Profil

Detta är Barapartiet!

Ditt kommunala alternativ för hela Svedala kommun.
·  Ditt närparti som ser de kommunala sakfrågorna som viktigare än stelbent ideologi.
·  Ditt samlingsparti som vill knyta samman kommundelarna.
·  Ditt framtidsparti som anpassar besluten till samhällsförändringarna och strävar efter en minskad byråkrati.

Detta skiljer Barapartiet från andra partier!

·  Vi utgår från kommuninvånarna och vad de anser viktigt,
andra partier utgår från rikspolitiken.
·  Vi är ett parti som är aktivt endast i Svedala kommun.

Detta kännetecknar Barapartiet!

·  Att vi är ett lokalt parti i Svedala kommun.
·  Att vi driver frågor som invånarna anser viktiga.
·  Att vi kämpar för större ärlighet i politiken, mer insyn och närdemokrati.
·  Att vi trots vårt namn, har aktiva från hela kommunen och att vi alltid värnar om hela kommunens bästa.
·  Att vi har öppna styrelsemöten och ger ut informationsbladet “Bara-Nytt”.

Detta är Barapartiets profil

Medan rikspartierna talar om sin ideologi, vill Barapartiet istället framhålla sin profil:
·  vi vill få invånarna delaktiga i besluten och att de ska känna närhet till politikerna.
·  vi värnar om den sociala välfärden, med en bra omsorg om alla åldersgrupper samt en bra grundtrygghet för de, som på olika sätt behöver ett socialt stöd i vårt samhälle.
·  vi satsar på ungdomarna med åtgärder som leder till en trygg uppväxt med bra utbildning, arbete och fritid.
·  vi värnar om miljön, både då det gäller upprätthållande av en god när- och personmiljö, men även att exploatering av naturen sker på ett miljömässigt sätt, allt i Agenda 21:s anda.
·  vi vill ge kommunen en vikänsla, både då det gäller fysisk sammanbindning med vägar och kommunikationer och kulturell spridning och gemenskap.
·  vi ser kommunen med en helhetssyn. Konsekvenserna av åtgärder / beslut måste ses i ett brett perspektiv med kommunnytta och medborgarnytta som ledstjärna.
·  vi arbetar med framtidsperspektiv, för att Svedala kommun ska vara en föregångskommun med snabb anpassning till nya tekniker och samhällskrav /förändringar.

Till ovanstående profilprogram är kopplat en rad sakfrågor som
du kan läsa mer om i en separat bilaga.