullmäktige undersöker förutsättningarna att skapa dessa två leder.

För Barapartiet

Bo Becking

SVAR: Avslag på motionen 2006-10-11.