Motioner 2008

Motion avseende lokalisering av Hemtjänst i Bara centrum

Lägenheterna i de nya höghusen i Bara centrum kommer att ha hög tillgänglighet. Antalet äldre som flyttar in i höghusen och i närområdet med behov av hemtjänst kommer att öka kraftigt.

BARAPARTIET vill därför att kommunen reserverar en lägenhet/lokal i höghusen i Bara centrum för Hemtjänsten. Detta innebär att hemtjänst kommer att finnas i närområdet i Bara för att hantera larm m.m. med kortare inställelsetid, vilket skapar trygghet. I anslutning till detta kan man också ordna en samlingslokal för de äldre.

Dessa lokaler kommer att vara ett snabbt sätt att lösa lokalisering av Hemtjänst i Bara i avvaktan på byggande av lokaler för kommungemensamma tjänster.

Barapartiet hemställer:

att inför uppförandet av de nya höghusen i Bara centrum, ska det reserveras en lägenhet/lokal för Hemtjänsten och samlingslokal för de äldre.

Svedala 2008-04-13

För Barapartiet

Birgitta Delring

SVAR: Motionen besvarad i Kommunfullmäktige 2009-01-14, med hänvisning till vad Vårdutskottet framfört om behov av dagcentral om lokal för hemtjänsten i den planerade bebyggelsen i Bara centrum.

Motion avseende Särskilt boende i Bara

BARAPARTIETS kamp för ett Särskilt Boende i Bara fortsätter då vi tycker att det är en självklarhet att få stanna kvar i det område där man bott i kanske 40-50 år. Detta är en viktig trygghetsfråga. Dessutom är det en viktig social rättighet att kunna besöka sin make/maka på ett Särskilt Boende i hemorten.

Barapartiet hemställer:

att i budgetarbetet inför år 2009, ska investeringsmedel avsättas för att ta fram förutsättningar samt påbörja planering och projektering för ett särskilt boende i Bara.

Svedala 2008-04-13

För Barapartiet

Birgitta Delring

SVAR: Motionen besvarad i Kommunfullmäktige 2009-01-14 med hänvisning till vad Vårdutskottet framfört om att beläggningen på Solgården tillgodoser f n väl de norra kommundelarnas behov av närhet till det särskilda boendet och med notering om att f n är 56% av de boende på Solgården från de norra kommundelarna.

Motion gällande införande av mentometersystem för voteringar

MOTION Svedala 10/5 2008

Vi i Barapartiet anser att möten i kommunfullmäktige skulle kunna effektiviseras genom att Svedala kommun införskaffar ett trådlöst mentometersystem för voteringar.

Varje votering i kommunfullmäktige tar ca 10 min i anspråk. Med ett mentometersystem skulle det gå betydligt snabbare, risken för fel minimeras och sist men inte minst presenteras resultatet mycket åskådligt på en skärm.

Ett sådant system skulle även kunna användas vid andra typer av omröstningar, t ex om vi skulle önska ta del av medborgares åsikter vid medborgarmöten, till voteringar i ungdomsparlamentet eller vid möten efter ett ev. införande av medborgarpaneler.

Vi i Barapartiet föreslår därför

att Svedala kommun införskaffar ett modernt, trådlöst mentometersystem för voteringar.

Bilaga: Utdrag från Internet som visar ett exempel på ett mentometersystem och på vilken kostnadsnivå investeringen skulle ligga.

Svedala 2008-05-10

_________________________
Birgitta Delring
Barapartiet

Svar: Motionen bifallen i Kommunfullmäktige 2010-01-13 då 400tkr har anslagits för ändamålet i investeringsbudget för 2010.

Motion gällande genomförande av projekt XLife i Svedala kommun

De senaste åren hr vi fått alltfler signaler som tyder på att fler och fler ungdomar far illa eller hamnar snett i livet. Anmälningarna till socialtjänsten har ökat påtagligt och i våra grannkommuner finns samma tendens.
Ju tidigare man fångar upp ungdomar i riskzonen desto bättre blir det för alla, och allra mest för ungdomarna själva.

Projekt XLifes vision: XLife handlar om mänskliga möten, om att bekräfta och inspirera den unika kraft som varje enskild individ besitter.
XLife handlar också om arr våga se den destruktiva kraften i ögonen och stå kvar i kampen för att hjälpa individen till ett värdigare liv.
Artisten Fronda delar genom sin musik och texter med sig utav egna erfarenheter av en turbulent tonårstid och sökande efter en sund självkänsla. Uppföljning sker sedan i samarbete mellan skola och andra myndigheter.

Projektet XLife skulle kunna vara lämpligt att anordna för våra högstadie- och gymnasielever.

Kostnaden beror på om detta kan samordnas med andra kommuner och om det finns privata sponsorer till projektet.

