Motioner 2007

Motion avseende privat sjukförsäkring till tillsvidareanställda i Svedala kommun

Genom att teckna en privat sjukförsäkring till alla tillsvidareanställda samt deltidsbrandmän i kommunen, kan kommunen försäkra sig om att de anställda får snabb och adekvat vård vid sjukdom eller olycksfall. Detta kommer att medföra ett minskat antal sjukskrivningsdagar och därmed också minskad belastning på den enskilde individen.
Fördelarna är inte bara ekonomiska, antalet sjukskrivningsdagar kommer att minska radikalt med en snabb kompetent vård, utan dagens väntetider och prioriteringar i den offentliga vården.
Genom tecknandet av en privat sjukförsäkring ges även en stark signal till kommunens anställda att de är väl så värdefulla som sina privatanställda kolleger.

Barapartiet hemställer:

att kommunen upphandlar en privat sjukförsäkring enligt motionen

För Barapartiet

Svedala 10 september 2007-05-09

Anders Swahn   Bo-Göran Håkansson

SVAR: Avslag på motionen i Fullmäktige 080109, trots yrkande på återremiss i avvaktan på utvärdering från Sunne kommun.


Motion avseende upprustning av Segeåområdet i Svedala

I takt med exploatering, uppbyggnad och utveckling av Tegelbruksområdet och omgivningarna i södra delen av Svedala, så har Segeåområdet och dess delar mellan mellan Aggarpsvägen och Länsmansvägen samt väg 108 och Aggarpsvägen alltmer kommit i blickfånget. Detta innebär också att antalet medborgare som påverkas av denna miljö ökar i takt med utbyggnaden av södra Svedala.

Hela sträckningen från väg 108 fram till Länsmansvägen är i stort behov av uppröjning av ån och växtligheten kring denna. Det finns även behov av utplacering av ytterligare papperskorgar vid stigen mellan Aggarpsvägen och Länsmansvägen.

Sträckningen från Aggarpsvägen fram till Länsmansvägen är värd särskild uppmärksamhet, då den går i en naturskön omgivning med en längs ån livligt frekventerad stig, som erbjuder en skön och avkopplande promenad. Detta skapar förutsättningar för att med upprustning skapa en attraktiv och avkopplande miljö och vandringsled längs Sege å.

Barapartiet hemställer:

att Fullmäktige ombesörjer att nödvändiga åtgärder för att röja upp Segeå och dess omgivningar mellan väg 108 och Länsmansvägen vidtages.

att Fullmäktige prioriterar och undersöker förutsättningarna för upprustning av Segeå och dess omgivningar mellan Aggarpsvägen och Länsmansvägen för skapande av en attraktiv och avkopplande vandringsled.

Svedala 10 september 2007-09-10

För Barapartiet

Bo-Göran Håkansson

SVAR: Motionen bifallen 2008-03-12 med hänvisning till Kommunstyrelsens beslut att uppdra åt Miljö och Teknik att successivt genomföra upprustning inom Segeåområdet i enlighet med gatu- och parkchefens skrivelse 2008-01-09.


Motion avseende busshållplatsen på Stortorget i Svedala

Då tunneln under järnvägen på Timmermansgatan snart är färdigställd så har en ny trafikbild uppkommit med korsningen Storgatan, Kyrkogatan och Timmermansgatan. Denna trafikbild innebär att trafiken från Södra Infarten som tidigare kommit via Kyrkogatan från järnvägsövergången nu direkt möts i ovannämnda korsning.

Detta innebär att då en buss stannat på busshållplatsen på Stortorget, som är förlängd ut i körbanan, och det är mötande trafik mot öster på Kyrkogatan, stoppas trafiken västerut på Kyrkogatan snabbt upp med köbildning från Timmermansgatan, Storgatan och Kyrkogatan som följd.

Då detta är en väsentlig försämring av framkomligheten, är en åtgärd nödvändig.

Barapartiet hemställer:

att Fullmäktige snarast ombesörjer att en trafikutredning avseende ovannämnda korsning och busshållplats genomförs och bygger om busshållplatsen om utredningen visar detta behov.

