Motioner 2010

Motion till Kommunfullmäktige i Svedala avseende inställelsetider vid larm i hemtjänsten

Barapartiet har den 13 april 2008 lämnat in en motion angående lägenhet/lokal i Bara centrum för Hemtjänsten. Ett av skälen för denna motion var att möjliggöra kortare inställelsetid vid larm och därmed skapa ökad trygghet för vårdtagarna och deras anhöriga.
Barapartiet noterar med tillfredställelse att Kommunfullmäktige i svaret på motionen anser att det kan finnas behov av lokalisering av Hemtjänst i Bara centrum.

I Vård och Omsorgsplanen 2008 – 2011 står det bl.a. att kommunen ska utveckla hemtjänst och hemsjukvård för att stimulera kvarboende.

Utveckling kan och ska självklart ske inom många områden och Barapartiet har fullt förtroende för att verksamheterna löpande gör detta. Vi tycker dock att det är viktigt att lyfta fram och säkerställa den del av tryggheten som innebär kortast möjliga inställelsetider vid akuta larm.

Vi i Barapartiet vill därför att det tas fram tydliga mål för denna typ av insatser, där maximal inställelsetid klart fastställes.

Barapartiet hemställer

att Kommunfullmäktige uppdrar åt Vård och Omsorg att ta fram tydliga och mätbara mål för insatser vid larm, med angivande av inställelsetider och rutiner.

att vårdtagarna får skriftlig information om aktuella inställelsetider i samband med att de skriver på avtalet om trygghetslarm.

2010-01-03

För Barapartiet

Carin Falck  Bo-Göran Håkansson

Svar: Motionen besvarad i Kommunfullmäktige 2010-06-09 med följande text: Att anse motionen besvarad med hänvisning till vad vårdutskottet har framfört, varav framgår att det finns mätbara mål för inställelsetider vid larm som är en timme och att detta framgår i avtalet som skrivs på i samband med att man får trygghetslarm installerat.

Då Barapartiet vill att inställelsetiderna även ska kunna följas upp politiskt så yrkade vi på och fick med ytterligare en att- sats med följande lydelse:

Att uppdragsbeskrivningen för Vård och Omsorg uppdateras och förtydligas vad avser inställningstider och uppföljning vid larm i Hemtjänsten.

Motion till Kommunfullmäktige i Svedala avseende utveckling av centrumströget Storgatan

Då nu Storgatan har antagit formen av en central gågata, Marknadstorget iordningsställts och arbeten pågår med att försköna även Stortorget, vill Barapartiet att utvecklingen skall fortsätta och centrum utvecklas till en trivsam och intressant samlingsplats och träffpunkt för samhällsmedborgarna.

Barapartiet föreslår därför,

att fler träd planteras på Storgatan mellan Stortorget och Långgatan, så att en grön uppfriskande esplanad erhålles.

att fler sittplatser i form av bänkar placeras ut mellan träden

att i korsningen av Storgatan och Almgatan/Trädgårdsgatan, utanför biblioteket eller på den öppna plats som Marknadstorget här bildar, iordningställa en träffpunkt i form av en ”Speakers corner”  där det skall vara fritt fram för medborgarna att stiga upp
och ”torgföra” sina åsikter och synpunkter på allt och alla.

2010-05-10

För Barapartiet

Birgitta Delring  Bo-Göran Håkansson

Svar: Motionen besvarad i Kommunfullmäktige 2011-05-09 med följande text:
Att enligt förslaget från beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt, avslå motionen i den del som avser plantering av nya träd och utsättande av fler bänkar, samt bifalla den i den del som avser anordna en träffpunkt i form av ett “speakers corner”, samt

Att uppdra åt kommunstyrelsen att anordna en träffpunkt i form av ett “speakers corner” vid biblioteket i Svedala.

Motion till Kommunfullmäktige i Svedala avseende förslag till att utöka turistbesök i kommunen

På väg 108 som går genom Svedala kommun färdas många turister i transit trafik. Svedala kommun har för avsikt att installera elektroniska reklamskyltar med upplysningar till trafikanterna om vilka aktiviteter som är pågående i Svedala kommun.
Kommunen har också ett nära läge till Malmö och Köpenhamn med hjälp av bussar och tåg.
Barapartiet anser att dessa aktiviteter måste användas för att få turisterna till att svänga av vägen in till Svedala kommun och stanna en eller flera nätter och därmed öka handelsaktiviteterna i kommunen, möjligheter måste då finnas att på ett enkelt och billigt sätt övernatta i kommunen.
Detta kommer på ett naturligt sätt att öka aktiviteterna i Svedala och sprida kunskap om kommunen.

Barapartiet föreslår

att kommunen i första hand anordnar en ställplats för husbilar enligt kontinentalt mönster

att lämplig plats för en ställplats kan vara någon av tomterna Svedala 306:15 eller Svedala 306:14, till vilka trafiken kan ledas in via södra infarten på Aggarpsvägen

att ställplatsen utformas med en avjämnad plan som P-plats, med markerade uppställningsplatser för husbilar

att det på ställplatsen skall finnas tillgång till dricksvatten, samt utslagsbackar för tömning av bilens spillvattentank och toalettank

att en liten enkel trycksak utarbetas, med en citykarta över Svedala och upplysningar om restauranger och affärer, samt buss och tågförbindelser med Malmö och Köpenhamn

att denna trycksak kan finnas till självplock i en brevlåda på ställplatsen

2010-05-10

För Barapartiet

Birgitta Delring  Bo-Göran Håkansson

Svar: Motionen besvarad i Kommunfullmäktige 2012-03-12 enligt följande text: Att notera att det finns en uppställningsplats för husbilar inom Östra industriområdet i Svedala och att hänvisningsskyltar är uppsatta till denna plats.

Att det inte är lämpligt att kommunen anordnar en uppställningsplats för husbilar som konkurrerar med den privata verksamheten, vilket kan snedvrida konkurrensen.

Att fastigheterna Svedala 306:14 och 306:15 inte är lämpliga som
husvagnsuppställningsplatser med sitt centrala läge och i ett centrum som genomgår en modernisering.

Att motionen härmed ska anses som besvarad.

Motioner 2010