Sakfrågor

Barapartiets sakfrågor inför valet 2014

Lägg din röst på Barapartiet för ett tryggare samhälle.
Barapartiets profilprogram består av ett antal nyckelområden: Social välfärd, Skol– och ungdomsfrågor, Närhet, Miljö– och tekniska frågor, Vikänsla och kulturfrågor, Helhetssyn och framtidsperspektiv.
Till dessa nyckelområden har vi kopplat en rad sakfrågor som vi anser viktiga för att skapa ett dynamiskt och tryggt samhälle.

Barapartiet vill

Social välfärd

*  bygga alla typer av äldreboende i alla kommundelar med prioritet för korttidsboende och avlastningsboende i Klågerup.
*  lokalisera Hemtjänstverksamhet i Bara, detta skapar förutsättningar för att infria det Barapartiet vill, att inställelsetiden för trygghetslarm ska vara maximalt 20 minuter samt minskat resande inom kommunen.
*  utveckla samarbetet med frivilligorganisationer, skapa förutsättningar för detta genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, förvaringsutrymmen och materiel.
*  öka tryggheten hos invånarna i samverkan med polisen och andra organisationer.
*  tillgodose allas behov av barnomsorg och behålla familjedaghemmen i kommunen.

Skol- och ungdomsfrågor

*  lyssna till ungdomarna och tillvarata deras idéer till förbättringar.
*  införa tidigare och mer omfattande arbetslivsorientering i grundskolan.
*  bekämpa ungdomsarbetslösheten genom ett aktivt nära samarbete mellan kommun och näringsliv.
*  stödja nattvandrarna och mötesplatserna för ungdomar.

Närhet

*  återigen knyta kommunens servicefunktioner närmare den verksamhet de stödjer.
*  säkerställa att medborgarna får ett professionellt och snabbt bemötande i sina kontakter med kommunen.
*  säkerställa att kommuninvånarna får för dem aktuell och väsentlig information.

Miljö- och tekniska frågor

*  verka för att det centralt i Bara skapas en samlingslokal liknande Barakulien.
*  att Ystadsbanans järnvägsnät byggs ut att gå via Sturup.
*  arbeta för ombyggnad och kvalitetshöjning av väg 841 mellan Kölnan och Klågerup.
*  att det byggs en cykelväg på Flängevadsvägen.
*  knyta samman kommundelarna med bra och miljövänlig kommunikation.
*  att kommunen tar ansvar för exploateringsprojekt så att kommuninvånarnas önskemål och behov tillgodoses.
*  ha rejäla hundrastplatser i kommunens alla tätorter.

Vikänsla och kulturfrågor

*  binda samman hela kommunen genom ett väl utbyggt gång– och cykelvägnät.
*  stödja turistnäringen.
*  verka för ett varierat kulturutbud i hela Svedala kommun.
*  stödja byggandet av äventyrsbadet i Bara.
*  arbeta för att det byggs en ny sporthall i Klågerup, Föreningarnas hus, en hall för idrott och kultur.

Helhetssyn och framtidsperspektiv

*  att det byggs hyreslägenheter av alla kategorier inklusive ungdomslägenheter i alla kommundelarna.
*  ta fram Näringslivs– och Handelspolicy för hela Svedala kommun.
*  utveckla de lokala möjligheterna till meningsfull sysselsättning och allas rätt till ett arbete.