Svedala 10 september 2007-09-10

För Barapartiet

Bo-Göran Håkansson

SVAR: Motionen bifallen 2011-02-14 i enlighet med tekniskt utskotts förslag, då trafikutredning skett i samband med framtagande av kommunfullmäktige godkänd hastighetsplan för Svedala centrum.


Motion avseende vägvisning i Svedala centrum

Att hitta till Svedala på våra anslutande vägar är inga problem då det finns tydlig vägvisning.

För att göra det lättare för våra tillfälliga besökare att finna vägen till de större omgivande orterna, borde det i Svedala centrum finnas skyltning på strategiska platser som visar vägen mot t.ex. Malmö, Lund och Trelleborg.

Barapartiet hemställer:

att Fullmäktige ombesörjer att lämplig vägvisning uppsättes på strategiska platser i Svedala centrum.

Svedala 10 september 2007-09-10

För Barapartiet

Bo-Göran Håkansson

SVAR: Motionen bifallen 2008-03-12, med hänvisning till av Tekniskt utskott givit uppdrag till Miljö och Teknik att se över vägvisningen ut från Svedala.


Motion gällande att tidigt fånga upp samt hjälpa barn och unga som är i riskzonen för psykisk och fysisk ohälsa

MOTION Svedala 10/12 2007

Den senaste tiden har massmedia uppmärksammat flera fall utav missförhållanden runt om i landet där det visat sig att barn farit illa och kommit till psykisk och fysisk skada utan att skola och sociala myndigheter agerat i tid. De drabbade barnens lidande har varit stort, ibland med dödlig utgång.

I de flesta utav fallen har det framkommit att orsaken till samhällets svek mot barnen många gånger utgjorts utav bristande kunskaper, om bl a lagar, samt bristande kommunikation mellan olika förvaltningar t ex mellan skolan och sociala myndigheter eller mellan sociala myndigheter och Barn- och ungdomspsyk (BUP). I sin tur har detta ofta berott på resursbrister, både ekonomiska och tidsmässiga, på bristande utbildning hos personal samt på avsaknad utav handlingsplaner för hur man ska agera och samverka i sådana situationer.

En stor del utav Svedala kommuns anställda är enligt socialtjänstlagen 14 kap § 1 (Anmälan om missförhållanden) skyldiga att anmäla vid misstankar eller vetskap om sådana förhållanden att barn kan tänkas fara illa.
Har dessa våra anställda rätt utbildning, klara direktiv och rätt stöd för att hantera situationer, vilka enligt lagen oundvikligen ska leda till en anmälan? Om inte, vilka ytterligare insatser behövs för att lagen ska efterlevas och att vi därmed i möjligaste mån kan undvika att barn far illa i vår kommun?
Fungerar kommunikationen tillfredsställande mellan skolan, socialtjänsten, sjukvården och övriga myndigheter, t ex polisen?
Har vi skolpsykologer/kuratorer i tillräcklig omfattning?

Våra partier, representerade i Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola, skulle med anledning av ovanstående beskrivning och med anledning av det som vi anser är en ökande tendens i samhället vilja

att vi utreder vår organisation avseende på hur ovan nämnda funktioner fungerar med hänsyn till de lagar och förordningar som finns i socialtjänstlagen (SOL) för att skydda våra barn och ungdomar.

att vi upprättar klara arbetssätt mellan olika förvaltningar och myndigheter för att på bästa möjliga sätt fånga upp och hjälpa barn som är i riskzonen för psykisk och fysisk ohälsa.

att vi tar fram en framtidsanalys på kommande behov utav sociala resurser då det tycks finnas en tendens till ett ökat framtida behov utav hjälpinsatser och stöd.

För Moderaterna: Gunilla Nordgren
För Socialdemokraterna: Björn Jönsson
För Barapartiet: Birgitta Delring
För Folkpartiet: Per-Olof Lindgren

SVAR: Motionen bifallen 081112 med följande lydelse:
att uppdra åt kommunledningsgruppen att verka för att organisationen förändras i enlighet med vad utbildningschefen och socialchefen framfört i sitt yttrande.
att kommunledningen rapporterar status våren 2009.

Generellt kan sägas att en arbetgrupp redan har påbörjat detta gemensamma arbete.

Det kommunala alternativet