Detta projekt skulle inte bara kunna ge eleverna en kulturupplevelse och inspirera. Vi tror också det skulle kunna nå elever som befinner sig i riskzonen. Projektet skulle vara ett led i att stödja elever som på ett eller annat sätt har det jobbigt eller har hamnat snett, men även för att inspirera och hjälpa unga människor att göra goda val i sina liv.
Vi hemställer därför att:

Kommunfullmäktige ger i uppdrag att utreda kostnaderna för att genomföra Xlife i Svedala kommun, eventuellt i samarbete med andra kommuner och/eller privata sponsorer.

Svedala 2008-05-10

För Barapartiet                         För Moderaterna

Birgitta Delring                         Sven Hansson

Bo-Göran Håkansson                 Linda Allansson

Svar: Motionen besvarad i Kommunfullmäktige 2009-10-14 med följande lydelse: Motionen ska anses som besvarad med hänvisning till vad Vårdutskottet framfört beträffande kostnader för projektet, att det inte är säkerställt att denna sorts föreläsningar har någon bestående inverkan samt att socialtjänsten är en möjlig samarbetspartner om verksamhetsområde Utbildning avser genomföra ett värdegrundsprojekt för i motionen omnämnd målgrupp.

Vid genomförd remiss så har Kulturutskott och Utbildningsutskott ställt sig bakom Vårdutskottets yttrande i svarsskrivningen.

Motion till kommunfullmäktige i Svedala kommun avseende väg 841

Klågerup behöver en ny ”lättkörd” väg till Malmö
Malmövägen, väg 841 mellan Klågerup och Bara, är förmodligen en av Sveriges trafikfarligaste vägsträckor. Den är smal, krokig, backig och med stora träd i vägrenen samt med otaliga farliga utfarter. Den har genom åren förorsakat många trafikolyckor. Alla Klågerupsbor behöver regelbundet nå Malmö och denna väg går genom Bara. Alternativet att köra över Staffanstorp eller Svedala är orimligt. Vägverket har redan gjort en förstudie av vägsträckan Bara – Kölnan, men inte Klågerup – Bara. Huruvida den nuvarande väg 841 kan byggas om är naturligtvis något, som Vägverket får utreda. Parallellt med väg 841 löper cykelvägen Bara- Klågerup. Den följer den gamla järnvägsbanken Malmö – Genarp, som är rak och vågrät. Kanske kan en ”rockad” vara ett alternativ?

Bara riskerar att bli en ”flaskhals” för Klågerupsborna
Bara står inför en stor expansionsperiod. Många miljarder kommer att investeras de närmaste åren.
PGA Golfbana är under full produktion och beräknas, till en del, börja användas 2009. Investering ca 1,5 miljarder.
Ett stort rekreationscenter med äventyrsbad(10 bassänger), spa, storhotell(250 rum) och semesterby med 300 villor planeras – investering 1,7 miljarder. Beräknad byggstart inom 2 år.
Nytt Bara Centrum med bl.a 4 stora höghus, nya idrottsanläggningar, etc – totalt ca 350 lgh. Detta innebär att Baras befolkning kommer att öka med ca 1000 personer. Detaljplanen är under utställning och byggstart våren 2009.
Befolkningsökningen i Bara tillsammans med 100-tals nya arbetstillfällen på PGA Golfbana och ett nytt rekreationscenter kommer att belasta trafiken på väg 841. Till detta kommer alla besökare till anläggningarna.

Barapartiet föreslår
att kontakt snarast möjligt tages med Vägverket för att initiera en förstudie av en ny väg mellan Klågerup och Bara.

Svedala 2008-06-10

För Barapartiet

Birgitta Delring

Svar: Motionen bifallen i Fullmäktige 100210 med följande att- satser:

att anse motionen bifallen, enligt tekniskt utskotts förslag, med hänvisning till att det vid kontakt med Vägverket har konstaterats att ekonomiskt utrymme inom ramen för nuvarande prioritering av vägprojekt saknas, och därmed finns ej heller utrymme för förstudie av ny väg mellan Klågerup och Bara, samt

att i samband med yttrande över RTI- planen skall kommunen påtala behovet av förbättring av väg 841.

Motion till kommunfullmäktige i Svedala kommun avseende bygglov för vindkraftverk

Bygglov för Vindkraftverk bör prövas med detaljplan

När Kommunfullmäktige häromåret antog en Vindkraftspolicy slopades kravet på detaljplan i samband med ansökan om bygglov för vindkraftverk.

Den 15/6 2006  godkände Bygg- och Miljönämnden i Svedala ett bygglov för 2 stora vindkraftverk i Tjustorp trots att detta stred mot den Vindkraftspolicy, som Kommunfullmäktige antagit. Bygglovet var dock inte enhälligt. Det antogs, efter votering, med röstsiffrorna 4 – 3.  Dessa vindkraftverk skulle då anläggas i nära anslutning till PGA Golfbana – en stor internationell 54-håls golfanläggning med hotell etc. Denna satsning kostnadsberäknas till 1,5 miljarder och kommer att ge många arbetstillfällen i kommunen. Bygglovet för vindkraftverken kunde sedermera, efter långa förhandlingar, ”lösas ut” till ett mångmiljonbelopp. En reviderad Vindkraftspolicy har tagits fram, som kommunfullmäktige har för avsikt att fatta beslut om, tillsammans med en ny översiktsplan, i början av år 2009.  Denna ändrar ingenting i sak beträffande de vindkraftverk, som är beskrivna i motionen.

Barapartiet vill nu att Vindkraftverk på nytt skall prövas med detaljplan. En detaljplan innebär bl a att närboende kommuninnevånare inom ett större område får möjlighet att yttra sig och inte som nu inom några hundra meter. Vidare måste en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, som kommun-invånarnas egna förtroendevalda har att yttra sig över. Det är viktigt att kommuninvånare i närområdet till ett vindkraftverk får en rimlig möjlighet till inflytande. Kommunen bör i sådana här angelägenheter ha rätt till ”självstyre”.

Det är viktigt att påpeka att Barapartiet är för att Vindkraftverk etableras även i Svedala kommun. Det är en viktig energikälla, som är förnyelsebar och inte påverkar den globala uppvärmningen. Samhällsnyttan måste dock vara rimlig i förhållande till den olägenhet som den kan vara i landskapet och närhet till bostadsbebyggelse.

Barapartiet föreslår
att bygglov för Vindkraftverk på nytt skall prövas med detaljplan

Svedala 2008-09-04

För Barapartiet

Bo-Göran Håkansson

Svar: Avslag på motionen i Fullmäktige 081210. Yrkande på återremiss lades och avslogs med 8 röster för och 36 emot.

Motion till kommunfullmäktige i Svedala avseende Aggarpsvägen – Södra Infarten

Motion avseende trafiksituationen på Aggarpsvägen – Södra infarten

Då västra delen av Aggarpsvägen – Södra infarten nu är färdigställd, så har genomfartstrafiken ökat med både högre hastigheter, större antal tunga fordon och ökat buller som följd.

I takt med utbyggnaden av omkringliggande bostadsområden så har även fordons- och gångtrafik ökat till och från bostadsområdena samt vid busshållplatserna.

För att säkerställa trafiksäkerheten inom nämnda områden, så måste en trafikutredning genomföras med tyngdpunkt på följande:

  • Trafikmätning på Aggarpsvägen vid in- och utfarterna till Tegelbruks- och Strindbergsområdena.
    • Analys av vilken typ av fordon som trafikerar.
    • Buller och dess påverkan på intilliggande bostadsområden, en komplettering av bullervallen mot Strindbergsområdet bör undersökas.
    • Påverkan av trafiksituationen efter den planerade ombyggnaden med rakare kurva och ny bro över Segeå.

Barapartiet hemställer:

att Fullmäktige ombesörjer att en trafikutredning samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförs avseende Aggarpsvägen – Södra infarten.

Svedala 2008-11-06

För Barapartiet

Bo-Göran Håkansson

Svar: Avslag på motionen i Fullmäktige 090408 enligt Tekniskt utskotts förslag 090210, med däri redovisade skäl.

Barapartiet yrkade på återremiss av motionen för ytterligare utredning.
Detta yrkande avslogs efter votering med 38 röster mot och 4 för.

Barapartiet reserverade sig muntligt mot beslutet.

Motion till kommunfullmäktige i Svedala avseende syntetisk isbana

Motion avseende anläggande av syntetisk isbana på en eller flera platser i Svedala kommun

Att åka skridskor har i alla tider varit en trevlig aktivitet för allt ifrån ungdomar till hela familjer. Tyvärr är vårt klimat numera inte så gynnsamt för att anlägga banor med naturlig is, utan man måste investera i dyrbara konstisanläggningar.
På senare år har dock ett bra alternativ erbjudits på marknaden. Banor uppbyggda på plattor av plast har blivit ett gott alternativ till konstis.
Syntetisk is består av plattor som är lätta att lägga ut och att underhålla. De kan hyras in eller naturligtvis inhandlas, förslagsvis hyrs en bana in för att kunna utvärdera allmänhetens intresse innan en slutlig investering görs.
Anläggande av denna typ av isbanor kommer att bidra till aktivering av centrum i kommundelarna, och erbjuder aktiviteter över generationsgränserna.

Barapartiet hemställer:

att Kommunfullmäktige beslutar att anlägga banor av syntetisk is på torget i Svedala, Klågerup och Bara centrum.

Svedala 2008-12-05

För Barapartiet

Anders Swahn  Bo-Göran Håkansson.

Svar: Avslag på motionen i Fullmäktige 090311.

Barapartiet yrkade på att avvakta med införandet med tanke på det ekonomiska läget, samt uppdra åt kommunledningen att som ett långsiktigt mål ta med införande av syntetiska isbanor i kommunens fortlöpande utvecklingsplaner, samt att motionen skulle anses som besvarad.

Detta yrkande avslogs efter votering med 40 röster mot och 3 för.

Barapartiet reserverade sig muntligt mot beslutet.